Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Στην ΣΟΛ Crowe προστατεύουμε τους πελάτες μας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό, στην εκτίμηση, στην αξιολόγηση και στη σωστή αντιμετώπιση των επιχειρηματικών τους κινδύνων, περιορίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις σε αποδεκτά επίπεδα

Οι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε βιώσιμες αλλαγές στην διακυβέρνηση, διατηρώντας αποτελεσματική συμμόρφωση
Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου αποτελούν μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση προκειμένου να εκτιμηθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέσων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Οι υπηρεσίες μας

Risk Management

Διαχείριση κινδύνου είναι η κατανόηση και ο εντοπισμός των επιχειρησιακών κινδύνων. Επιτυγχάνει τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και διασφαλίζει την εποπτική συμμόρφωση και την εκτέλεση της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Υποστήριξη στην εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων (LSIs)

Stress Tests, ICAAP (Επάρκεια Κεφαλαίων), ILAAP (Επάρκεια Ρευστότητας), Recovery Plans (Σχέδια Ανάκαμψης – Κεφάλαιο, Ρευστότητα, Κερδοφορία, Asset Quality)

Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Εντοπισμού, Μέτρησης και Διαχείρισης Κινδύνων που βελτιώνουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων

Συμμόρφωση με το ΔΠΧΑ 9, (εφόσον απαιτείται) και υποστήριξη στον υπολογισμός αναμενόμενων ζημιών έναντι πιστωτικού κινδύνου

Internal Audit

Εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα που διασφαλίζει και παρέχει συμβουλές, σχεδιασμένη αφ’ ενός για να προσθέτει αξία και αφ’ ετέρου να βελτιώνει τις λειτουργίες της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, οι σύμβουλοί μας προβαίνουν στην σύνταξη κανονισμού εσωτερικών διαδικασιών, την οργάνωση και την εκπαίδευση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και στην διεκπεραίωση του εσωτερικού ελέγχου.

Αναπτύσσουμε τις κατάλληλες μεθοδολογίες, διαδικασίες και συστήματα για αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου

Risk Assessment (στο πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου)

Outsourcing Εσωτερικού Ελέγχου – Τεχνογνωσία & Διάθεση Πόρων

Σχεδιασμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπαίδευση

Corporate Governance Health check – Εντοπισμός Αδυναμιών & προτάσεις βελτίωσης σε σχέση με την Εταιρική Διακυβέρνηση

GDPR

Δημιουργία προϋποθέσεων συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και τη μείωση του κινδύνου επιβολής προστίμου

Υπηρεσίες DPO

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
*(διαθέσιμα μόνο στην Ελληνική γλώσσα)
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σπύρος Καψοκαβάδης

Διευθυντής, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Shopping Basket