Πολιτική Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας & Παρενόχλησης

Σκοπός

Η ΣΟΛ Crowe τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και παράνομες παρενοχλήσεις, υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δηλώνει ρητά και αμετάκλητα τη μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Με την παρούσα σκοπεύει να προφυλάξει όλους τους εργαζομένους της, από οποιαδήποτε μορφή βίας ή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, δημιουργώντας ένα προστατευτικό πλέγμα για το θιγόμενο πρόσωπο, αλλά και θεσπίζοντας ένα ειδικό πλαίσιο κυρώσεων για τον παραβάτη.

Σκοπεύει επίσης, στην εγκαθίδρυση κουλτούρας σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αρχικά στον εργασιακό χώρο, αλλά και ευρύτερα, προκειμένου η ανοχή σε τέτοιου είδους παραβιάσεις να είναι μηδενική, ενώ παράλληλα προωθεί την αρχή του σεβασμού από κάθε μέλος προς το άλλο και τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Η εταιρεία, έχοντας ήδη ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου και ενισχύει την υπάρχουσα κουλτούρα της για υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας.

Πεδίο Εφαρμογής

Ο Νόμος 4808/2021, πέραν του συνόλου των απασχολούμενων της εταιρείας, καλύπτει και άλλες κατηγορίες προσώπων με άλλη συμβατική σχέση, συνεργασία ή ακόμα και επαφή με την εταιρεία. Σε αυτές τις κατηγορίες υπάγονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, οι ασκούμενοι και μαθητευόμενοι, οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, ακόμα και εκείνοι που αναζητούν εργασία στην εταιρεία ΣΟΛ Crowe.

Παράλληλα, η παρούσα πολιτική στοχεύει στην προφύλαξη από οποιαδήποτε μορφή βίας ή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, στους χώρους που ο εργαζόμενος κάνει διάλειμμα, στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, ακόμα και στα εταιρικά ταξίδια, στην εκπαίδευση και στις εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, όπως επίσης και κατά την επικοινωνία που σχετίζεται με την εργασία είτε είναι φυσική είτε με χρήση τεχνολογίας ή πληροφορικής.

Εκτίμηση Κινδύνων Βίας και Παρενόχλησης

Σύμφωνα με το Νόμο 4808/2021 (άρθρο 4) «Απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά́ τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από́ αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης». Η βία και παρενόχληση περιλαμβάνει την παρενόχληση, την παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ` επανάληψη.

Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκριση.

Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α` 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α` 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

«Σεξουαλική παρενόχληση» συνιστά οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.

H ΣΟΛ CROWE σε συνεργασία με όλα τα τμήματά της και τον αρμόδιο ιατρό εργασίας, μελετά τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της παρεχόμενης εργασίας, τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Με τον τρόπο αυτό αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες εργασίας και διασφαλίζει την αναπροσαρμογή αυτών ώστε να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, η πιθανότητα να λάβει χώρα περιστατικό βίας και/ή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Αναφέρονται ενδεικτικά περιπτώσεις κινδύνου όπως:

υψηλό άγχος στο χώρο εργασίας

χώροι εργασίας απομονωμένοι ή κλειστοί

κατανομή των θέσεων εργασίας

ασφάλεια εγκαταστάσεων και έλεγχος αυτών

έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης ως προς το αντικείμενο της πολιτικής

άτομα με ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς

εργασία ατομική ή σε απομονωμένο χώρο

εργασία αργά το βράδυ ή κατά τις πρωινές ώρες

θέματα οικιακής ή προσωπικής ζωής που διαχέονται στο χώρο εργασίας

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της σε θέματα βίας και παρενόχλησης, προγραμματίζοντας ενέργειες όπως η διοργάνωση σεμιναρίων, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και η τακτική εκπαίδευση του προσωπικού σε σχετικά θέματα με σκοπό όλοι οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν εκείνες τις συμπεριφορές που συνιστούν βία και παρενόχληση, η οποία είναι μη ανεκτή και αποδοκιμαστέα.

Εκδήλωση Συμπεριφορών Βίας και Παρενόχλησης

Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να εκδηλωθούν με διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, μη λεκτική, άμεση, έμμεση, συγκεκαλυμμένη ή υπονοούμενη ή να εκδηλωθούν στον κυβερνοχώρο, ανεξαρτήτως αν γίνει χρήση εταιρικού ή μη εξοπλισμού και λογαριασμών.

Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά οποιαδήποτε από τα παρακάτω:

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
Ανεπιθύμητο άγγιγμα Προσβλητικές αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ζωή του ατόμου Επίδειξη ανάρμοστου οπτικού υλικού, σεξουαλικού περιεχομένου ή χαρακτήρα Λήψη, ανάρτηση, προβολή, φωτογράφιση, εκτύπωση και διανομή ανάρμοστου υλικού (π.χ. υλικού σεξουαλικού, θρησκευτικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα κλπ.)
Ανεπιθύμητη σωματική επαφή Σχόλια, υπονοούμενα ή δυσφημιστικές εκφράσεις με σεξουαλικούς υπαινιγμούς Ανάρμοστο, επίμονο και αδιάκριτο κοίταγμα με σεξουαλικώς υπονοούμενη διάθεση Προσβλητικές και ανάρμοστες προτάσεις σε ιστοσελίδες και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
Ανεπιθύμητος ασπασμός Ανάρμοστες προτάσεις Άσεμνες χειρονομίες και εκφράσεις Αποστολή email με προσβλητικό, σεξουαλικού χαρακτήρα, περιεχόμενο
Σεξουαλική επαφή όπως «ελαφρά χτυπήματα», τσιμπήματα ή αγγίγματα Μειωτικά σχόλια με βάση το φύλο και το θρήσκευμα που προσβάλλουν την προσωπικότητα (π.χ. σχόλια ρατσιστικού, θρησκευτικού ή σεξιστικού ή σεξουαλικού περιεχομένου κ.λπ.)
Ανεπιθύμητος εναγκαλισμός Ρητές σεξουαλικές προτάσεις

Παρενόχληση σε οποιαδήποτε βάση υφίσταται, κάθε φορά που συμβαίνει:

Υποταγή που χρησιμοποιείται ως βάση για μια πραγματική ή σιωπηρή απόφαση σχετικά με την εργασιακή απασχόληση, που περιλαμβάνει την απώλεια εργασίας, τον υποβιβασμό ή την αλλαγή ευθυνών ή παροχών

Συμπεριφορά που έχει σκοπό ή επιδρά παρεμβατικά στην εργασιακή απόδοση ενός ατόμου ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή/και προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον

Ο σχετικός νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να συμβιώνουν σε έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση, που συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επηρεάζουν την ψυχική και σωματική υγεία, την αξιοπρέπεια, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν απειλή και για το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον.

Μέτρα για την Πρόληψη , τον Περιορισμό και την Αντιμετώπιση των Κινδύνων

Η εταιρεία επιδιώκοντας την ισότητα, τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους απασχολούμενους σε αυτή και όσους σχετίζονται με αυτή, καλείται να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό σε πλαίσιο εμπιστευτικότητας και άμεσης διαχείρισης. Η εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης, οι ενέργειες ευαισθητοποίησης του προσωπικού, η πρόληψη και η αντιμετώπιση, καθώς και η καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας είναι μερικές από τις υποχρεώσεις του εργοδότη.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την παρούσα πολιτική, όπως και οι εργαζόμενοί της. Σε περίπτωση καταγγελίας ή αναφοράς θα μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι:

Της ΣΟΛ α.ε. να απευθύνονται στη Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων, κ. Χριστίνα Χατζόγλου (τηλ.: 2108691544, e-mail: cchatzoglou@solcrowe.gr ), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων,

ενώ

της ΣΟΛ Συμβουλευτικής Α.Ε. να απευθύνονται είτε στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο (τηλ.: 2107256904, e-mail: i.giannopoulos@solcrowe.gr ), είτε στην HR Administrator κ. Νόρα Σβέτσα (τηλ.: 2107256964, e-mail: n.svetsa@solcrowe.gr ), οι οποίοι είναι αρμόδιοι να διαχειριστούν τέτοιου είδους θέματα.

Εναλλακτικά, όλοι οι εργαζόμενοι της ΣΟΛ Crowe, μπορούν να επικοινωνήσουν οποιοδήποτε σχετικό με την πολιτική αυτή θέμα τους απασχολεί μέσω του Whistle2Sol. Ο σύνδεσμος Whistle2Sol, όπως και η Πολιτική Αναφορών – Καταγγελιών βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (https://solcrowe.gr/complaints/). Σε αυτήν την περίπτωση, τυχόν καταγγελίες ή αναφορές μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα. Κάθε αναφορά ή καταγγελία θα εξετάζεται αμέσως με απόλυτη εχεμύθεια, αμεροληψία και προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση την Πολιτική Αναφορών – Καταγγελιών.

Πιο συγκεκριμένα, υποχρέωση της Διεύθυνσης είναι να παραλάβει, να διερευνήσει και να διαχειριστεί κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 7 με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης, δεν εμποδίζει την παραλαβή, διερεύνηση και διαχείριση καταγγελιών ή αναφορών, ενώ θα πρέπει να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια υπηρεσία. Τέλος, υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης και μέτρα πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων.

Με την παραλαβή οποιασδήποτε καταγγελίας, το αρμόδιο πρόσωπο είναι υπεύθυνο για:

την παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των θιγόμενων,

την απαγόρευση οποιωνδήποτε αντιποίνων,

τη συνεργασία και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές και

την περιγραφή των συνεπειών όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση, όπως αλλαγή θέσης ή ακόμα και καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη.

Οι καταγγελίες και οι έρευνες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία του εκάστοτε περιστατικού και το απόρρητο όλων των εμπλεκομένων.

