Σταμάτης Δρίτσας

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Σταμάτης έχει τριάντα χρόνια εμπειρίας στις υπηρεσίες διασφάλισης και τη λογιστική και έχει εξειδίκευση  στην εταιρική διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες κινδύνου. Την περίοδο 1995-2011 εργάστηκε σε τρεις από τις  τέσσερεις μεγάλες λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις. Ως επικεφαλής υπογράφων ελεγκτής, διενήργησε μεγάλο αριθμό ελέγχων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των ΔΠΧΠ, των λογιστικών προτύπων της Αμερικής (US GAAP) και των Ε.Λ.Π., για εισηγμένες και μη εισηγμένες οντότητες, με εξειδίκευση στους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τη μεταποίηση και την λιανική. Μέσα από ηγετικές θέσεις που έχει αναλάβει στο παρελθόν, έχει επίσης πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων δέουσας επιμέλειας και υπηρεσιών συναλλαγών, όπως επίσης και εξειδικευμένα συμβουλευτικά έργα και διασφάλισης.

Την περίοδο 2011-2015 εργάστηκε ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (CIA) για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  και ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (CIA) και ως Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) για την Εθνική Ασφαλιστική.

Από τον Μάρτιο του 2016 είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Εταιρικής Διακυβέρνησης στη ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική και Τεχνικός Συνεργάτης της ΣΟΛ Crowe, κατέχοντας τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής και Ελέγχου της Εταιρείας.

Ο Σταμάτης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πιστοποιημένο μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) με άδεια υπογραφής στην Ελλάδα, ενώ υπηρετεί ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Είναι, επίσης, Μέλος του Συνδέσμου Διεθνών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (AIA), Μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Αυστραλίας (IPA) και Μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών Χρηματοοικονομικής του Ηνωμένου Βασιλείου (IFA).

Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (HFAA) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογιστών (EAA). Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Λέσχης Μη Εκτελεστικών Διευθυντών Ελλάδος (NED Club).

Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση, με ειδίκευση στη Φορολογία και Ελεγκτική του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών Αθηνών, και είναι κάτοχος ενός Διδακτορικού Διπλώματος στο Δίκαιο της Λογιστικής από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενός Διδακτορικού Διπλώματος στη Λογιστική και τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο ολοκλήρωσε και τη μεταδιδακτορική του έρευνα.

Ο Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας διδάσκει ελεγκτική και λογιστική στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων, σε μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιώς), στο Κέντρο Κατάρτισης του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Είναι επίσης επιστημονικός συντονιστής σε τρία προγράμματα δια βίου μάθησης στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της ανάγνωσης και ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων και των διεθνών προτύπων ελέγχου στον δημόσιο τομέα (πλαίσιο INTOSAI).

Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες στη λογιστική και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και εξειδικευμένα επαγγελματικά άρθρα. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου σχετικά με την κατανόηση και την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και είναι συν-συγγραφέας σε δύο άλλα βιβλία στους τομείς του δικαίου της λογιστικής και του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα.

Shopping Basket