Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Πληροφοριών

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλως Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά στους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης και εν γένει επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον Όμιλο ΣΟΛ Crowe όταν επισκέπτεστε ή πλοηγείστε στον παρόντα ιστότοπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) όπως εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019, ως εκάστοτε ισχύει), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς.

1. Λίγα λόγια για τον ιστότοπo του Ομίλου ΣΟΛ Crowe (άρθρο 117)

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στις εταιρείες «ΣΟΛ α.ε.» και τη θυγατρική της «SOL Consulting S.A.» (στο εξής ο Όμιλος ΣΟΛ Crowe). Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον παρόντα ιστότοπο τηρούνται από τον Όμιλο ΣΟΛ Crowe υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνου Επεξεργασίας».

2. Τί είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με τον όρο «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Πότε συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου μας

Όταν επισκέπτεστε ή πλοηγείστε στον ιστότοπό μας

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δεδομένα που συλλέγονται από τον παρόντα ιστότοπο στο πλαίσιο των cookies, το σκοπό και το χρόνο τήρησης αλλά και τις δυνατότητες ρύθμισης / απενεργοποίησής τους στην Πολιτική Cookies.

Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας

Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, σας ζητάμε το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την εταιρεία όπου τυχόν εργάζεστε και την επαγγελματική σας ιδιότητα.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα / αίτημά σας, καθώς και να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Τηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για το απαραίτητο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήτοι την ικανοποίηση του ερωτήματος / αιτήματός σας, εκτός εάν λόγω της φύσεως του ερωτήματος / αιτήματός σας, προκύπτει η αναγκαιότητα περαιτέρω επικοινωνίας της Εταιρείας του Ομίλου ΣΟΛ Crowe μαζί σας και σε κάθε περίπτωση για τη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ερωτημάτων / αιτημάτων, ο Όμιλος ΣΟΛ Crowe τηρεί το δικαίωμα διατήρησης του ιστορικού της μεταξύ μας αλληλογραφίας για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων του.

Όταν εγγράφεστε στα Ενημερωτικά Δελτία (newsletter) του Ομίλου ΣΟΛ Crowe

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) που μας έχετε δηλώσει για να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά δελτία (Newsletter) και τα νέα του Ομίλου ΣΟΛ Crowe.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία (Νewsletter) του Ομίλου ΣΟΛ Crowe, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και αποδοχής (Double Opt-in) και στη συνέχεια θα λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (e-Newsletter) και τα νέα μας.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι η αποστολή των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (e-Newsletter) και των νέων μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών ενημερωτικών δελτίων (e-Νewsletter) του Ομίλου ΣΟΛ Crowe και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μας δελτία (e-Newsletter) και τα νέα μας. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία (e-Newsletter), έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή. Ικανοποιώντας το ως άνω αίτημά σας, προβαίνουμε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε χορηγήσει κατά την εγγραφή σας για τον ανωτέρω σκοπό.

Επιπλέον, αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 6 «Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων».

Παρακολούθηση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Εκδηλώσεων του Ομίλου ΣΟΛ Crowe

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε συνέδρια ή εκδηλώσεις ή σεμινάρια του Ομίλου ΣΟΛ Crowe, σας ζητάμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας του φορέα που ενδεχομένως εκπροσωπείτε [Ονοματεπώνυμο, Τίτλο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Σταθερό ή/και Κινητό), Email, Εταιρεία]. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας δώσετε τα ανωτέρω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίσταται δυνατή η συμμετοχή σας στα συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις του Ομίλου ΣΟΛ Crowe. Επίσης, κατά περίπτωση, και εφόσον συναινέσετε, δύναται να επεξεργαστούμε δεδομένα εικόνας (π.χ. του προσώπου σας), εάν πραγματοποιηθεί φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση του συνεδρίου ή του σεμιναρίου ή της εκδήλωσης.

Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η αποτελεσματική διοργάνωση των συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων μας και η απρόσκοπτη συμμετοχή σας σε αυτά. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές (π.χ ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης) ή ακύρωση των συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων μας καθώς επίσης και για την κοινοποίηση σε εσάς των ενημερώσεων που σχετίζονται με το συνέδριο, το σεμινάριο ή την εκδήλωση (π.χ. agenda, feedback κ.α.).

