Υπηρεσίες
Whistleblowing

Η ΣΟΛ Crowe, επιλέγει να προάγει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικών και διαπροσωπικών σχέσεων και συναλλαγών

Η ΣΟΛ Crowe, επιλέγει να προάγει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικών και διαπροσωπικών σχέσεων και συναλλαγών και για το λόγο αυτό, ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών και συμπεριφορών  που ξεπερνούν τα όρια του νόμιμου ή και του ηθικού.

Σύμφωνα με έρευνες παγκόσμιων οργανισμών, η απάτη, η διαφθορά και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε πολλές περιπτώσεις αποκαλύπτονται μέσω διαύλων αναφοράς.

Τι προσφέρει ένα σύστημα ορθής διαχείρισης αναφορών ή καταγγελιών;

Ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση

Ενθάρρυνση εργαζομένων στην επικοινωνία ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο αναφοράς

Αποτροπή φαινομένων απάτης-διαφθοράς-ML/FT

Ενίσχυση αξιοπιστίας της εταιρείας απέναντι στους συναλλασσόμενούς της

Νόμος 4990/2022

1. Τι αφορά;

Ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά σχετικά με ζητήματα παραβίασης του Ενωσιακού Δικαίου, όπως αυτό ορίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 για το Whistleblowing (μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος)

2. Ποιες θεωρούνται υπόχρεες οντότητες κατά το Ν.4990/2022;

• Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με προσωπικό από 50 έως 249 άτομα, έχουν υποχρέωση εφαρμογής έως την 17η Δεκεμβρίου 2023
• Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με προσωπικό άνω των 249 ατόμων, ή που απασχολούνται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές ή με δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία ή λειτουργούν βάσει απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έχουν υποχρέωση εφαρμογής έως την 12η Μαΐου 2023
• Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ-ΟΤΑ), έχουν υποχρέωση εφαρμογής έως την 12η Μαΐου 2023.

3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων κατά το Ν.4990/2022;

• Διαμόρφωση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων
• Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) και γνωστοποίηση αυτού στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός δύο μηνών από τον ορισμό του. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με απασχολούμενους λιγότερους από 50 άτομα, δεν είναι υποχρεωτικό.
• Υποχρέωση προστασίας των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά
• Υποχρέωση διασφάλισης της εμπιστευτικότητας
• Διαμόρφωση μηχανισμού υποδοχής και επεξεργασίας της αναφοράς και αποφάσεων που λήφθηκαν για τις ληφθείσες αναφορές
• Διερεύνηση-Ομάδα διερεύνησης
• Τήρηση Αρχείων και Αναφορών

Τι προσφέρει η ΣΟΛ Crowe;

Το απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την υποβολή αναφορών και την προστασία των αναφερόντων, καθιστά την εταιρική συμμόρφωση μία πολυσύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Το τμήμα μας, παρέχει σωστό προγραμματισμό και τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για τη συμμόρφωση της εταιρείας σας με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών παραλαβής και διαχείρισης αναφορών.

Έλεγχος υφιστάμενου εταιρικού κανονιστικού πλαισίου πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών

Διαπίστωση αδυναμιών, αναλυτική καταγραφή τους και υποβολή υποδείξεων και προτάσεων

Διαμόρφωση πλήρους πολιτικής διαχείρισης αναφορών

Παροχή εκπαίδευσης στους Υ.Π.Π.Α και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη για την ορθή διαχείριση των αναφορών

Παροχή εκπαίδευσης των λοιπών βαθμίδων της επιχείρησης

Ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών

Παροχή νομικής υποστήριξης κατ’ αποκοπή ή σε ετήσια βάση

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ειρήνη Παπαδοπούλου

Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνων, ΟΕΛ

Shopping Basket