Εκπαίδευση και Οργάνωση

Οι Yπηρεσίες μας

Στην ΣΟΛ Crowe κατανοούμε τη σημασία των αποδοτικών λύσεων για τις επιχειρήσεις που επιζητούν την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τους στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Τόσο η οργάνωση των λειτουργιών και των συστημάτων τους, όσο και η τακτική εκπαίδευση των στελεχών τους στα νέα λογιστικά πρότυπα, διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και ενθαρρύνουν τις αποφάσεις για ένα σταθερό και ασφαλές μέλλον.

Στην ΣΟΛ Crowe παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και οργάνωσης αναφορικά με:

  • Λογιστική τυποποίηση
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  • Λειτουργία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Αρχές και κανόνες άσκησης εξωτερικού ελέγχου
  • Εφαρμογές φορολογικών και άλλων νομικών ρυθμίσεων από λογιστική και ελεγκτική άποψη
  • Λογιστήρια και πληροφοριακά – μηχανογραφικά συστήματα
  • Συστήματα εσωτερικού ελέγχου
  • Κοστολόγηση αποθηκών και λοιπών τομέων και υπηρεσιών
  • Εφαρμογές Γενικού και Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων