Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η δωροδοκία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και δυσκολότερα στη διαχείρισή τους ζητήματα, που απασχολεί τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνώς. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο την ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου της δωροδοκίας και προχωρούν στην υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό του.

Η ΣΟΛ Crowe (εφεξής «Εταιρεία»), αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας αλλά και το αρνητικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιφέρει οποιαδήποτε ανάμειξη σε δωροδοκία στην εικόνα και τη φήμη της, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, εγκεκριμένη από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η Πολιτική αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με το πλαίσιο των πολιτικών που έχει υιοθετήσει η εταιρεία μας σύμφωνα και με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ελεγκτικό επάγγελμα [π.χ. Ν. 4449/2017, Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), Ethics Code of Crowe Global, International Standard for Quality Management (ISQM) 1, …], στο οποίο υπόκεινται υποχρεωτικά οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και το ελεγκτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων.

Η Πολιτική αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων, των απασχολούμενων σε αυτή και των συνεργατών της, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει με την εταιρεία ενάντια στο φαινόμενο της δωροδοκίας.

Ποιος είναι ο σκοπός της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας

Η παρούσα Πολιτική επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρίας για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την επίτευξη αυτής της δέσμευσης (πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας).

Ειδικότερα, η Πολιτική αποσκοπεί σε :

Κατανόηση του ορισμού της δωροδοκίας και των μορφών που τη συναντάμε

Τήρηση όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας

Καθολική απαγορευτική στάση και μηδενική ανοχή απέναντι στη Δωροδοκία από το σύνολο των απασχολούμενων στην Εταιρεία, της διοίκησης της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων μερών

Θέσπιση στόχων κατά της δωροδοκίας και κατάλληλων μηχανισμών για την ανασκόπηση και την επίτευξή τους

Ενθάρρυνση των απασχολούμενων για αναφορά περιστατικών με καλή πίστη, με βάσιμες υποψίες και χωρίς τον φόβο αντιποίνων

Διασφάλιση του μηχανισμού διαχείρισης καταγγελίας με τήρηση εμπιστευτικότητας

Διαρκής ενημέρωση των απασχολουμένων μέσω διαφόρων δράσεων, για την επίτευξη των στόχων

Διαρκής ενημέρωση και παρότρυνση των προμηθευτών και των συνεργατών για ευαισθητοποίηση κατά της δωροδοκίας

Αξιολόγηση της διακινδύνευσης που αφορά σε ζητήματα κατά της Δωροδοκίας τα οποία μπορεί να εμφανίζονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της

Πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων κατά της Δωροδοκίας σε τακτά χρονικά διαστήματα από ανεξάρτητους επιθεωρητές

Προστασία της φήμης της Εταιρίας

Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 37001:2016 και επιδιώκουμε τη διαρκή βελτίωση αυτού.

Ποιούς αφορά η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους, ανεξαιρέτως, τους απασχολούμενους στην Εταιρεία ανεξαρτήτως του είδους της συμβατικής τους σχέσης με την Εταιρεία και της λειτουργικής θέσης και ιεραρχικής βαθμίδας τους, συμπεριλαμβανομένων των μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας των υπεργολάβων, προμηθευτών, συμβούλων, πάσης φύσεως επιχειρηματικών συνεργατών και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της Εταιρίας. Η παρούσα Πολιτική είναι επίσης δεσμευτική και για τον όμιλό της.

Τι είναι η Δωροδοκία

Η δωροδοκία απαγορεύεται ρητά από τον Εθνικό Ποινικό Κώδικα. Τόσο ο ανωτέρω όσο και άλλα νομοθετήματα αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, όπως η Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας επιβάλλουν στις εταιρίες και στα φυσικά πρόσωπα που τους παραβιάζουν σοβαρές κυρώσεις, (π.χ. πρόστιμα και στην περίπτωση φυσικών προσώπων, ποινή φυλάκισης).

Η δωροδοκία συνίσταται στην απαίτηση, λήψη, προσφορά, υπόσχεση ή παροχή χρημάτων ή άλλου μη οφειλόμενου και αθέμιτου ωφελήματος από ή προς απασχολούμενο στην Εταιρεία ή από/προς Δημόσιο Λειτουργό προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπορικό ή προσωπικό πλεονέκτημα.

