Άγγελος Αλαμάνος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Άγγελος Αλαμάνος έχει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρία σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τους τομείς της Εταιρικής Χρηματοδότησης και των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί σε πολυεθνικούς ομίλους στον κλάδο των τροφίμων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Από το 2012 εργάζεται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΣΟΛ Crowe πρώτα ως Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και μετέπειτα από την θέση του Γενικού Διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Το 2020 εξελέγη στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική.

Κατά την διάρκεια της θητείας του στην ΣΟΛ Crowe έχει διατελέσει στρατηγικός σύμβουλος σε δεκάδες έργα λειτουργικών και χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Επί σειρά ετών, ο Άγγελος υπήρξε μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΕΣΥΟΕΛ), ενώ παράλληλα δίδαξε σε υποψήφιους του ACCA Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Advanced Financial Management).

Ο Άγγελος είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. in Management Sciences από το LSE, μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Financial Analyst (CFA) καθώς και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Shopping Basket