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ, ενώ στην περίπτωση που καταβάλλεται τέλος συμμετοχής η νομική βάση για την επεξεργασία που είναι αναγκαία βάσει της φορολογικής νομοθεσίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 γ’ του ΓΚΠΔ, δηλαδή η συμμόρφωσή μας με τη σχετική έννομη υποχρέωση.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την μη παραγραφή τυχόν συναφών αξιώσεων.

Για τη πραγματοποίηση ενός συνεδρίου ή σεμιναρίου ή για τη διοργάνωση μίας εκδήλωσης σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Έχετε, όμως, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έχει γίνει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.

Επιπλέον, αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 6 «Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων».

Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα

Για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος προϋποτίθεται η αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στον παρόντα ιστότοπο αποτελεί ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Εταιρεία του Ομίλου ΣΟΛ Crowe προς την οποία επιθυμείτε να απευθυνθείτε και η οποία θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εν όψει της σύναψης σύμβασης, με σκοπό την εύρεση από την Εταιρεία του Ομίλου ΣΟΛ Crowe του κατάλληλου προσωπικού βάσει των διαθεσίμων θέσεων που έχει η Εταιρεία του Ομίλου ΣΟΛ Crowe τη δεδομένη χρονική στιγμή που μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Το βιογραφικό σας σημείωμα τηρείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) μέχρι την πλήρωση της κενούμενης θέσης στην Εταιρεία του Ομίλου ΣΟΛ Crowe. Εφόσον έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε την τήρησή του βιογραφικού σας σημειώματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε αυτό θα παραμείνει στο αρχείο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για ένα (1) έτος. Κανείς άλλος, πλην της Εταιρείας του Ομίλου ΣΟΛ Crowe, δεν έχει πρόσβαση στο βιογραφικό σας σημείωμα, ούτε αυτό προωθείται σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 6 «Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων».

5. Σύνδεση και αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα

Μέσω του ιστοτόπου μας έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα του Ομίλου ΣΟΛ Crowe κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας. Στην περίπτωση αυτή ο Όμιλος ΣΟΛ Crowe δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή με τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν συλλέγουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πέραν των όσων από μόνοι σας γνωστοποιείτε μέσω του λογαριασμού του Ομίλου ΣΟΛ Crowe στα κοινωνικά δίκτυα. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επίτευξη της μεταξύ μας επικοινωνίας. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

6. Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε. Πιο συγκεκριμένα:

Το φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), ήτοι εσείς, έχετε δικαίωμα να λάβετε:

επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, και

αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να το ασκήσετε, κατ’ αρχήν, δωρεάν, είτε γραπτά είτε προφορικά εφόσον το επιθυμείτε.

Μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημά σας που βασίζεται στην άσκηση του ανωτέρω δικαιώματός σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλούμαστε να σας χορηγήσουμε είναι μεγάλος.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτά είναι ελλιπή (σχετ. άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να το ασκήσετε γραπτώς.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους, που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

1.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Όμιλος ΣΟΛ Crowe) τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

η ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Όμιλος ΣΟΛ Crowe) να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,

η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Όμιλος ΣΟΛ Crowe) δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπευθύνου Επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

2.

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

3.

Εφόσον ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε προηγουμένως εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ ενημερώνεστε από τον Όμιλο ΣΟΛ Crowe ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ)

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Όμιλος ΣΟΛ Crowe) ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο Όμιλος ΣΟΛ Crowe ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει ως υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον Όμιλο ΣΟΛ Crowe ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Όμιλο ΣΟΛ Crowe) στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α’ του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α’ του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β’ του ΓΚΠΔ και

η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Δικαιούστε ως υποκείμενο δεδομένων να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε’ ή στ’ του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 ΓΚΠΔ – Προϋποθέσεις για συγκατάθεση)

Έχετε το δικαίωμα ως υποκείμενο δεδομένων να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προ της ανάκλησής της.

