Εταιρική Διακυβέρνηση

Χτίζοντας τις επιχειρήσεις της επόμενης ημέρας.

Ο Νόμος 4706/2020 και το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις Εισηγμένες Α.Ε.

Ο νέος νόμος 4706/2020 διαμορφώνει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Από τον Ιούλιο του 2021, οι υποκείμενες στο νέο νόμο ανώνυμες εταιρείες καλούνται να συμμορφωθούν με μία σειρά νέων απαιτήσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης επαναπροσδιορίζοντας τη λειτουργία του Διοικητικού τους Συμβουλίου και των ανεξάρτητων επιτροπών, επανασχεδιάζοντας το σύστημα του εσωτερικού τους ελέγχου, εισάγοντας ανεξάρτητες λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου, και εισάγοντας διαδικασίες τακτικής ανεξάρτητης αξιολόγησης τόσο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσο και του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό ειδική βαρύτητα προσδίδεται στη δομή, το ρόλο και τη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου.

Επιπλέον, η συμμόρφωση των διοικήσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμων εταιρειών με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, η οποία θα προβλέπεται και από ένα σύγχρονο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε εταιρείας.
Οι υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης της ΣΟΛ Crowe
Η ΣΟΛ Crowe παρέχει ένα πλήρες πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης, με σκοπό αφενός την υποστήριξη και την υποβοήθηση της διαδικασίας συμμόρφωσης των διοικήσεων των υποκείμενων στο νόμο ανώνυμων εταιρειών στο νέο πλαίσιο, αλλά και αφετέρου την υποστήριξη των διοικήσεων στη λήψη αποφάσεων στρατηγικής ως προς την επιλογή του κατάλληλου για την εταιρεία μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, με κεντρικό άξονα την υιοθέτηση ενός επαρκούς Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΣΟΛ Crowe, εξετάζοντας το μέγεθος, τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε επίπεδο ομίλου παρέχει τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης

Σχεδιασμός του κατάλληλου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και του ομίλου

Σχεδιασμός και κατάρτιση του κατάλληλου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για την εταιρεία και τον όμιλο

Σχεδιασμός της λειτουργίας των ανεξάρτητων επιτροπών της εταιρείας και του ομίλου και τη διαμόρφωση των σχετικών κανονισμών τους

Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

Λειτουργία των Επιτροπών Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σχεδιασμός ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της

Κατάρτιση του κανονισμού της εταιρείας και του ομίλου και των λοιπών επιμέρους κανονισμών, οι οποίοι απαιτούνται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο

Σχεδιασμός των ειδικών ανεξάρτητων λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης και των πολιτικών τους σε εταιρικό επίπεδο και σε επίπεδο ομίλου

Σχεδιασμός της ανεξάρτητης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου για την εταιρεία και τον όμιλο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης

Εκπαίδευση των στελεχών της ανώτατης και ανώτερης διοίκησης και των ανεξάρτητων λειτουργιών, σε θέματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις χρηματοοικονομικές αναφορές

Φάσεις Υλοποίησης Αναθέσεων

Η μεθοδολογία της ΣΟΛ Crowe για την εκτέλεση των έργων εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπει τέσσερεις φάσεις υλοποίησης:

Διαγνωστικός Έλεγχος

Στην πρώτη φάση καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και εντοπίζονται ο βαθμός συμμόρφωσης της εταιρείας με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και οι τυχόν αποκλίσεις. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης καταρτίζεται ειδικό υπόμνημα, το οποίο παραδίδεται στη διοίκηση και τους υπεύθυνους διακυβέρνησης της εταιρείας.

Σχεδιασμός έργου

Στη δεύτερη φάση εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της ανάθεσης και σχεδιάζεται η προσέγγιση του έργου και οι διαδικασίες που θα εκτελεστούν. Στη φάση αυτή συμφωνείται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εργασίας και οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των παραδοτέων.

Εκτέλεση διαδικασιών

Στην τρίτη φάση υλοποίησης εκτελούνται οι διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί στην προηγούμενη φάση, βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ολοκλήρωση έργου και κατάρτιση αναφορών και λοιπών παραδοτέων

Στην τελευταία φάση εκτελούνται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου, στο πλαίσιο των οποίων οριστικοποιούνται τα τελικά παραδοτέα. Τα τελικά παραδοτέα παραδίδονται με τη μορφή σχεδίων στη διοίκηση και τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση προς συζήτηση και οριστικοποιούνται με το πέρας των συζητήσεων και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν επισημάνσεις και παρατηρήσεις από αυτούς.

Υπηρεσίες Διασφάλισης και Συναφείς Υπηρεσίες

Η ΣΟΛ Crowe, παρέχει υπηρεσίες διασφάλισης ως προς τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις της κείμενης κάθε φορά νομοθεσίας σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες διασφάλισης, εκτελώντας έργα αξιολόγησης επί του συνόλου ή σε μέρη του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι αναθέσεις αυτές αφορούν:

Στην αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης

Στην αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Στην αξιολόγηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων ανώτατης διοίκησης

Στην αξιολόγηση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Στην αξιολόγηση της λειτουργίας των Επιτροπών Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Στην αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου και της σχετικής ανεξάρτητης λειτουργίας

Στην αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων

Στην αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης

Στην αξιολόγηση της λειτουργίας των λοιπών ανεξάρτητων επιτροπών

Στην εκτέλεση ειδικών έργων εσωτερικού ελέγχου

Στην εκτέλεση διαδικασιών έργων συμμόρφωσης

Στην εκτέλεση ειδικών έργων επί διαδικασιών μηχανογραφικών συστημάτων

Στην εκτέλεση ειδικών έργων διερεύνησης απάτης

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σταμάτης Δρίτσας

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.