Η Εταιρεία
Η ΣΟΛ Α.Ε. και η ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. αποτελούν τις δύο εταιρικές οντότητες του Ομίλου ΣΟΛ Crowe, οι οποίες παρέχουν ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα διευρυμένο δίκτυο οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αναπτύσσοντας εθνικές στρατηγικές αλλά και διεθνείς συνεργασίες, η ΣΟΛ Crowe ως η ηγέτιδα ελεγκτική εταιρεία στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών της Ευρώπης και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στη χώρα.
Η ΣΟΛ Crowe στελεχώνεται με περισσότερους από 314 Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό από ελεγκτές των υπόλοιπων βαθμίδων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Μάλιστα, απασχολεί τους εμπειρότερους ελεγκτές, οι οποίοι έχουν ελέγξει τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διαθέτοντας προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 30 ετών.
1
Ορκωτοί Λογιστές
Η ΣΟΛ Crowe μεριμνά για την απρόσκοπτη εκπαίδευση και εξέλιξη των μελών της, επενδύει στην ποιότητα και την απασχόληση, και κατέχει το 20% των ελεγκτών όλων των βαθμίδων του μητρώου του ΣΟΕΛ και το 35% των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της χώρας.
20

Ελεγκτών όλων των βαθμίδων

35

Ορκωτών ελεγκτών λογιστών της χώρας

Με τα έμπειρα στελέχη της, συμμετέχει σε όλα τα Διοικητικά και Επιστημονικά όργανα του ΣΟΕΛ και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), ενώ ακόμη συμμετέχει στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Μεσογειακών Ορκωτών Λογιστών / Fédération des Experts Comptables Méditerranéens – FCM, αλλά και στο Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης.
Ο Όμιλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των τοπικών κοινωνιών. Η ΣΟΛ Crowe είναι μέλος του δικτύου της Crowe Horwath International, η οποία τον Απρίλιο του 2018 μετονομάστηκε σε Crowe Global.

Crowe

Σταθερή επίσης, είναι η συνεργασία των μελών μας, με όλα σχεδόν τα ανώτατα εκπαιδευτικά οικονομικά ιδρύματα της χώρας, με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), του οποίου η πλειοψηφία των εισηγητών προέρχεται από την ΣΟΛ Crowe και με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συμμετέχοντας και στηρίζοντας τις δραστηριότητές του (εκπαίδευση, επιμορφώσεις, επιστημονικές εκδηλώσεις, συμμετοχή μελών μας σε επιτροπές κ.λ.π.). Μαζί μας, έχουν συνεργασθεί όλες οι μεγάλες πολυεθνικές ελεγκτικολογιστικές εταιρείες σε κοινούς ελέγχους των μεγαλύτερων οικονομικών ομίλων της χώρας.
0
Ελεγκτικές Εταιρείες
Ανάμεσα στις 25 περίπου ελληνικές και πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, που λειτουργούν στο θεσμικό πλαίσιο του Π.Δ. 226/92 “περί συστάσεως, λειτουργίας και οργανώσεως του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών”, η ΣΟΛ Crowe ελέγχει ή παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις και κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου της στον υποχρεωτικό οικονομικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
0
Επιχειρήσεις
Shopping Basket