Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συναλλαγών εφαρμόζονται κατά την παροχή υπηρεσιών από την ΣΟΛ Crowe προς τους πελάτες της. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που συντάχθηκε υπό τον τίτλο «Επιστολή Ανάθεσης» και αποτυπώνουν συνδυαστικά το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ των μερών.

Ορισμοί

Η έννοια των παρακάτω λέξεων και φράσεων που χρησιμοποιούνται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών θα είναι η ακόλουθη:

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την ΣΟΛ Crowe σύμφωνα με την Επιστολή Ανάθεσης.

ΣΟΛ Crowe ή εμείς

Είναι η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Crowe που συμβάλλεται ως παρέχουσα τις υπηρεσίες.

Ομάδα Εργασίας

Πρόσωπα στα οποία η ΣΟΛ Crowe έχει αναθέσει την εκτέλεση του ελέγχου ή του έργου που ανατίθεται με την Επιστολή Ανάθεσης, που έχουν ενεργή συμμετοχή, ομαδικά ή μεμονωμένα, στην παροχή των Υπηρεσιών.

Μέλη της ΣΟΛ Crowe

Κάθε Διευθυντής της ΣΟΛ Crowe, μέλη της Ομάδας εργασίας, υπάλληλος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη ΣΟΛ Crowe, συνεργάτης ή εμπειρογνώμονας στον οποίο έχει αναθέσει η ΣΟΛ Crowe έργο υποστήριξης των υπηρεσιών προς εσάς.

Εσείς

Η εταιρεία ή ο Οργανισμός στον οποίο απευθύνεται η Επιστολή Ανάθεσης.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Οι όροι συνεργασίας που περιλαμβάνονται στην Επιστολή Ανάθεσης, οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών, τυχόν υπάρχοντες πρόσθετοι όροι ή τροποποιήσεις των αρχικών συμβατικών όρων, μετά την υπογραφή τους από τα μέρη.

Άλλοι Δικαιούχοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός, οι δραστηριότητες του οποίου τυχόν ελέγχονται από εσάς, εφόσον το πρόσωπο αυτό ή ο οργανισμός αυτός προσδιορίζεται στην Επιστολή Ανάθεσης, ως λήπτης ή δικαιούχος των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε προϊόντος αυτών ή έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τέτοιος.

Οι Υπηρεσίες και οι υποχρεώσεις μας

1.

Η Επιστολή Ανάθεσης καθορίζει τις Υπηρεσίες που θα παράσχει η ΣΟΛ Crowe καθώς και τα σχετικά με αυτήν θέματα. Οι παρόντες Γενικοί Όροι των Συναλλαγών θα υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις μόνο εφόσον απαιτείται από την Επιστολή Ανάθεσης και σύμφωνα με αυτή.

Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται με εύλογη δεξιότητα και επιμέλεια.

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην παροχή των Υπηρεσιών κατονομάζονται στην Επιστολή Ανάθεσης, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή τους στην παροχή των Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε τα κατονομαζόμενα πρόσωπα με άλλα που θα έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες δεξιότητες, αλλά πριν το πραγματοποιήσουμε θα σας συμβουλευτούμε.

2.

Κατά την παροχή των Υπηρεσιών είναι πιθανόν να περιέλθουν σε γνώση μας ευαίσθητες πληροφορίες αναφορικά με την επιχείρηση σας ή τις υποθέσεις σας (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Όσον αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, θα τηρούμε τους κανόνες εμπιστευτικότητας που έχουν θεσπιστεί από τη ρυθμιστική μας αρχή και θα συμμορφωνόμαστε με τους περιορισμούς περί εμπιστευτικότητας που μας επιβάλλονται από οποιαδήποτε άλλη αρχή στην Ελλάδα, με τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε, καθώς και με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από την Ελληνική νομοθεσία.

3.

Έχουμε το δικαίωμα να ενεργούμε σύμφωνα με οποιαδήποτε υποχρέωσή μας που απορρέει από το Ελληνικό δίκαιο, τη ρυθμιστική μας αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην Ελλάδα, βάσει της οποίας οφείλουμε να αποκαλύψουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν νομίμως γίνει γνωστές δημοσίως ή που επιθυμούμε να τις αποκαλύψουμε στους ασφαλιστές που μας ασφαλίζουν για επαγγελματική ευθύνη ή στους συμβούλους μας για τέτοια θέματα.

4.

