Καθώς οι παράγοντες ESG έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους επενδυτές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης γίνονται πιο επίκαιρες από ποτέ

Άρθρο του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe, στο newmoney.gr 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις καθώς δραστηριοποιούνται σε ένα αδιάκοπα εξελισσόμενο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης αλλά και υψηλής διασύνδεσης. Είναι πλέον εμφανές ότι τα θέματα που αφορούν στο ESG και την εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξής τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία, και να δεσμευτούν για την υιοθέτηση και την τήρηση υψηλών προτύπων ESG σε βάθος χρόνου.

Το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αλλάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αυξάνει τους μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των  Διοικητικών Συμβουλίων και τελικά, οδηγεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων. Επιπλέον, οι παράγοντες ESG έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν να επενδύσουν σε εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις προτεραιότητές τους σε θέματα ESG.

Οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές έτσι ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν επενδυτές και πελάτες που εκτιμούν τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους, και τελικά να συμβάλουν θετικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ESG, στηρίζουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην λειτουργία και τις προτεραιότητές τους,  να επιτύχουν και να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους προς την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και τελικά να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα και οικονομικά οφέλη.

Η εμπειρία μας στην ΣΟΛ Crowe, μας έχει δείξει ότι ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις ESG στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες, να βελτιώσουν τη φήμη τους και να δημιουργήσουν αξία. Στη ΣΟΛ Crowe, κατανοούμε επίσης ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, και σε αυτή την κατεύθυνση παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης και αξιολόγησης του συστήματος διακυβέρνησης της επιχείρησης, της σχεδίασης και εφαρμογής διαδικασιών και πρακτικών διακυβέρνησης και της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών μίας επιχείρησης. Αυτές οι υπηρεσίες στόχο έχουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών προκλήσεων των επιχειρήσεων, ενώ παρέχεται και συνεχής υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι στρατηγικές εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Συνεπώς, η εταιρική διακυβέρνηση, οι αρχές ESG αλλά και γενικότερα η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της νέας εποχής, να λειτουργούν με διαφάνεια, να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Tags: No tags

Comments are closed.