7. Άσκηση δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε ως υποκείμενο δεδομένων τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας του Ομίλου ΣΟΛ Crowe, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dpo@solcrowe.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (www.solcrowe.gr/contact/) με περιγραφή του αιτήματός σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

8. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα και αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία του Ομίλου ΣΟΛ Crowe μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

9. Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

Η Εταιρεία του Ομίλου ΣΟΛ Crowe θα ανακοινώσει σε εσάς αμελλητί τυχόν παραβίαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

10. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) [ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: contact@dpa.gr], αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11. Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου

παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλως Πολιτική Απορρήτου, θα επικαιροποιείται από τον του Όμιλο ΣΟΛ Crowe όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο του παρόντος ιστοτόπου προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που θελήσουμε / παραστεί ανάγκη να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο αρχικά συλλέχθησαν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία και, εφόσον απαιτείται, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.solcrowe.gr;

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα www.solcrowe.gr είναι μόνιμα cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies).

Προσωρινά cookies (session cookies)

Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα της Εταιρείας διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του browser.

Μόνιμα cookies (persistent cookies)

Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;

Η ιστοσελίδα www.solcrowe.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:

Απολύτως απαραίτητα/ Βασικά Cookies.

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies Λειτουργικότητας.

Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως τη γλώσσα και την περιοχή σας. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Cookies Επιδόσεων.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Bασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στις ιστοσελίδες http://www.aboutcookies.org και http://www.cookiescentral.com/faq/

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσετε και να τα συμπληρώσετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να άρετε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία, μπορείτε είτε να υποβάλλετε το Aίτημα σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας www.solcrowe.gr/contact/ είτε να αποστείλετε το Αίτημα σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@solcrowe.gr.

Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 24/5/2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Διοίκηση της ΣΟΛ ΑΕ στοχεύει και δεσμεύεται:

Στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε κάθε συναλλαγή τους με την εταιρεία.

Στην ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης.

Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών.

Στην άρτια λειτουργία της επιχείρησης ακολουθώντας πιστά και χωρίς απόκλιση οτιδήποτε αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία και έχει σχέση με την δραστηριότητα της καθώς και με την ασφάλεια της πληροφορίας.

Στην άρτια λειτουργία της επιχείρησης ακολουθώντας πιστά και χωρίς απόκλιση οτιδήποτε αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία και έχει σχέση με την δραστηριότητα της καθώς και με την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών καθώς και οι στόχοι ασφάλειας πληροφοριών καθορίζονται και είναι πλήρως συμβατοί με το πλαίσιο και τη στρατηγική διεύθυνση της Εταιρείας. Οι στόχοι έχουν τεθεί και διατηρούνται ως μέρος των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, της παρακολούθησης και της ανασκόπησης των συστημάτων με απώτερο στόχο την αύξηση ικανοποίησης των πελατών. Η αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με την παράλληλη διατήρηση ή αύξηση του προσωπικού αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με την υψηλή ικανοποίηση του πελάτη, την εκμηδένιση των παραπόνων και τις μη συμμορφώσεις του συστήματος.

Στα παραπάνω πλαίσια, η ΣΟΛ ΑΕ στοχεύει:

στην ανάπτυξη και θεσμοθέτηση απλών και ευέλικτων διαδικασιών λειτουργίας.

στην τυποποίηση των μεθόδων εργασίας.

στη διασφάλιση της σταθερότητας της ασφάλειας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης πρόληψης, εντοπισμού προβλημάτων και ασφάλειας της πληροφορίας.

στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών τις εταιρείας.

στην αύξηση τις ικανοποίησης των πελατών.

Είναι πεποίθηση της ΣΟΛ ΑΕ ότι η εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα και η ασφάλεια της πληροφορίας επιτυγχάνεται με την άρτια οργάνωση της εταιρείας καθώς και με την ανάλυση, καταγραφή, θεσμοθέτηση, και εφαρμογή σαφών διαδικασιών λειτουργίας και συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες ακολουθούνται πιστά από όλους, μέχρι να παραχθεί το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

Δηλώνουμε ότι στην εταιρεία:

Η ασφάλεια αποτελεί γνώμονα όλων των δραστηριοτήτων της.

Η ασφάλεια της πληροφορίας συνάδει πλήρως με την φιλοσοφία λειτουργίας της επιχείρησης.

Τελικοί κριτές της ποιότητας των υπηρεσιών είναι οι πελάτες.

Shopping Basket