Είναι πιθανό να παρέχουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, που αφορούν σε εσάς, την επαγγελματική σχέση μας με εσάς, και τις Υπηρεσίες, κατά τρόπο εχέμυθο και εμπιστευτικό, σε μετόχους μας Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, στα μέλη μας, στους διευθυντές μας, στους αντιπροσώπους μας, στους υπεργολάβους μας, σε άλλα όργανα που συνδέονται μαζί μας και σε άλλα πρόσωπα, που σε κάθε περίπτωση θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του απορρήτου, προκειμένου να υποστηρίξουμε το ελεγκτικό έργο, να διευκολύνουμε την οργάνωση των εργασιών μας ή να διατηρήσουμε την ποιότητα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές στην εργασία μας και συνολικά στην υποδομή μας. Ειδικότερα, είναι πιθανό να παρέχουμε πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σας με πρόσωπα που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου:

Να δημιουργήσουμε ενοποιημένους χώρους αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο έλεγχο, έτσι ώστε οι σχετικές ελεγκτικές ομάδες να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση των πλέον ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο.

Να επιτρέψουμε την παρακολούθηση και την εποπτεία της προόδου των ελεγκτικών έργων.

Να παρέχουμε τις κατάλληλες γνώσεις και καθοδήγηση στις ελεγκτικές ομάδες κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Να διευκολύνουμε τη διενέργεια του ελέγχου από τις ελεγκτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών, και

Ως μέρος της δικής μας χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την ορθή πρακτική του οικείου επιχειρηματικού κλάδου και τα οποία υπόκεινται σε κατάλληλους ελέγχους πρόσβασης.

5.

Κατά την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών, μπορεί να παράσχουμε γραπτές συμβουλές ή να επιβεβαιώσουμε εγγράφως προφορικές συμβουλές ή να παραδώσουμε μία τελική γραπτή έκθεση ή να προβούμε σε προφορική παρουσίαση. Πριν την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών, μπορεί να παράσχουμε συμβουλές ή εκθέσεις ή παρουσιάσεις προφορικά, σε μορφή προσχεδίου ή με προσωρινό χαρακτήρα αλλά σε μία τέτοια περίπτωση, οι γραπτές συμβουλές μας ή η τελική γραπτή έκθεσή μας θα υπερισχύουν. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε προφορική συμβουλή ή προσχέδιο ή προσωρινή έκθεση ή σε οποιοδήποτε άλλο προσχέδιο ή προσωρινή παρουσίαση που έγιναν κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να βασιστείτε στα παραπάνω, οφείλετε να μας ειδοποιήσετε και ανάλογα με την περίπτωση, θα σας παράσχουμε σε τελική μορφή τα έγγραφα ή έγγραφη επιβεβαίωση των προφορικών συμβουλών.

6.

Δεν έχουμε υποχρέωση σε καμία περίπτωση να επικαιροποιήσουμε οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμβουλή, έκθεση ή οποιοδήποτε προϊόν των Υπηρεσιών εξαιτίας της επέλευσης γεγονότων που προέκυψαν μετά την παράδοση της σχετικής συμβουλής, έκθεσης ή του προϊόντος στην τελική τους μορφή.

7.

Οποιοδήποτε προϊόν των Υπηρεσιών, που σας παραδίδεται σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, παρέχεται από εμάς με την προϋπόθεση ότι προορίζεται μόνο για δικό σας όφελος και πληροφόρηση και δεν πρέπει να αντιγραφεί, να γίνει αναφορά σε αυτό ή να γνωστοποιηθεί, ολικά (με εξαίρεση για δικούς σας εσωτερικούς σκοπούς) ή μερικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται με την προϋπόθεση ότι δεν θα αναφέρετε το όνομά μας και δεν θα αναπαράγετε το λογότυπο μας με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

Θα μπορείτε να γνωστοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν στο σύνολο του προς τους νομικούς ή άλλους συμβούλους σας με σκοπό την αναζήτηση συμβουλών σχετικά με τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι Υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση τέτοιας γνωστοποίησης τους ενημερώνετε ότι:

7.1.

η από εκείνους γνωστοποίηση (με εξαίρεση εκείνη που γίνεται για εσωτερικούς τους σκοπούς) δεν είναι επιτρεπτή χωρίς την προηγούμενη συναίνεση μας, και

7.2.

δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης έναντι εκείνων, σχετικά με τις Υπηρεσίες μας στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

8.

Οι συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις, προβλέψεις ή συστάσεις που παρέχονται από εμάς ως μέρος των Υπηρεσιών δεν συνιστούν με κανένα τρόπο εγγύηση από μέρους μας για την επέλευση ή πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων ή καταστάσεων.

Ιδιοκτησία

9.

Διατηρούμε την ιδιοκτησία των συγγραφικών δικαιωμάτων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πνευματικών δικαιωμάτων επί του προϊόντος των Υπηρεσιών, είτε παρέχεται προφορικά είτε εγγράφως, καθώς και την ιδιοκτησία των σχετικών πρόχειρων φύλλων εργασίας. Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες σε εσάς ή σε άλλους πελάτες, εμείς και άλλα Πρόσωπα της ΣΟΛ Crowe έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ή να αναπτύσσουμε γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες γενικής φύσης που αποκτήθηκαν κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

Οι αμοιβές μας

10.

Για τις Υπηρεσίες θα εκδώσουμε τιμολόγια τα οποία θα περιλαμβάνουν την αμοιβή μας, τις δαπάνες μας και το ΦΠΑ (όπου προβλέπεται), καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλο φόρο που ενδεχομένως οφείλεται επί αυτών ή εκπίπτουν από αυτά. Ειδικότερα θα ισχύουν και θα επικρατούν οποιοιδήποτε ειδικοί όροι πληρωμής συμπεριλαμβάνονται στην Επιστολή Ανάθεσης. Η αμοιβή μας υπολογίζεται με βάση την έκταση συμμετοχής των γενικών διευθυντών, αναπληρωτών γενικών διευθυντών, υπαλλήλων ή αντιπροσώπων μας, κατά περίπτωση, στην παροχή των Υπηρεσιών, τις δεξιότητές τους και το χρόνο απασχόλησής τους κατά την παροχή των Υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη φύση και πολυπλοκότητα των Υπηρεσιών. Οι πραγματικές χρεώσεις μας μπορεί να διαφέρουν από τυχόν εκτιμήσεις ή προβλέψεις που έχουν γίνει, οι οποίες θα έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα μόνο.

Στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι ή μας ζητείται να παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, κατόπιν αιτήματος ρυθμιστικού οργάνου, κατόπιν αιτήματος ή εξαιτίας οποιασδήποτε μορφής δικαστικής διαδικασίας, συμφωνείτε ότι, στις περιπτώσεις που δεν αποτελούμε αντικείμενο της εν λόγω απαίτησης, αίτησης ή διαδικασίας, να μας αποζημιώσετε για τις δαπάνες με τις οποίες εμείς ή το προσωπικό μας θα επιβαρυνθούμε για την διεκπεραίωση του αιτήματος αυτού.

11.

Ως αντάλλαγμα για τις προσφερόμενες από εμάς Υπηρεσίες θα καταβάλλετε τις Χρεώσεις μας (χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού) κατά την παραλαβή του τιμολογίου μας εκτός αν ορίζεται άλλη ημερομηνία στην Επιστολή Ανάθεσης.

11.1.

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τόκους σε ληξιπρόθεσμα χρεωστικά υπόλοιπα με το επιτόκιο που εφαρμόζεται στους τόκους υπερημερίας, όπως προβλέπεται από το νόμο.

11.2.

Σε περίπτωση που η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών καταγγελθεί ή ανασταλεί η ισχύς της, έχουμε το δικαίωμα να εισπράξουμε τα έξοδα που έχουμε καταβάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή και την αμοιβή μας για την εργασία που έχει γίνει, πλέον ΦΠΑ (όπου προβλέπεται). Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή μας για την εργασία που έχει γίνει θα υπολογίζεται με βάση τις ωριαίες χρεώσεις μας κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10.

Οι υποχρεώσεις σας

12.

Έχετε την ευθύνη και υποχρέωση ενημέρωσής μας για:

12.1.

Τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της επιχείρησής σας και των υποθέσεών σας.

12.2.

Τη χρήση, την έκταση της υιοθέτησης ή της εφαρμογής των συμβουλών ή των συστάσεων μας ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος των Υπηρεσιών, που παρασχέθηκε από εμάς.

12.3.

Τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων που επηρεάζουν τις Υπηρεσίες, οποιοδήποτε προϊόν των Υπηρεσιών, τα συμφέροντα σας ή τις υποθέσεις σας.

