Συμεών Καλαματιανός

Διευθυντής, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

O Συμεών Καλαματιανός διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη Συμβουλευτική, στην Ελεγκτική και στη Διασφάλιση (Assurance) εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών καθώς επίσης στην στρατηγική της αλλαγής (Strategic Change) και του μετασχηματισμού των κινδύνων (Risk Transformation).

Έχοντας διατελέσει για περισσότερο από 25 χρόνια, ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε κορυφαίους διεθνείς συμβουλευτικούς και ελεγκτικούς οίκους (κυρίως Big-4) υποστήριξε πληθώρα επιχειρήσεων, του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι περισσότερες από τις οποίες κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, αφενός:

  • Στην ανάπτυξη της ψηφιακής τους στρατηγικής αλλά και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation) απαντώντας στις επιχειρηματικές προκλήσεις των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και αφετέρου
  • Στη διαχείριση κινδύνων κυρίως σε ότι αφορά Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ασφάλειας (CyberSecurity), στη ψηφιακή διασφάλιση (Digital Assurance) αλλά και γενικότερα σε σχέση με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ).

Συγκεκριμένα, μεταξύ των επιχειρήσεων που είχε την ευθύνη της διαχείρισης, σχετικών με τα παραπάνω, σημαντικών Έργων συγκαταλέγονται πολυεθνικοί όμιλοι και μεγάλες εταιρείες δημοσίου συμφέροντος από διάφορους τομείς της αγοράς (κυρίως όμως του χρηματοπιστωτικού, των τηλεπικοινωνιών, της ναυτιλίας και των τυχερών παιγνίων) εισηγμένες σε χρηματιστήρια της Ευρώπης και των ΗΠΑ αλλά και μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις υποστηρίζοντας τες σε σχέση με το ψηφιακό τους μετασχηματισμό (i.e. SAP ERP, Core Banking, digital-Banking) όσο και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών κινδύνων και τη διασφάλιση τους σε συμμόρφωσή τους με κανονιστικές απαιτήσεις και πλαίσια (όπως SOX-404, EBA / ΤτΕ, PSD2, EMIR, MiFID ΙΙ, GDPR, Εταιρική Διακυβέρνηση κ.ά.).

Τέλος, η αφετηρία της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ανάγεται στον τραπεζικό τομέα, όπου υπηρέτησε ως Αναλυτής Τραπεζικών Συστημάτων σε μεγάλες εμπορικές Τράπεζες.

Ο Συμεών είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) στην Πληροφορική και την Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο Dundee της Μεγάλης Βρετανίας και πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Επίσης είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (πιστοποίηση CIA του διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών IIA) και κατέχει επίσης πιστοποιήσεις CISA (Certified Information Systems Auditor) και CISM (Certified Information Security Manager) από ISACA (Information Systems Audit and Control Association) καθώς και CICA (Certified Internal Controls Auditor) από TheIIC. Είναι τακτικό μέλος τόσο του διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA) του οποίου διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Παραρτήματος του, καθώς επίσης του British Computer Society (BCS). Διαθέτει σημαντικό συγγραφικό και επιστημονικό έργο σε θέματα ελεγκτικής, τεχνολογιών αιχμής και σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Επίσης έχει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία (σε κολλέγια και ινστιτούτα επαγγελματικών φορέων) και είναι συχνά εισηγητής σε συνέδρια καθώς επίσης αρθρογραφεί σε θέματα της εξειδίκευσής του.