Επισημαίνεται ότι δεν τιμωρείται μόνο όποιος δωροδοκεί αλλά και αυτός που δωροδοκείται.

Παραδείγματα πληρωμών και δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται στη δωροδοκία:

χρηματικά δώρα - μετρητά ή ισοδύναμα

προσωπικές χάρες και ανταποδοτικά οφέλη

παράνομες προμήθειες / μίζες

υπόσχεση για πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες

ακριβά ταξίδια, διαμονή και συμμετοχή σε εκδηλώσεις χωρίς επαγγελματικό περιεχόμενο

ατομικές ή οικογενειακές δαπάνες που καλύπτονται από κάποιον άλλον (κάρτες)

δάνειο από προμηθευτή που δεν αποπληρώνεται ποτέ

απαίτηση από δημόσιο υπάλληλο να πληρωθεί προκειμένου να εκτελεστεί μια πράξη

Η δωροδοκία, η οποία επιφέρει αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διακρίνεται σε ενεργητική και παθητική:

Παθητική δωροδοκία: υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, πάσης φύσεως αθέμιτα ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά.

Ενεργητική δωροδοκία: κάποιος που υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτα ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά.

Με ποιες μορφές εμφανίζεται η Δωροδοκία

Πληρωμές Διευκόλυνσης (Λάδωμα)

Πληρωμές διευκόλυνσης είναι εκείνες που πραγματοποιούνται με σκοπό τη παρότρυνση ενός ατόμου να εκτελέσει ένα καθήκον το οποίο είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει και ειδικά σε περιπτώσεις που το χρηματικό ποσό της πληρωμής αυτής υπερβαίνει σε αξία αυτό που πραγματικά οφείλεται. Αυτή η πρακτική είναι ευρέως γνωστή και ακολουθείται σε κάποιες χώρες με σκοπό την επιτάχυνση ή την εξασφάλιση συνηθισμένων δημόσιων υπηρεσιών ή εγγράφων.

Δεν πραγματοποιούμε οποιασδήποτε μορφής πληρωμή διευκόλυνσης, έστω και αν αυτή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή ακόμη και εάν ενδέχεται να οδηγήσει σε εμπορικές καθυστερήσεις, όπως για παράδειγμα πληρωμή μικρού ποσού προκειμένου να διεκπεραιωθεί ταχύτερα αίτηση της Εταιρίας σε Δημόσια Αρχή.

Εάν μας ζητηθεί η καταβολή πληρωμής διευκόλυνσης, ή υπάρχουν οποιεσδήποτε υποψίες, ανησυχίες ή απορίες σχετικά με πληρωμή, το αναφέρουμε στον άμεσο προϊστάμενό μας. Αν κριθεί απαραίτητο, το αρμόδιο πρόσωπο θα πρέπει να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό ώστε να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αναλόγως της κάθε περίπτωσης.

Μίζες

Η μίζα είναι μορφή δωροδοκίας που καταβάλλεται σε άτομο με δυνατότητα επιρροής σε έναν οργανισμό, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση κάποιου είδους ωφελήματος προς τον δωροδοκούντα. Συνηθέστερα, οι μίζες πληρώνονται από εταιρείες που προσβλέπουν στην εξασφάλιση κερδοφόρων συμβολαίων ή συμβολαίων με επωφελείς όρους. Σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους, μέρος του ωφελήματος από το συμβόλαιο πληρώνεται (ή «επιστρέφεται») στον λήπτη της απόφασης εντός του οργανισμού ανάθεσης. Ο αναθέτων οργανισμός δεν τελεί σε γνώση της πληρωμής προς τον αξιωματούχο του.

