Σταύρος Παπακανδεράκης

Αντιπρόεδρος

Ο Σταύρος Παπακανδεράκης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον έλεγχο και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρέχονται σε όλες τις μορφές και κλάδους οικονομικών μονάδων, εισηγμένων και μη, του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως για παράδειγμα εταιρείες Βιομηχανικές, Εμπορικές, Τεχνικές, Τουριστικές, Επικοινωνίας, εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικού τομέα, Αγροτικές, ΔΕΚΟ, και ΟΤΑ. 

Έχει επίσης συμμετάσχει ως μέλος ομάδας σε έργα, όπως «Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης & Ανάπτυξη Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 95 και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής GSFM 2001» και «Παροχή συμβουλών για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε επιλεγμένους φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης».

Κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 1995, ενώ από την ίδια χρονιά είναι και ισότιμος μέτοχος της ΣΟΛ Crowe.

Από το 2008  εκλέγεται στο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΛ Crowe. Από το  2011 εκλέγεται στη  θέση του Αντιπροέδρου  του Δ.Σ., την οποία κατέχει συνεχώς μέχρι σήμερα, συμμετέχοντας μάλιστα στη Διοικούσα Επιτροπή Διαχείρισης της εταιρείας.

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ενεργό μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).

Shopping Basket