Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γράφει ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, για την εφημερίδα “Η Ναυτεμπορική”.

Στο σύγχρονο και αδιάκοπα εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις απαιτούν προηγμένες και βιώσιμες λύσεις. Τα θέματα που αφορούν στο ESG και στην εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν πλέον ζητήματα υψηλής προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, αλλά και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξής τους. Οι διοικήσεις, καλούνται να προσαρμοστούν και να αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό των δράσεων των εταιρειών που αντιπροσωπεύουν στο περιβάλλον και στην κοινωνία, αλλά και να δεσμευτούν για την υιοθέτηση και την τήρηση υψηλών προτύπων ESG σε βάθος χρόνου.

Πράγματι, οι παράγοντες ESG έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν να επενδύσουν σε εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις προτεραιότητές τους σε θέματα ESG. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αλλάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς αυξάνει τους μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των Διοικητικών Συμβουλίων και τελικά, οδηγεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων.

Η ΣΟΛ Crowe, ως πρωτοπόρος στις υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, συνδυάζει αποτελεσματικά την εφαρμογή των κριτήριων Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) με καινοτόμες πρακτικές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο ένα θετικό πρόσημο στο μέλλον των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση που υιοθετεί συνθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών το οποίο διαμορφώνει μια επιχειρηματική κουλτούρα ευθύνης και αναδεικνύει τη σημασία της βιωσιμότητας και τη συμμόρφωση με τις αρχές του ESG ως αναγκαία στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

Στη ΣΟΛ Crowe πιστεύουμε ότι η  υιοθέτηση των  κριτηρίων ESG δεν είναι μόνον ηθική υποχρέωση, αλλά αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που συνδυάζει την κοινωνική ευθύνη με τη δημιουργία αξίας για όλους.  Δεν περιορίζεται στην απλή συμμόρφωση με τα κανονιστικά πλαίσια, αλλά διαμορφώνει το αύριο των επιχειρήσεων στη πολυδιάστατη νέα επιχειρηματική πραγματικότητα. Η εμπειρία μας εξ’άλλου έχει δείξει ότι ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις ESG στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες, να βελτιώσουν τη φήμη τους και να δημιουργήσουν πραγματική αξία.

Κατανοώντας ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων των σύγχρονων επιχειρήσεων, οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η ΣΟΛ Crowe για τον στρατηγικό σχεδιασμό τους είναι δομημένες με έμφαση στις συνέπειες που έχουν για την κοινωνία, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την  αναπτυξιακή τους πορεία αλλά και τη συμβολή τους σε αυτή, δίνοντας έτσι ώθηση στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζονται συνολικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πρακτικών βιωσιμότητας και σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας τους, καθιστώντας τα κριτήρια ESG βασική συνιστώσα στη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, στη ΣΟΛ Crowe αναδεικνύουμε και τη σημασία της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στην οικονομική στρατηγική των επιχειρήσεων, καθώς η αποτελεσματική διαχείρισή τους οδηγεί σε μείωση κινδύνων, βελτιωμένη διαχείριση πόρων, ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και αυξημένη αποδοτικότητα. Ακόμη, με τη δέσμευση στα κριτήρια ESG, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, εργαζόμενους που αναζητούν εταιρίες με ευαισθησία και συμβολή στην κοινωνία, αλλά και για πελάτες που αναζητούν και προκρίνουν επιχειρήσεις με συνειδητές επιλογές. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τις επιχειρήσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο,  ένα από τα νέα και καινοτόμα προγράμματα που έχει εισαγάγει η ΣΟΛ Crowe επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των Διοικητικών Συμβουλίων.  Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο  αφορά σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, ανεξάρτητων επιτροπών και στελεχών, το οποίο    διαμορφώνεται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η προσέγγιση του συγκεκριμένου προγράμματος καλύπτει ολόκληρο το φάσμα σχετικών θεμάτων, από τις θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης μέχρι τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, επικεντρώνεται στον κεντρικό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέροντας καθοδήγηση στρατηγικών κατευθύνσεων, προωθώντας τη διαφάνεια και αντιμετωπίζοντας πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

εκπαίδευση αυτού του επιπέδου στοχεύει στην ενδυνάμωση των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, στην παροχή επίκαιρων πρακτικών γνώσεων και στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας διακυβέρνησης επικεντρωμένης στους κινδύνους, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Διοικητικών Συμβουλίων, την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής την οποία εκπροσωπούν.

Μέσα από αυτό το σύνολο των δραστηριοτήτων της και με επίκεντρο το ESG, η ΣΟΛ Crowe προσβλέπει στη δημιουργία μιας σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας που στηρίζεται στην ορθή εταιρική διακυβέρνηση και στις αρχές της βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας τα στοιχεία αυτά στην πυραμίδα αξιών των εταιρειών. Εστιάζοντας στη διακυβέρνηση (G) και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η ΣΟΛ Crowe στηρίζει τους πελάτες της σε αυτήν τους την πορεία μέσα από διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, μέσω την αξιολόγησης και της εκπαίδευσης των Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού, αναβαθμίζοντας έτσι τόσο την ποιότητά του όσο και την εξέλιξή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση επιχειρηματικών πρακτικών που υιοθετούν τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της διαφάνειας, και ευνοεί τόσο την κάθε επιχείρηση όσο και γενικότερα το επιχειρηματικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης ελληνικής οικονομίας.  Ταυτόχρονα, η εταιρεία επενδύει στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της με στόχο την θωράκιση των πελατών της απέναντι στο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

Στη ΣΟΛ Crowe στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μέλλον γεμάτο αξία για όλους.

Tags: No tags

Comments are closed.