Ενδιάμεσοι - Κρυφές Προμήθειες

Οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν ενδιάμεσους για να συνάψουν για λογαριασμό τους συμβόλαιο, για παράδειγμα ανάληψη εκτέλεσης δημόσιου έργου σε μία ξένη χώρα. Οι κρυφές προμήθειες είναι μια μορφή δωροδοκίας όπου ο ενδιάμεσος ζητά ή αποδέχεται μια πληρωμή για να επηρεάσει αυτά τα συμβόλαια επ’ ωφελεία του δωροδοκούντος, χωρίς γνώση ή συναίνεση της Εταιρίας. Αυτή η πληρωμή μπορεί να αφορά στην εξασφάλιση του συμβολαίου, στην διασφάλιση επωφελών όρων ή ακόμα και στην αποτροπή σύναψης αντίστοιχου συμβολαίου από ανταγωνιστή.

Εκμετάλλευση Επιρροής

Επίσης γνωστή και ως «ανταλλαγή» ή «εμπορία επιρροής», η εκμετάλλευση επιρροής λαμβάνει χώρα όταν αξιωματούχος επιδιώκει τη λήψη χρημάτων σε αντάλλαγμα για την άσκηση της επιρροής του ως προς τη διασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας προς τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στις περιπτώσεις που ο καταβάλλων την πληρωμή είναι αυτός που αιτείται από τους αξιωματούχους να ασκήσουν ως αντάλλαγμα την επιρροή τους, για την εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας.

Δωροδοκία σε σχέση με δημόσιο λειτουργό/κρατικό αξιωματούχο: Οι επαφές και σχέσεις μας με Δημόσιους Λειτουργούς δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη φήμη και την ακεραιότητα της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εμπλακούμε σε καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθούν ως δωροδοκία ή ανάρμοστη συναλλαγή με δημόσιους λειτουργούς ή κρατικούς αξιωματούχους.

Απαγορεύεται ρητά να προσφέρουμε ή να υποσχόμαστε ή να παρέχουμε οποιοδήποτε χρηματικό ή άλλο όφελος σε Δημόσιο Λειτουργό ή άλλο Δημόσιο φορέα ή/και τρίτο, καθώς και να ζητούμε ή λαμβάνουμε τέτοιο όφελος, με σκοπό την εξασφάλιση και διατήρηση εμπορικής συναλλαγής, την εξασφάλιση εμπορικού πλεονεκτήματος ή προνομιακής μεταχείρισης.

Η απαγόρευση ισχύει και για όλα τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Δωρεές σε Πολιτικά Κόμματα, Κινήματα και Πρόσωπα

Δεν επιτρέπεται η προσφορά δώρων, παροχή δωρεών ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση σε πολιτικά κόμματα ή εκπροσώπους τους, η προσφορά εισφορών ή άλλου είδους διευκολύνσεων σε υποψηφίους για δημόσιο αξίωμα ή σε πολιτικά κόμματα ή σε άλλους πολιτικούς οργανισμούς.

Δωρεές και χορηγίες σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανισμούς

Στο πλαίσιο των δράσεων περί κοινωνικής ευθύνης, η Εταιρεία μπορεί να υποστηρίξει φιλανθρωπικές οργανώσεις ή να προχωρήσει σε χορηγία αθλητικών, πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ή δράσεων.

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εισφορές και χορηγίες φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα, θα προσφέρονται κατά προτίμηση σε αναγνωρισμένους οργανισμούς και σε κάθε περίπτωση κατόπιν σχετικής έρευνας και αξιολόγησης, χωρίς να υπάρχει προσδοκία για την απόκτηση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος ή άλλης προνομιακής μεταχείρισης σε αντάλλαγμα.

Δώρα - Φιλοξενία - Ψυχαγωγία

Απαγορεύεται ρητά να παρέχουμε ή να λαμβάνουμε δώρα που αποσκοπούν, ή δίνουν την εντύπωση ότι αποσκοπούν, στην δημιουργία ή διατήρηση εμπορικού πλεονεκτήματος ή μπορεί να δημιουργήσουν απειλές κατά της συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις αρχές του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Η ύπαρξη και η σοβαρότητα τυχόν απειλών θα εξαρτάται από τη φύση, την αξία και την πρόθεση της προσφοράς. Όταν γίνονται προσφορές δώρων ή φιλοξενίας που ένα λογικό και πληροφορημένο τρίτο μέρος, σταθμίζοντας όλα τα συγκεκριμένα γεγονότα και περιστάσεις, θα θεωρούσε ασήμαντα και επουσιώδη, ο εργαζόμενος/απασχολούμενος της Εταιρίας μπορεί να συμπεράνει πως η προσφορά πραγματοποιείται στα πλαίσια της συνήθους πορείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς συγκεκριμένη πρόθεση να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή να αποκτήσει πληροφορίες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εργαζόμενος/απασχολούμενος μπορεί γενικά να συμπεραίνει ότι κάθε απειλή κατά της συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ελεγκτικό επάγγελμα και την παρούσα πολιτική, είναι σε αποδεκτό επίπεδο.

