Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η ΣΟΛ Crowe είναι μία από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών στην Ευρώπη και κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο των ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Στην ΣΟΛ Crowe παρέχουμε ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά θέματα, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε έναν πλήρη σχεδιασμό φορολογικής υποστήριξης και θωράκισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σημερινό, απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Έχοντας γνώση και πολυετή εμπειρία στην εγχώρια αγορά και οικονομία, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις να καταστούν οικονομικά ισχυρές, επιτυγχάνοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

Υποχρεωτικοί έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος

Υποχρεωτικοί ή προαιρετικοί έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

Υποχρεωτικοί ή προαιρετικοί έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων του δημόσιου τομέα

Υποχρεωτικοί ή προαιρετικοί έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Υποχρεωτικές ή προαιρετικές επισκοπήσεις ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Φορολογικό Πιστοποιητικό

Διενέργεια ελέγχων για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού από εξειδικευμένες ομάδες εργασίας, και με την συνεχή υποστήριξη της πολυμελούς επιστημονικής ομάδας της ΣΟΛ Crowe για την αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων.

Έργα διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών

Ειδικά έργα επιβεβαίωσης αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και αποτιμήσεων εισφορών σε είδος, σύμφωνα με το ν. 4548/2018

Ειδικά έργα και πραγματογνωμοσύνες στο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών σύμφωνα με το ν. 4601/2019

Έλεγχοι ενδεικτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (pro forma) οικονομικών καταστάσεων και οικονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο δημόσιων προσφορών και σύνταξης ενημερωτικού δελτίου

Έλεγχοι επί εποπτικών αναφορών τραπεζικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών

Έλεγχοι κανονιστικής συμμόρφωσης

Επισκόπηση και αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης

Εξειδικευμένα έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών επί ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή διαδικασίες

Έργα δέουσας επιμέλειας (due diligence) στο πλαίσιο συναλλαγών αγοραπωλησίας εταιρειών

Διαχειριστικοί έλεγχοι

Ειδικά έργα εξέτασης οικονομικής απάτης

advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι έμπειροι επαγγελματίες μας διαθέτουν την εμπειρία και την ικανότητα να προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας. Επικοινωνήστε με την ΣΟΛ Crowe σήμερα.

Shopping Basket