Υπηρεσίες Business Monitoring
"Το σύγχρονο λογιστήριο για την επιχείρηση σας"

Με τις εξειδικευμένες, υψηλής ποιότητας λογιστικές της υπηρεσίες και το έμπειρο και σωστά καταρτισμένο προσωπικό της, η ΣΟΛ Crowe εκσυγχρονίζει τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, αναβαθμίζοντας το ρόλο τους και καθιστώντας τα ασφαλή πυξίδα στην επιδίωξη των στόχων τους.

Οι σημερινές απαιτήσεις των επιχειρήσεων τείνουν να ξεπεράσουν την παραδοσιακή λειτουργία του λογιστηρίου.

Το σύγχρονο λογιστήριο είναι βασικό εργαλείο του management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και τον έγκυρο σχεδιασμό στρατηγικής.
Για εμάς στη ΣΟΛ Crowe, βασικός στόχος είναι η ασφαλής, εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας και η μεγιστοποίηση της αξίας της. Θεμελιώδης αρχή μας είναι ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός και η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των πελατών μας.
Η ΣΟΛ Crowe προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες που εκτός από τις συνήθεις ανάγκες (τήρηση βιβλίων κλπ.) εστιάζουν σε κρίσιμες περιοχές που καλύπτουν:

Εργασίες λογιστικού σχεδιασμού, οργάνωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με ΕΛΠ και ΔΛΠ

Εφαρμογή και τήρηση αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης

Διαχείριση μισθοδοσίας & διοικητικής υποστήριξης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού

Οι υπηρεσίες μας

Τήρηση Λογιστηρίου

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων.

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας στην Έδρα μας ή στα γραφεία των πελατών μας.

Ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση αναλυτικής λογιστικής.

Οργάνωση των επιχειρήσεων για τη μετάβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Μηχανογραφημένες υπηρεσίες μισθοδοσίας καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργατικά θέματα.

Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κλείσιμο χρήσης – σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Υπηρεσίες myDATA

Ανάλυση του λογιστικού συστήματος της Εταιρείας σχετικά με τις συναλλαγές που ενημερώνουν myDATA

Κατανόηση και αντιμετώπιση των ιδιαίτερων περιπτώσεων κάθε εταιρείας ως προς την αντιμετώπισή τους σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας myDATA

Ορθή αντιστοίχιση (mapping) όλων των στοιχείων των συναλλαγών με τα αναλυτικά βιβλία της ΑΑΔΕ ώστε να εξάγεται το σωστό αποτέλεσμα.

Εντοπισμός, ανάλυση και αντιμετώπιση των αποκλίσεων

Συσχέτιση των στοιχείων των συναλλαγών με την προετοιμασία των φορολογικών δηλώσεων

Εξασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος εντός των συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων ενημέρωσης της εφαρμογής

Παρακολούθηση υλοποίησης

Συμβουλευτική υποστήριξη σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης της εφαρμογής

Κοστολόγηση

Επιλογή μεθόδου κοστολόγησης ανάλογης της δραστηριότητας, το μέγεθος και το βαθμό οργάνωσης της Επιχείρησης.

Αποτύπωση των προδιαγραφών και σύνταξη των συνταγών παραγωγής των προϊόντων – υπηρεσιών και επιμερισμός του άμεσου κόστους και των γενικών βιομηχανικών εξόδων ανά κατηγορία προϊόντος – υπηρεσίας.

Παρακολούθηση της ροής διαμόρφωσης του κόστους ανά μονάδα προϊόντος – υπηρεσίας.

Οργάνωση της ορθής παρακολούθησης της αποθήκης προκειμένου να υπάρχει άμεση και ακριβής πληροφόρηση για το ύψος των αποθεμάτων σε πρώτες ύλες και έτοιμο προϊόν.

Οργάνωση απογραφών.

Έλεγχος αποκλίσεων.

Καταγραφή των αποτελεσμάτων και υπολογισμός σχετικών αριθμοδεικτών.

Διοικητικές Αναφορές & Προϋπολογισμοί

Καταγραφή των βασικών παραδοχών που έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση, αποτύπωση του υπάρχοντος μοντέλου προϋπολογισμού.

Ανάδειξη περιοχών που χρήζουν προσοχής, προτάσεις βελτίωσης της οικονομικής διαχείρισης.

Καταγραφή τάσεων και εποχικότητας.

Κατανόηση των αναγκών της Διοίκησης και των δεικτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Διαμόρφωση στρατηγικής για έγκαιρη αξιοποίηση ευκαιριών και αποφυγή προβλημάτων.

Παραγωγή των χρηματοοικονομικών αναφορών και δεικτών

Παρακολούθηση και σύγκριση απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών

Εκθέσεις αναφοράς αποτελεσμάτων και αριθμοδεικτών – προτάσεις βελτίωσης περιοχών που προβληματίζουν

Ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη

Λειτουργικός Κύκλος

Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ρευστότητας, καταγραφή των ημερών πίστωσης προς τους βασικούς πελάτες και κύριους προμηθευτές της Επιχείρησης

Υπολογισμός του πραγματικού κεφαλαίου κίνησης.

Υποστήριξη στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων σχετικά με το ύψος του κεφαλαίου κίνησης, της ρευστότητας και χάραξης νέας πιστωτικής πολιτικής

Οργάνωση της παρακολούθησης της αποθήκης – διαχείρισης αποθεμάτων

Υπολογισμός και παρακολούθηση αναπροσαρμοσμένων KPIs

Εκθέσεις αναφοράς αποτελεσμάτων και αποκλίσεων από τους προκαθορισμένους στόχους και σχετικών αριθμοδεικτών

Διαρκής υποστήριξη και συμβουλευτικός ρόλος σχετικά με την αξιοποίηση νέων ευκαιριών

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Λογιστική εφαρμογή εξειδικευμένων διατάξεων νόμων.

Εφαρμογή διατάξεων νόμων σε μισθολογικά θέματα.

Ειδικά λογιστικά θέματα εταιρειών – έλεγχος δαπανών με βάση τις λογιστικές και τις φορολογικές διατάξεις

Σύνταξη εκθέσεων δέουσας χρηματοοικονομικής επιμέλειας (financial due diligence)

Υπολογισμός και παρακολούθηση αναπροσαρμοσμένων KPIs

Σύνταξη ειδικών εκθέσεων κατ΄ εφαρμογή νόμων (εκκαθαρίσεις – πτωχεύσεις – συγχωνεύσεις – μετατροπές εταιρειών)

Πλήρης υποστήριξη και συμβουλευτικός ρόλος σχετικά με την σύσταση νέων εταιρειών

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
*(διαθέσιμα μόνο στην Ελληνική γλώσσα)
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημήτρης Συρίγος

Διευθυντής, Υπηρεσίες Business Monitoring

Shopping Basket