Πρέπει να αξιολογείται η σοβαρότητα τυχόν απειλών και, όταν είναι αναγκαίο, να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας για να εξαλείφονται οι απειλές ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο.

Όταν οι απειλές δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή μέτρων προστασίας, ο εργαζόμενος/απασχολούμενος δεν πρέπει να αποδέχεται τέτοια προσφορά.

Επιτρέπονται δώρα μη σημαντικής αξίας, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής (π.χ. είδη γραφείου με εταιρικό λογότυπο, ημερολόγια) και συμβολικά δώρα λόγω ονομαστικών ή θρησκευτικών εορτών ή άλλων περιστάσεων τα οποία θεωρούνται αποδεκτά και προσφέρονται στο πλαίσιο της κοινωνικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση λήψης τέτοιων δώρων, αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται αρμοδίως.

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά ή αποδοχή δώρου με τη μορφή χρημάτων, ανεξαρτήτως ποσού, απαγορεύεται ρητά.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να αποδεχόμαστε ή να προσφέρουμε:

Ισοδύναμα χρηματικών δώρων (π.χ. προπληρωμένες κάρτες, δωροκάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, κ.λπ.),

Οποιοδήποτε δώρο κατά τη περίοδο κατάθεσης προσφορών ή διαπραγμάτευσης συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου ή άλλες εταιρείες,

Ταξίδια (π.χ. πτήσεις σε θέσεις πρώτης κατηγορίας, κρουαζιέρες) ή διαμονή (π.χ. ξενοδοχείο πέντε αστέρων),

Ψυχαγωγία που μπορεί να θεωρηθεί πολυτελής ή σημαντική από πλευράς κόστους (π.χ. εισιτήρια σε αποκλειστικές αθλητικές διοργανώσεις),

Κοσμήματα, έργα τέχνης και σχετικά αντικείμενα μεγάλης αξίας,

Δώρα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ρούχα, ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα σπιτιού).

Ως δώρα χαμηλής αξίας μπορεί να θεωρηθούν:

Γεύματα σε λογικές τιμές, εφόσον η συχνότητα των γευμάτων με το ίδιο άτομο (-α) δεν είναι επαναλαμβανόμενη,

Ψυχαγωγία που συνάδει με τη διεξαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων,

Αντικείμενα με το εμπορικό σήμα της Εταιρίας μας, όπως μπλουζάκια, κούπες, USB sticks,

Μικρά αντικείμενα ή είδη που είναι αντιπροσωπευτικά της χώρας του προσωπικού της Εταιρίας ή του εκάστοτε συνεργάτη (π.χ. τοπικά τρόφιμα, ποτά, μικροαντικείμενα λαογραφικού χαρακτήρα).

Αποδοχή ή προσφορά δώρου: Πριν αποδεχθείτε ή προσφέρετε ένα δώρο εξετάστε την αξία και το είδος του δώρου αλλά και τη συχνότητα της ενέργειας. Σε ποιο σημείο ενδέχεται η πράξη σας αυτή να δημιουργεί μια υποχρέωση ή/και να επηρεάζει την κρίση σας;

Εάν έχουμε αμφιβολία για το κατά πόσο επιτρέπεται να αποδεχθούμε ή να προσφέρουμε ένα δώρο, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο αρμόδιο πρόσωπο για μας κατευθύνει κατάλληλα.

Αιτήματα που αφορούν εξαιρέσεις από τα ως άνω οριζόμενα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας της Εταιρίας, ο οποίος τα διαβιβάζει προς έγκριση στη Διοίκηση της Εταιρίας.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας τηρεί αρχείο με όλες τις εγκρίσεις και τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης που αφορούν περιπτώσεις παρέκκλισης από τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική.

