Συμβουλευτική υποστήριξη Επιτροπών Ελέγχου

Η ΣΟΛ Crowe αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου, σε τακτική βάση, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της.

Για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην Επιτροπή Ελέγχου θα οριστεί ειδική ομάδα ανάθεσης, στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη της ΣΟΛ Crowe με εξαιρετική εμπειρία στη λογιστική και τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές αναφορές, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων, τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων και την κανονιστική συμμόρφωση. Στην ομάδα ανάθεσης θα συμμετέχει και ειδικός νομικός σύμβουλος με ειδίκευση σε θέματα δικαίου ανωνύμων εταιρειών, εταιρικής διακυβέρνησης και κεφαλαιαγοράς.

Υπηρεσίες:

Διατήρηση της συμμόρφωσης της Επιτροπής Ελέγχου με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κάθε φορά κανονιστικού πλαισίου

Διαμόρφωση της θεματολογίας και του χρονοδιαγράμματος των συσκέψεων της Επιτροπής Ελέγχου

Επικοινωνία και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου

Επικοινωνία με τους ανεξάρτητους ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων και υποστήριξη στην επισκόπηση των εκθέσεων και αναφορών που εκδίδονται από αυτούς, με ειδική έμφαση στην έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014 και τη συμπληρωματική έκθεση ελέγχου του άρθρου 11 του του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014

Επισκόπηση και αξιολόγηση των εκθέσεων και αναφορών, κάθε φύσεως, που απευθύνονται στην Επιτροπή Ελέγχου

Επισκόπηση και αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο εκπονείται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Επισκόπηση και αξιολόγηση των τριμηνιαίων περιοδικών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες εκδίδονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Διαδικασία της ανεξάρτητης αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και της Αποφ. Αρ. 1/891/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Υποβολή δημόσιων προσκλήσεων για την παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014

Εποπτεία του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής και της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων

Εποπτεία του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής κανονιστικής συμμόρφωσης

Γραμματειακή υποστήριξη των συσκέψεων της Επιτροπής Ελέγχου

Shopping Basket