Αξιολόγηση συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης

Η ΣΟΛ Crowe αναλαμβάνει την εκτέλεση της τακτικής αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4706/2020. Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα συνταχθεί ειδική αναφορά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο του έργου αξιολογούνται:  

Ο βαθμός συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020,

Η κατάλληλη υιοθέτηση και εφαρμογή ενός αποδεκτού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,

Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και των Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, λαμβανομένης υπόψη και της πλέον πρόσφατης ανεξάρτητης αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,

Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για την πρόληψη τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,

Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επικοινωνίας με τους μετόχους με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς και

Η πολιτική αποδοχών, εξετάζοντας και τη συνεισφορά της στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Shopping Basket