Παράνομη Διακίνηση Εμπιστευτικών / Προνομιακών Πληροφοριών

Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης, ή η γνωστοποίησή της σε άλλο, φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη και εν γένει σε οποιοδήποτε πρόσωπο για ίδιο οικονομικό όφελος απαγορεύονται αυστηρά.

Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται πχ. οι επιχειρηματικές στρατηγικές, πληροφορίες τιμολόγησης/κοστολόγησης, οικονομικές και τεχνικές προσφορές, κατάλογοι πελατών και προμηθευτών, χρηματοοικονομικά στοιχεία και προβλέψεις, στοιχεία συμβάσεων κ.λπ.

Υποχρεώσεις Εργαζομένων και Λοιπών Απασχολουμένων

Όλοι όσοι απασχολούνται στην Εταιρεία οφείλουν να γνωρίζουν, να κατανοούν και να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής σε συνδυασμό με τις λοιπές πολιτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρεία μας και με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ελεγκτικό επάγγελμα [π.χ Ν.4449/2017, Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), Ethics Code of Crowe Global, International Standard for Quality Management (ISQM) 1, …], στο οποίο υπόκεινται υποχρεωτικά οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και το ελεγκτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων.

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας θα γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους κατά την πρόσληψή τους στην εταιρεία, καθώς και σε όλους τους απασχολούμενους κατά την έναρξη της σχέσης απασχόλησής τους στην Εταιρεία.

Όλοι ανεξαιρέτως οφείλουν να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν αρμοδίως κάθε περιστατικό που υποπίπτει στην αντίληψή τους και ενέχει στοιχεία ή προκαλεί υποψία δωροδοκίας ή κατάσταση που θα μπορούσε να εκθέσει την Εταιρεία στον κίνδυνο της δωροδοκίας.

Για το προσωπικό και όλους τους απασχολούμενους στην εταιρεία, κάθε παράβαση της παρούσας Πολιτικής αποτελεί και αθέτηση των όρων της σύμβασής τους, και η οποία αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους με την Εταιρεία και/ή εξέτασης από την Εταιρεία κάθε άλλης ενέργειας για την προστασία αυτής ενώπιον των αρμοδίων Αρχών.

Σε Περίπτωση Αμφιβολίας Ζητήστε Καθοδήγηση

Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ν’ αντιδράσετε σε μία κατάσταση ή για το κατά πόσον μία ορισμένη συμπεριφορά μπορεί να είναι ανάρμοστη ή Πολιτική κατά της Δωροδοκίας 11 αντίθετη προς τη Πολιτική, πρέπει πάντοτε να ζητάτε καθοδήγηση αρμοδίως, προτού ενεργήσετε.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με θέματα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας, είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας Διαχείρισης.

Διευκρινίζεται ότι για τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και το ελεγκτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων ισχύουν οι λοιπές πολιτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρεία μας και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ελεγκτικό επάγγελμα [π.χ Ν.4449/2017, Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), Ethics Code of Crowe Global, International Standard for Quality Management (ISQM) 1, …], στο οποίο υπόκεινται υποχρεωτικά.

Πως μπορώ να Υποβάλω μια Αναφορά - Καταγγελία

Η διαδικασία για την υποβολή, διαχείριση και διερεύνηση οποιασδήποτε αναφοράς/καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, καθώς και οι αρχές που διέπουν την ανάλυση των δεδομένων, την τήρηση του όποιου αρχείου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία από πράξεις αντιποίνων σε αναφορά/καταγγελία περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική Whistleblowing της Εταιρίας https://whistle2sol.disclosers.eu/#/.

Η εταιρεία έχει διορίσει στέλεχος επιφορτισμένο ειδικά με τη διαχείριση των ζητημάτων που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Διαχείρισης Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, ήτοι την κα Χριστίνα Χατζόγλου, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων (τηλ.: 2108691544, e-mail: cchatzoglou@solcrowe.gr ),

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας είναι επιφορτισμένος με:

την παροχή διευκρινήσεων για θέματα που ανακύπτουν και άπτονται της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής,

την υποβολή προτάσεων στη διοίκηση της Εταιρίας για την επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, ανάλογα με τις τροποποιήσεις στο ισχύον δίκαιο για τη δωροδοκία.

