Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης

Στη ΣΟΛ Crowe υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας σε αυτό το δύσκολο και συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, και με την βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, τους καθοδηγούμε με στόχο τη μέγιστη επιχειρησιακή βελτίωση και ανάπτυξή τους.

Οι νέες προκλήσεις σε οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό επίπεδο παγκοσμίως, αναδεικνύουν ως προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις την ανάγκη για ετοιμότητα όσον αφορά στην χάραξη των στρατηγικών τους αλλά και στην ανάληψη αποτελεσματικών αποφάσεων.
Οι επιχειρήσεις σήμερα οφείλουν να είναι καλά προετοιμασμένες, με γρήγορα αντανακλαστικά, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις νέες προκλήσεις που επηρεάζουν τόσο τις εσωτερικές τους λειτουργίες όσο και την αποτελεσματικότητά τους.
Οι υπηρεσίες μας

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Υποστηρίζουμε τη διοίκηση της επιχείρισης στην ανάπτυξη στρατηγικής κατεύθυνσης μέσω της σύνδεσης των λειτουργιών της επιχείρησης με τους στρατηγικούς στόχους, χρησιμοποιώντας κρίσιμους δείκτες αποδοτικότητας (KPIs).

Οι σχετικές υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

Κατανόηση υφιστάμενης κατάστασης

Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (αξιολόγηση υφιστάμενης στρατηγικής)

Εξέταση και εξειδίκευση της επιχειρησιακής στρατηγικής με χρήση του εργαλείου Balanced Scorecard

Καθορισμός οράματος

Προσδιορισμός αξιών

Καθορισμός κύριων στρατηγικών αξόνων

Καθορισμός στρατηγικών στόχων

Καθορισμός αντίστοιχων δεικτών αποδοτικότητας (KPIs)

Σχεδιασμός δράσεων

Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης Αποδοτικότητας

Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με έμφαση στις σημαντικές λειτουργίες για τη μέγιστη συνεισφορά στην κερδοφορία της επιχείρησης και σε μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι σχετικές υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

Προσδιορισμός και παρακολούθηση των σημαντικών σημείων οικονομικής και λειτουργικής απόδοσής, με στόχο την αξιολόγηση τους και την παροχή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης

Δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων μέτρησης της αποδοτικότητας με στόχο την βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας

Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών – Benchmarking

Διασύνδεση των στόχων του οργανισμού με την αξιολόγηση των εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση

Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης και διαχείρισης γνώσης για την επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων

Aνασχεδιασμός Διαδικασιών, Αναδιοργάνωση, Διοίκηση Αλλαγών

Ο ανασχεδιασμός διαδικασιών αποσκοπεί σε ουσιαστική και ριζική αναθεώρηση για το πως το έργο ενός οργανισμού θα έπρεπε να πραγματοποιείται, προκειμένου να επιτυγχάνει την υψηλότερη δυνατή απόδοση. Περιλαμβάνει αναλυτική μοντελοποίηση και περιγραφή των διαδικασιών και δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να εντοπίζονται όλες οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες και να προτείνονται αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης.

Οι σχετικές υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Αξιολόγηση διαδικασιών και εσωτερικού περιβάλλοντος

Εντοπισμός αδύναμων σημείων, αλληλοκαλύψεων, καθυστερήσεων

Ανασχεδιασμός διαδικασιών και προτάσεις βελτίωσης εσωτερικής οργάνωσης

Διοίκηση αλλαγών (change management)

Υπηρεσίες υποστήριξης αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων

Προετοιμασία φακέλου για υπαγωγή σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2021-2027 κλπ)

Η ΣΟΛ Crowe μπορεί να ενεργήσει ως σύμβουλος της εταιρείας σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του, και παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνικο-οικονομικής μελέτης

Υποστήριξη για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου

Συμπλήρωση των απαραίτητων πληροφοριών, σε συνεργασία με την εταιρεία, όπου απαιτούνται στα προκαθορισμένα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας

Σύνθεση του πλήρους φακέλου για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας

Υποβολή του φακέλου για υπαγωγή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποβολής στο εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα

Παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του έργου ή επενδυτικού σχεδίου

Ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας σας για της διαδικασίες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (λογιστική απεικόνιση, καταχώριση & αρχειοθέτηση τιμολογίων προμηθευτών κλπ)

Έλεγχος εκτέλεσης επενδυτικού σχεδίου με βάση τον προγραμματισμό, καταγραφή τυχόν αποκλίσεων

Προετοιμασία των αναγκαίων εκθέσεων, αιτημάτων τροποποίησης, ενδιάμεσων αιτημάτων ελέγχου κλπ.

Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος

Ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και κατάθεση φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία

Παρουσία των στελεχών της ΣΟΛ Crowe στους επιτόπιους ελέγχους

Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων της επένδυσης (φυσικό & οικονομικό αντικείμενο, επίτευξη στόχων, άδειες κλπ)

Σύνθεση του πλήρους φακέλου για την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης.

Σχεδιασμός - Διοίκηση – Αξιολόγηση Προγραμμάτων - Έργων

Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν μεγάλα Προγράμματα και Έργα κυρίως του Δημόσιου Τομέα. Συμβάλλουμε στον αναλυτικό σχεδιασμό του κάθε Προγράμματος – Έργου, εξειδικεύοντας τις επιμέρους δράσεις με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκτίμηση αναγκαίων πόρων και καθορισμό διαδικασιών και συστήματος διοίκησης. Στην φάση υλοποίησης αναλαμβάνουμε επίσης την Τεχνική Υποστήριξη, καλύπτοντας ενδεχόμενα κενά του Φορέα Υλοποίησης σε εξειδικευμένα θέματα που απαιτούνται. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:

Σχεδιασμό, οργάνωση και παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων

Παρακολούθηση και διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Διοίκηση ομάδων εργασίας

Διαχείριση αλλαγών

Διοικητική υποστήριξη στο διαχειριστικό κλείσιμο

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαος Φαλτσέτας

Πρόεδρος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική
Διευθυντής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης
Shopping Basket