Υπηρεσίες Τεχνολογίας
"Accelerate your Digital Transformation"

Η ΣΟΛ Crowe με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες Τεχνολογίας (συμβουλευτικές και διασφάλισης) αποτελεί τον αποτελεσματικότερο σύμμαχο των επιχειρήσεων για το σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Η Τεχνολογία αναδεικνύεται στις μέρες μας ως ο καθοριστικότερος μοχλός του επιχειρηματικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

Αποτελεί ίσως τον κρισιμότερο παράγοντα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην εποχή της Ψηφιακής Οικονομίας. Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και δυναμικής, αφορά τρεις βασικούς πυλώνες: την περαιτέρω ενίσχυση και ισχυροποίηση της ευελιξίας τους (Agility), τη δημιουργία εμπιστοσύνης (Trust) και την αξιοποίηση των δεδομένων (Data).
Οι επιχειρήσεις σήμερα επενδύουν στην υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων, με κυρίαρχες την ενίσχυση της δυνατότητας συνεργασίας (Collaboration), την υλοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing), καθώς και την αξιοποίηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).
Μέσω των υπηρεσιών τεχνολογίας, η ΣΟΛ Crowe υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στο να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και οικονομίας και πιο συγκεκριμένα:
  • Στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους βάσει των επιχειρηματικών και στρατηγικών τους στόχων
  • Στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση και τη λειτουργία συστημάτων αλλά και από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, παρέχοντας, εκτός των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και υπηρεσίες διασφάλισης μέσω κυρίως εκθέσεων διαβεβαίωσης, οι οποίες βασίζονται σε διεθνή πρότυπα
Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής για τη Διοίκηση

Υποστηρίζουμε τη Διοίκηση στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της αποτελεσματικής διαχείρισης της λειτουργίας των συστημάτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής υλοποιώντας τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Υποστήριξη της Διοίκησης Πληροφορικής (CIO Advisory)

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας (Digital Strategy & Plan)

Διαχείριση Έργου και Προγράμματος Έργων - Project and Program Management Office (PMO)

Υποστήριξη Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation Services)

Υποστήριξη/Επισκόπηση υλοποιήσεων Συστημάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP), Διαχείρισης Επιχειρηματικής Απόδοσης (CPM - Corporate Performance Management) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI-Business Intelligence) και άλλων βασικών (Core) συστημάτων (Technology Enablement)

Επιλογή Επιχειρησιακών Συστημάτων και Προμηθευτών (Systems & Vendors Selection)

Εργασίες ειδικών ελέγχων Δέουσας Επιμέλειας που αφορούν Τεχνολογία (IT Due Diligence)

Κατάργηση, Αντικατάσταση, Ενοποίηση Συστημάτων/Τεχνολογιών στην περίπτωση Εταιρικών Πράξεων (M&A IT carve out & integration)

Data & Analytics (D&A)

Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλιση

Υποστηρίζουμε τον εξωτερικό έλεγχο και παρέχουμε προστιθέμενη αξία, διενεργώντας ελέγχους στα πληροφοριακά συστήματα με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις στην αποτελεσματική λειτουργία της 2ης και 3ης γραμμής άμυνας και παρέχουμε διασφαλίσεις (ανεξάρτητες διαβεβαιώσεις) βάσει διεθνών προτύπων ή/και σε συμμόρφωση με Κανονιστικές Απαιτήσεις για τα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες IT Assurance, για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τις εσωτερικές δικλείδες, καθώς, επίσης, κινδύνους στα πληροφοριακά συστήματα και Κυβερνο-απειλές (Cyberthreats) σε όλο το Τεχνολογικό Περιβάλλον του Οργανισμού αλλά και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με εξωτερικές οντότητες (third-parties).

Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο των εξωτερικών Οικονομικών Ελέγχων (IT Audit in External Audit)

Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων σε υποστήριξη Εσωτερικού Ελέγχου (IT Internal Audit)

Διασφάλιση στα Π.Σ. (IT Attestation)

Επισκόπηση Εσωτερικών Δικλείδων και Κανονιστική Συμμόρφωση – Διασφάλιση Συμμόρφωσης με πλαίσιο SOX (Internal Controls and Regulatory Compliance)

Εκθέσεις Διαβεβαίωσης Εσωτερικών Δικλείδων - Διασφάλιση υπηρεσιών τρίτων (Service Organization Assurance Reporting - SOAR)

Υπηρεσίες τεχνολογιών ανίχνευσης απάτης, κακόβουλων ενεργειών και διαφθοράς (Forensic Technologies)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Τεχνολογικών Κινδύνων

Με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διάχυση της εταιρικής πληροφορίας και η αξιοποίησή της στη συνεργασία με τρίτα μέρη (προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες) διευρύνεται. Για κάθε μια από αυτές τις «ψηφιακές σχέσεις» παρουσιάζεται μια νέα κατηγορία, ένα διαφορετικό σύνολο από ευπάθειες στην κυβερνοασφάλεια (Cyber Security Vulnerabilities), κυβερνο-κινδύνους (Cyber-risks), και γενικότερα κινδύνους στην ασφάλειας πληροφοριών και στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Κυβερνοσφάλεια (Cyber Security) - Προστασία Πληροφοριών και Επιχειρησιακή Συνέχεια (Information Protection & Business Resilience)

Τεχνολογίες GRC και Υλοποίηση/Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Δικλείδων (GRC Technology & Controls Integration)

Προστασία Ιδιωτικότητας - Προσωπικών Δεδομένων/Κανονιστική Συμμόρφωση (GDPR)

Διαχείριση Κινδύνων Νέων Τεχνολογιών (Emerging Technology Risk Management)

DORA (Digital Operational Resilience Act) και NIS2 (Network and Information Security 2)

Υπηρεσίες σχετικές με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554 για την ψηφιακή ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, γνωστό και ως DORA (Digital Operational Resilience Act) και την οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 NIS2 (Network and Information Security 2) για την προστασία της ασφάλειας και τη θωράκιση της λειτουργίας των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες κρίσιμων υποδομών.

Ανάλυση Αποκλίσεων – Αξιολόγηση ετοιμότητας και προετοιμασία για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό DORA και την οδηγία NIS2

Επισκόπηση και σχεδιασμός πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων ΤΠΕ

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διακυβέρνηση Ασφάλειας

Υποστήριξη Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ασφάλεια ΤΠΕ

Διαχείριση κινδύνων τρίτων παρόχων ΤΠΕ

Θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) για τη προστασία της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολιτικών - Διαδικασιών και Δικλίδων για την Ψηφιακή Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα

Σχεδιασμός Επιχειρησιακής και Τεχνολογικής Ανθεκτικότητας

Αναφορά Διασφάλισης υπηρεσιών τρίτων παρόχων υπηρεσιών

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Καλαματιανός

Διευθυντής, Υπηρεσίες Τεχνολογίας
Shopping Basket