Επίβλεψη της εφαρμογής όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Απευθείας πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που άπτονται της παρούσας πολιτικής.

Την αποστολή σχετικού ενημερωτικού υλικού και την πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων- συναντήσεων-τηλεδιασκέψεων, με σκοπό την επικοινωνία της πολιτικής από τα στελέχη της Εταιρίας και από ειδικούς, για τα ζητήματα αυτά, επιστήμονες.

Παραβάσεις και Κυρώσεις

Η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας. Κάθε παράβαση των αρχών της Πολιτικής θεωρείται ως πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο χρήζει ανάλογης αντιμετώπισης από τη Διοίκηση της Εταιρίας, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της επιδειχθείσας συμπεριφοράς και της διαπιστωθείσας παράβασης και επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προστασία Έναντι Αντιποίνων

Η Εταιρεία αποδίδει μεγάλη αξία στην ξεκάθαρη και ανοιχτή επικοινωνία και δεν πρόκειται να ασκήσει αντίποινα απέναντι σε οποιονδήποτε αναφέρει περιστατικά δωροδοκίας (ύποπτης συμπεριφοράς) ή παραβίασης της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας.

Για τη διαχείριση αντιποίνων σε θέματα αναφοράς/καταγγελίας για δωροδοκία, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών της Εταιρίας https://whistle2sol.disclosers.eu/#/

Ενημέρωση Ευαισθητοποίησης

Η Εταιρεία, μέσω της επικοινωνίας και της ανάληψης δράσεων, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι/απασχολούμενοι και οι λοιποί αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρίας λαμβάνουν γνώση και κατανοούν τις αρχές της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Εταιρεία μεριμνά για τη διεξαγωγή δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την ουσιαστικότερη κατανόηση του περιεχομένου της Πολιτικής και την ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων για θέματα δωροδοκίας.

Παρακολούθηση και Επικαιροποίηση

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της Δωροδοκίας, δεν είναι απαραίτητη μόνο η ανάπτυξη και η εφαρμογή πολιτικών αλλά και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις αρχές τους.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να αξιολογεί την συμμόρφωση με την Πολιτική όσον αφορά στην πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση ζητημάτων δωροδοκίας σε διαρκή βάση.

Επιπρόσθετα, για να παραμένει επίκαιρη, η παρούσα Πολιτική επανεξετάζεται, τουλάχιστον, σε ετήσια βάση.

H παρούσα πολιτική καθώς και κάθε κωδικοποίηση αυτής θα αναρτώνται στο εσωτερικό διαδίκτυο της Εταιρίας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της και θα ενημερώνονται σχετικά, οι εργαζόμενοι/απασχολούμενοι μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails).

Κάθε τροποποίηση στο κείμενο της Πολιτικής Δωροδοκίας γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης από τη Διοίκηση της Εταιρίας και αυτόματα συνεπάγεται κωδικοποίηση του κειμένου της.

Συγκρούσεις Συμφερόντων

Έννοια σύγκρουσης συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν κατά τη διαχείριση της Εταιρίας ή την παροχή υπηρεσιών της, ανακύπτουν αντιτιθέμενα συμφέροντα τα οποία συνεπάγονται σε κίνδυνο των συμφερόντων είτε της Εταιρίας μας είτε των πελατών της.

Τέτοιου είδους σύγκρουση ανακύπτει όταν υπάρχει αντίθεση συμφερόντων:

α) μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη

β) μεταξύ των συνδεδεμένων άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία

γ) ενός πελάτη με τα συμφέροντα άλλου πελάτη.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται συμπληρωματικά της ισχύουσας νομοθεσίας για το ελεγκτικό επάγγελμα όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν τη σύγκρουση συμφερόντων [π.χ Ν.4449/2017, Κώδικας Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC),…].

Συνεπεία της παρούσας πολιτικής, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ή θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που δεν είναι ανεκτή κατά την ισχύουσα νομοθεσία για το ελεγκτικό επάγγελμα.

Shopping Basket