12.4.

Την απόκτηση, επίτευξη, ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε ωφέλειας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις Υπηρεσίες, οι οποίες χρήζουν υλοποίησης από εσάς.

12.5.

Την παροχή επαρκών πηγών, συμπεριλαμβανομένων σχετικών διευκολύνσεων προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την εργασία μας, συνήθως με δικά σας έξοδα.

12.6.

Την παροχή εγγράφων βεβαιώσεων/δηλώσεων όπου απαιτείται από εμάς ή το προσωπικό μας.

13.

Σε περίπτωση που μας το ζητήσετε ή η φύση των Υπηρεσιών είναι τέτοια ώστε είναι πιθανό να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εάν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα γραφεία σας, ή χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές ή το τηλεφωνικό σας δίκτυο, θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μας εξασφαλίσετε πρόσβαση, διαδικασίες ασφάλειας, έλεγχο ηλεκτρονικών ιών, εγκαταστάσεις, άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται (χωρίς δική μας οικονομική επιβάρυνση).

14.

Δεν μπορείτε να προβείτε σε άμεση ή έμμεση προσφορά εργασίας σε οποιονδήποτε από τους γενικούς διευθυντές, αναπληρωτές γενικούς διευθυντές ή υπαλλήλους μας, κατά περίπτωση, οι οποίοι συμμετέχουν στην παροχή των Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών ή για χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά από την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών ή μετά από τη λήξη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Η ως άνω απαγόρευση δεν σας εμποδίζει οποιαδήποτε στιγμή να δημοσιεύσετε αγγελίες για πρόσληψη προσωπικού, ή να προσφέρετε εργασία σε οποιονδήποτε γενικό διευθυντή, αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή υπάλληλο μας, κατά περίπτωση, οι οποίοι ενδέχεται να απαντήσουν σε τέτοιες αγγελίες.

Πληροφορίες

15.

Προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να μας παρέχετε έγκαιρα κάθε πληροφορία και βοήθεια καθώς επίσης και πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή σας, φύλαξή σας ή υπό τον έλεγχο σας, καθώς και σε προσωπικό που βρίσκεται υπό τον έλεγχο σας, όποτε ζητηθεί αυτό από εμάς. Θα πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μας παράσχετε τα ανωτέρω όταν δεν βρίσκονται στην κατοχή σας, φύλαξή σας ή υπό τον έλεγχο σας. Θα πρέπει να μας ενημερώνετε σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εξελίξεις που τυχόν υποπέσουν στην αντίληψη σας και οι οποίες μπορεί να έχουν επίπτωση στις Υπηρεσίες. Θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες σε απάντηση των ερωτημάτων μας προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

16.

Θα μπορούμε να βασιζόμαστε σε οποιεσδήποτε οδηγίες ή αιτήματα ή ενημερώσεις ή πληροφορίες που διατυπώνονται ή παρέχονται, είτε προφορικά είτε εγγράφως, από πρόσωπα που γνωρίζουμε ή καλόπιστα πιστεύουμε ότι είναι εξουσιοδοτημένα από εσάς να επικοινωνούν μαζί μας για τέτοιους σκοπούς (εφεξής «Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο»). Σε περίπτωση που το ζητήσει Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο, θα μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με δεδομένο ότι δίδοντας τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια μέθοδο επικοινωνίας, αποδέχεστε τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων υποκλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην επικοινωνία αυτή, τους κινδύνους αλλοίωσης της επικοινωνίας αυτής και τους κινδύνους ηλεκτρονικών ιών ή άλλων επιβλαβών συσκευών), καθώς και ότι θα εκτελείτε ελέγχους για την ύπαρξη ιών. Η Επιστολή Ανάθεσης θα χρησιμοποιηθεί ως ρητή έγκρισή σας για τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και άλλων ηλεκτρονικών μέσων μεταφοράς πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά την επικοινωνία μας μαζί σας και με Άλλους Δικαιούχους ή Μέλη της ΣΟΛ Crowe, ή κατά την επικοινωνία μας με εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δικούς μας ή δικούς σας. Αναγνωρίζετε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) λειτουργεί μέσω του δημόσιου διαδικτύου (internet), το οποίο δεν είναι αξιόπιστη μέθοδος επικοινωνίας, και συνεπώς η εμπιστευτικότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο χωρίς υπαιτιότητα της ΣΟΛ Crowe.