Το αρμόδιο πρόσωπο και κατ’ επέκταση η εταιρεία, καλείται να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών ή συμπεριφορών. Ακόμη, το αρμόδιο πρόσωπο καθοδηγεί και ενημερώνει τους εργαζόμενους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή τέτοιου είδους περιστατικό ή καταγγελία για τέτοιου είδους περιστατικό ή όχι. Το αρμόδιο πρόσωπο σε κάθε περίπτωση έχει ως υποχρέωσή του την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Τέλος, εφόσον προκύψει αναφορά ή καταγγελία στο αρμόδιο πρόσωπο για συμπεριφορά που θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τον εργαζόμενο, βάσει των παραπάνω περιγραφών, θα διαμορφώνεται προσωπικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα ενεργειών, πάντα σε συνεννόηση με τον ίδιο τον εργαζόμενο (π.χ. ευελιξία ωραρίου, τηλεργασία κ.λπ.) και θα υπάρχει καθοδήγηση και ενημέρωση ως προς το πού μπορεί ο εργαζόμενος να απευθυνθεί, είτε για νομική ή συμβουλευτική ή/και ψυχολογική υποστήριξη.

Ως προς τις καταγγελλόμενες πράξεις, η εταιρεία διά των εκάστοτε αρμοδίων οργάνων της, συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία (αρ. 5 παρ. 1 ν. 4808/2021). Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνονται, σε οποιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α΄137).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4808/2021, όταν διαπιστώνεται ότι εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, η εταιρεία θα λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

Ειδικότερα για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η εταιρεία ΣΟΛ CROWE λαμβάνει κάθε μέτρο και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την υποστήριξη εργαζομένων - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και για την προστασία της απασχόλησης τους. Τέτοια μέτρα μπορούν να είναι, ενδεικτικά, η απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τον εργαζόμενο, σε διαφορετικό αντικείμενο, χώρο ή ωράριο, καθώς και η καθοδήγηση και ενημέρωση του εργαζόμενου ως προς το πού μπορεί να απευθυνθεί για νομική ή συμβουλευτική ή/και ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης.

Στην περίπτωση αυτήν, ο/η αποχωρών/ούσα υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως το αρμόδιο πρόσωπο (πρόσωπο αναφοράς) εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.

Επί πλέον, οι εργαζόμενοι/ες που αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, έχουν το δικαίωμα, εκτός από την υποβολή καταγγελίας εντός της εταιρείας σύμφωνα με την παρούσα, να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 4808/2021 (α. δικαίωμα δικαστικής προστασίας, β. δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ. δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του).

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία κοινοποιεί μέσω της παρούσας πολιτικής αλλά και κατ’ ιδίαν στον κάθε εργαζόμενο που θα της απευθυνθεί, μέσω του αρμοδίου προσώπου που έχει ορίσει, τα στοιχεία επικοινωνίας των διοικητικών αρχών της πολιτείας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη). Ειδικότερα, κάθε θιγόμενος, μπορεί να απευθυνθεί στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ, μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς επίσης και να κάνει χρήση της υπηρεσίας άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας μέσω της Γραμμής SOS 15900.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα. (Tηλ. Καταγγελιών: 1555, e-mail: helpdesk@sepenet.gr) και στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.sepenet.gr με εγγραφή στην υπηρεσία, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπο.

Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα. (Τηλ. Επικοινωνίας: 2131306600, e-mail: press@synigoros.gr) και στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.synigoros.gr

Υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, Γραμμή SOS 15900

Η ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες μαζί με την ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη, τα στελέχη που τον εκπροσωπούν, τους άμεσα προϊσταμένους και συναδέλφους αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρεία.

Στόχο της εταιρείας συνιστά η εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση / πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Έγκριση και Επικαιροποίηση της Πολιτικής Αντιμετώπισης της Βίας και της Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο

Η παρούσα Πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΣΟΛ Crowe, ενώ κατά τη διαμόρφωσή της τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 4808/2021.

Η εταιρεία στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και στην αναθεώρηση/επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων σε τακτική βάση.

Κάθε τροποποίηση στο κείμενο της Πολιτικής Αντιμετώπισης της Βίας και της Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης από τη Διοίκηση της εταιρείας και αυτόματα συνεπάγεται κωδικοποίηση του κειμένου της.

Την ευθύνη της προετοιμασίας και της πρότασης των αναθεωρήσεων της πολιτικής έχει η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, ενεργώντας κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας ή κατόπιν σχετικής πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

H παρούσα πολιτική θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) όλων των εργαζομένων-μελών της ΣΟΛ CROWE και θα αναρτηθεί στο εσωτερικό διαδίκτυο της εταιρείας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Τέλος, θα αποσταλεί ενημερωτικό υλικό και θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις-τηλεδιασκέψεις με σκοπό την επικοινωνία της πολιτικής από τα στελέχη της εταιρείας και από ειδικούς, για τα ζητήματα αυτά, επιστήμονες.

Shopping Basket