Αναπτυξιακός Νόμος
«Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4887/2022

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων αλλά και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Η πιο σημαντική καινοτομία του νέου πλαισίου αφορά στο χρόνο που θα απαιτείται για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. Πλέον, από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξή του στο ανάλογο καθεστώς, δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Σκοπός

του νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους προκειμένου να επιτευχθούν:

Ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Η πράσινη μετάβαση

Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας

Η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης

Η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό

Η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, - Η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑM)

Η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Νέο Επιχειρείν

Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Μεγάλες επενδύσεις

Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Επιχειρηματικότητα 360ο

Με τον νέο Νόμο, θεσπίζονται

13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια

τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο νόμο, μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες

Δαπάνες

Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα των λοιπών τμημάτων του Γ.Α.Κ. (Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014) και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα από τα υπόλοιπα τμήματα του Γ.Α.Κ. και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4:

Περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση είναι αυτή που ορίζεται στα άρθρα 13 και 14 του Γ.Α.Κ. που χορηγούνται για αρχική επένδυση ή για επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περ. 14 (άρθρο 2 παρ. 41 Γ.Α.Κ.) και

Μη περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση είναι αυτή που χορηγείται σε μη περιφερειακού χαρακτήρα επενδυτικά σχέδια ή επενδυτικές δαπάνες

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

Μισθολογικό Κόστος των Νέων Θέσεων Εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις, παρέχονται και άλλες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών όπως:

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ

Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ

Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος

Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Επενδυτικές δαπάνες για την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση

Δικαιούχοι

των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Εμπορική εταιρεία

Συνεταιρισμός

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό όρους)

Ατομικές Επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια»

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται:

Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf)

Οι προβληματικές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:

Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή

Aρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης

Επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

Μεγάλες επιχειρήσεις > 1.000.000€

Μεσαίες επιχειρήσεις > 500.000€

Μικρές επιχειρήσεις > 250.000€

Πολύ μικρές επιχειρήσεις > 100.000€

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). > 50.000€.

Το ποσοστό της οικονομικής συμμετοχής του φορέα του επενδυτικού σχεδίου επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, καθορίζεται σε ποσοστό 25%.

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β' ορίζεται

η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου

το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα και ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα του Μέρους Β' ορίζουν είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο ποσό, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ. και της παρ. 5 του άρθρου 30

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ. Τα ανώτατα όρια της παρούσας προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 51 έως 57 για το καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

Φορολογική απαλλαγή

Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, που προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία, αφαιρουμένου του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής

Επιχορήγηση

Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Κάλυψη τμήματος από το Δημόσιο, τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης νέας απασχόλησης

Κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν

Καταβολή των ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Φορολογική απαλλαγή

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και την έκδοση της σχετικής απόφασης, της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους περιορισμούς που ορίζονται στο άρθρο 24 οι οποίοι ισχύουν σωρευτικά.

Επιχορήγηση

Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό λογιστή. Η απόφαση της διοίκησης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Οι μεταγενέστερες καταβολές γίνονται κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου και εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% ή το 65% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Η πιστοποίηση της υλοποίησης γίνεται από το αρμόδιο όργανο μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη λήψης ενδιάμεσων εισπράξεων καταβάλλεται στον φορέα μετά από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης και υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Τα ποσά των παραπάνω ενισχύσεων εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περ. β' του άρθρου 25, επιστρέφονται ή και ανακτώνται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον ν. 4174/2013. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού μετά από την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης

Μητρώα Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων (άρθρο 117)

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται:

από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 ή

από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) ή

από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών στις περιπτώσεις της παρ. 3 (ήτοι, αξιολόγηση του ευλόγου κόστους και έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας) ή

με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) ή

από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης, και τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 117. Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Μητρώα Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων (άρθρο 117)

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος αξιοποιούνται:

το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), που προβλέπεται στο άρθρο 7 του π.δ. 33/2011 (Α' 83),

το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης της Ε.Λ.Τ.Ε. τα μέλη του οποίου είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α' 176) και διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) τουλάχιστον ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) τουλάχιστον ευρώ ετησίως.

Shopping Basket