17.

Θα μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες από εσάς ή από άλλες πηγές κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών.

Θα λαμβάνουμε υπόψη μας τη συνοχή και την ποιότητα των πληροφοριών που θα μας παρέχετε.

Δεν θα επιδιώξουμε να εξετάσουμε την αξιοπιστία των πληροφοριών που θα λαμβάνουμε από εσάς.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για απώλειες ή ζημίες που τυχόν θα υποστείτε από απάτη, παρανόηση, απόκρυψη ουσιωδών, αναφορικά με τις Υπηρεσίες πληροφοριών, ή οποιαδήποτε άλλη παράλειψη σχετικά με τέτοιες ουσιώδεις πληροφορίες, είτε προέρχονται εκ μέρους σας είτε από άλλες πηγές πληροφοριών.

Γνώση και σύγκρουση συμφερόντων

18.

Η Ομάδα Εργασίας δεν απαιτείται, προσδοκάται ή θεωρείται ότι γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι γνωστή σε αυτή προσωπικά, ούτε απαιτείται να αποκτήσει τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και εάν αυτές είναι γνωστές σε άλλα Μέλη της ΣΟΛ Crowe.

Η Ομάδα Εργασίας δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει σε εσάς οποιαδήποτε πληροφορία, είτε είναι γνωστή σε αυτή προσωπικά είτε είναι γνωστή σε άλλα Μέλη της ΣΟΛ Crowe, η οποία είναι εμπιστευτική για άλλον πελάτη.

19.

Υπάρχουν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν μηχανισμοί που λειτουργούν μεταξύ των μελών της ΣΟΛ Crowe, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να διευκολύνουν την προστασία των συμφερόντων κάθε πελάτη μέσω της χρήσης ενός ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες ασφαλιστικές δικλείδες: χωριστές ομάδες, γεωγραφική κατανομή, λειτουργική αυτοτέλεια, χωριστές μονάδες εξυπηρέτησης δικτύου (servers) και χωριστά συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e- mails) (εφεξής «Φραγμοί»).

20.

Υπάρχει περίπτωση, εμάς ή άλλα πρόσωπα της ΣΟΛ Crowe, να μας προσεγγίσουν προκειμένου να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τρίτο ή τρίτους, οι οποίοι βρίσκονται σε αντιπαράθεση με εσάς, ή να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ή να εκπροσωπήσουμε συμφέροντα τρίτου ή τρίτων, τα οποία είναι αντίθετα με τα δικά σας συμφέροντα λόγω της ουσιώδους σχέσης τους με τα θέματα με τα οποία οι Υπηρεσίες σχετίζονται ειδικά και άμεσα (εφεξής «Συγκρουόμενα Συμφέροντα»), Αναζητούμε συνεχώς και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε να εντοπίσουμε περιπτώσεις Συγκρουόμενων Συμφερόντων. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποπέσει στην αντίληψή σας ότι υφίσταται περίπτωση Συγκρουόμενων Συμφερόντων, πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα.

Δεν θα αποδεχθούμε εντολή για παροχή υπηρεσιών, από την οποία μπορεί να προκύψουν Συγκρουόμενα Συμφέροντα για την Ομάδα Εργασίας.

21.

Δεν θα εγείρεται θέμα Συγκρουόμενων Συμφερόντων όταν κατάλληλοι Φραγμοί έχουν τεθεί σε ισχύ και όταν:

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την παροχή των Υπηρεσιών, είστε υπάλληλος (συμπεριλαμβανομένων και των μελών των διοικητικών οργάνων) και κάποιο Μέλος της ΣΟΛ Crowe παρέχει υπηρεσίες στους εργοδότες σας. Σε μία τέτοια περίπτωση άλλα Μέλη της ΣΟΛ Crowe έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό του εργοδότη σας οποιαδήποτε στιγμή και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα,

ή

Άλλο Μέλος της ΣΟΛ Crowe διορίζεται ως σύνδικος πτώχευσης ή υπεύθυνος εταιρικής εξυγίανσης (διορισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας ή άλλως) αναφορικά με πρόσωπο ή οργανισμό, με τον οποίο έχετε ή αποκτάτε εκ των υστέρων Συγκρουόμενα Συμφέροντα. Σε μία τέτοια περίπτωση ο σύνδικος πτώχευσης ή ο υπεύθυνος εταιρικής εξυγίανσης θα δικαιούται να ενεργεί ανά πάσα στιγμή με την ιδιότητά του αυτή.

