Ενισχύοντας την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών.

Άρθρο του Συμεών Καλαματιανού, Διευθυντή Υπηρεσιών Τεχνολογίας, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, στο Capital.

Σε μία ταχύτατα μεταβαλλόμενη επιχειρηματική πραγματικότητα, η «επιβίωση» των σύγχρονων επιχειρήσεων απαιτεί τον συνεχή μετασχηματισμό τους αναφορικά τόσο με τις διαδικασίες τους, όσο και με τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας τους. Στην επίκαιρη, παγκόσμια συζήτηση για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, γίνεται συχνά πλέον αναφορά σε διάφορους τύπους μετασχηματισμών όπως ο Ψηφιακός, ο Λογιστικός, o μετασχηματισμός Χρηματοοικονομικών Αναφορών και Πληροφόρησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Κινδύνων, ενώ όταν η έμφαση δίνεται στη μεταβολή των διαδικασιών, οι μετασχηματισμοί αυτοί αποκαλούνται συνήθως Επιχειρησιακοί.

Αδιαμφησβήτητα σήμερα, ο σημαντικότερος επιχειρησιακός μετασχηματισμός συνδέεται άμεσα με την υιοθέτηση σύγχρονων, καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών (Digital Disruption) που αφορούν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, με απώτερο στόχο την ψηφιοποίηση (digitalization) της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αντίστοιχη ψηφιακή μετάβαση τους (Ψηφιακός Μετασχηματισμός).

Κρίσιμο βήμα στο ταξίδι του κάθε επιχειρησιακού μετασχηματισμού (transformation journey), αλλά και παράγοντας της επιτυχίας του, αποτελεί η διαμόρφωση και η διατήρηση ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος που προσδιορίζεται και οροθετείται από τη λειτουργία σχεδιαστικά κατάλληλων εσωτερικών δικλείδων (Internal Controls). Κάτι τέτοιο, αποτελεί άλλωστε και βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Πλαισίου (Συστήματος) Εταιρικής Διακυβέρνησης το οποίο έχει σχεδιάσει ή προσαρμόσει στις δικές της ανάγκες και υιοθετήσει η εκάστοτε επιχείρηση, στοχεύοντας στην επίτευξη των στόχων της επιχειρησιακής της στρατηγικής.

Σήμερα, η ενίσχυση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών, συντελείται μέσω του εκσυγχρονισμού του σχετικού κανονιστικού πλαισίου και την εφαρμογή των διατάξεων του πλέον πρόσφατου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020), καθώς επίσης και της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1/891/30.09.2020). Με το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο, δίνεται έμφαση στην επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, και θέτει την υποχρέωση της περιοδικής (ανά τριετία βάσει της σχετικής απόφασης της ΕΚ) αξιολόγησης του ΣΕΕ και εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του σχετικού νόμου, από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Η αθέατη όμως πλευρά η οποία επιχειρείται να τονιστεί από το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις ανώνυμες εταιρείες, είναι αυτή που το διασυνδέει με την Ψηφιακή Τεχνολογία, δηλαδή με την ψηφιακή μετάβαση (digitalization). Η αμφίδρομη και ευθέως ανάλογη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ αφενός της ενίσχυσης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ και αφετέρου της περαιτέρω προώθησης της υλοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών (ψηφιακός μετασχηματισμός) σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές, αποτυπώνεται εμφατικά και με απόλυτη επιτυχία και στο πρόσφατο ελεγκτικό πρόγραμμα της ΕΛΤΕ σχετικά με τη διενέργεια της περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ των ανωνύμων εταιρειών από ανεξάρτητο αξιολογητή, βάσει του σχετικού νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επισημαίνεται πως η πρώτη αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/03/2023 με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2022 και περίοδο αναφοράς από την έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής του προαναφερθέντος νόμου (17/07/2021).

Στις μέρες μας λοιπόν δεν θα ήταν υπερβολικός ο ισχυρισμός πως ικανή και αναγκαία συνθήκη της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι η επιτυχής υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης.

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις βασικές παραμέτρους που προσδιορίζουν τη συσχέτιση μεταξύ του επαρκούς και αποτελεσματικού ΣΕΕ (και άρα του ενισχυμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης) με το ψηφιακό μετασχηματισμό στα εξής:

Α.   Διακυβέρνηση και Στρατηγική Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Β.   Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων ΤΠΕ και Ασφάλειας

Γ.    Πλαίσιο Δικλείδων στις γενικές διαδικασίες λειτουργίας των συστημάτων ΤΠΕ (Γενικές Δικλείδες ΤΠΕ)

Δ.   Πλαίσιο αυτοματοποιημένων εσωτερικών δικλείδων (Automated internal controls) αναφορικά με τις νέες αυτοματοποιημένες/ ψηφιακές διαδικασίες ενταγμένες στους επιμέρους κύκλους των επιχειρησιακών διαδικασιών

Ε.    Ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών διάχυσης της πληροφόρησης και επικοινωνίας για την υποστήριξη της λειτουργίας των εσωτερικών δικλείδων

ΣΤ. Παρακολούθηση του ΣΕΕ σε σχέση με κινδύνους ΤΠΕ

Τα παραπάνω αναφέρονται στα εξής αντικείμενα αξιολόγησης όπως έχουν καθοριστεί από την 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει και των αντίστοιχων πυλώνων του Πλαισίου ΣΕΕ της επιτροπής COSO (COSO: Internal Control Integrated Framework) :

  • Το Α. αναφέρεται κυρίως στο αντικείμενο/ πυλώνα «Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφάλειας» (Control Activities) αλλά και  στο «Περιβάλλον Ελέγχου» (Control Environment),
  • To B. στη «Διαχείριση Κινδύνων» (Risk Management),
  • To Γ. και το Δ. στο αντικείμενο/ πυλώνα «Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφάλειας» (Control Activities),
  • Το Ε. στο «Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» (Information and Communication), και
  • Το ΣΤ. στο αντικείμενο Παρακολούθηση του ΣΕΕ (Monitoring)

Οι επιχειρήσεις δέχονται σήμερα πολλαπλές προκλήσεις με σημαντικότερη όλων τον μετασχηματισμό των διαδικασιών και της λειτουργίας τους ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης καινοτόμων, ψηφιακών λύσεων. Ταυτόχρονα, απαιτείται η συμμόρφωσή τους με τα κανονιστικά πλαίσια, η επαρκής διαχείριση των κινδύνων και η περαιτέρω ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Κοινός παρονομαστής στην επιτυχημένη αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων, των πελατών, των προμηθευτών, των υπαλλήλων, των κανονιστικών αρχών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών μέσω του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και της υλοποίησης επαρκούς και αποτελεσματικού ΣΕΕ. Στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής οικονομίας, κάτι τέτοιο μπορεί να προέλθει μόνο από την εμπέδωση της ψηφιακής εμπιστοσύνης (Digital Trust).

Tags: No tags

Comments are closed.