22.

Υπάρχει περίπτωση, εμάς ή άλλα πρόσωπα της ΣΟΛ Crowe, να μας προσεγγίσουν προκειμένου να προσφέρουμε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας σε άλλη εταιρεία ή σε τρίτους με τους οποίους δεν έχετε Συγκρουόμενα Συμφέροντα, αλλά τα συμφέροντά τους ανταγωνίζονται με τα δικά σας ειδικά και άμεσα όσον αφορά στο αντικείμενο των Υπηρεσιών (εφεξής «Ανταγωνιστής» ή «Ανταγωνιστές»), Αναζητούμε συνεχώς και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε να εντοπίσουμε Ανταγωνιστές. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή έχει υποπέσει στην αντίληψη σας ότι Πρόσωπο της ΣΟΛ Crowe παρέχει συμβουλές ή προτίθεται να παράσχει συμβουλές σε Ανταγωνιστή, πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα.

23.

Όταν αντιληφθούμε ή ειδοποιηθούμε από εσάς ότι τρίτος στον οποίο παρέχουμε συμβουλές είναι Ανταγωνιστής, θα ενεργοποιήσουμε κατάλληλους Φραγμούς, και όταν τεθούν αυτοί σε λειτουργία, θα έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε συμβουλές στο συγκεκριμένο Ανταγωνιστή οποιαδήποτε στιγμή και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (εκτός εάν αφορούν Συγκρουόμενα Συμφέροντα).

24.

Σε περίπτωση που τρίτος μας έχει αναθέσει εντολή να του παρέχουμε συμβουλές, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, αν και έχουν ενεργοποιηθεί Φραγμοί, τα συμφέροντά σας είναι πιθανόν να διακυβευθούν και μπορεί να μην είμαστε πεπεισμένοι ότι η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι δυνατόν να χρειαστεί να καταγγείλουμε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, αλλά θα σας συμβουλευτούμε πριν λάβουμε μία τέτοια απόφαση.

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

25.

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών εκθέτει το σύνολο της μεταξύ μας συμφωνίας αναφορικά με τις Υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή διαφοροποιήσεις στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και των δύο μερών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ της Επιστολής Ανάθεσης και άλλων σημείων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η Επιστολή Ανάθεσης θα υπερισχύει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών και των Πρόσθετων Όρων που τυχόν εφαρμόζονται, οι Πρόσθετοι Όροι θα υπερισχύουν. Τίποτα στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών δεν θα αποκλείει την ευθύνη που θα είχαμε άλλως απέναντι σας αναφορικά με δηλώσεις που έγιναν ψευδώς από εμάς πριν από την ημέρα σύναψης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

Δικαιώματα τρίτων

26.

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών δεν δημιουργεί, ούτε έχει σκοπό να δημιουργήσει δικαιώματα σε τρίτους. Κανένας τρίτος δεν θα δικαιούται να επιβάλλει ή να βασίζεται σε διάταξη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η οποία παρέχει ή είναι δυνατό να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, ρητά ή σιωπηρά. Αποκλείεται η εφαρμογή οποιασδήποτε νομοθεσίας που παρέχει σε τρίτους δικαιώματα συμβατικά ή άλλα δικαιώματα αναφορικά με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. Τα Μέλη της ΣΟΛ Crowe δεν θεωρούνται τρίτοι για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου.

Καταστάσεις που εκφεύγουν του δικού σας ή του δικού μας ελέγχου

27.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρείται ότι έχει παραβεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν θα ευθύνεται απέναντι στο άλλο σε περίπτωση δικής μας ή δικής σας αδυναμίας συμμόρφωσης με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών εξαιτίας γεγονότων που εκφεύγουν του εύλογου δικού μας ή δικού σας ελέγχου. Σε περίπτωση που συμβεί ένα τέτοιο γεγονός που επηρεάζει το ένα μέρος, το μέρος αυτό θα είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει το συντομότερο δυνατό το άλλο μέρος, το οποίο θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει την ισχύ της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μετά από ειδοποίηση, η οποία θα έχει άμεση ισχύ από την ημερομηνία παράδοσής της.

Παραίτηση, εκχώρηση και υπεργολάβοι

28.

Η μη άσκηση ή η μη επιβολή κάποιου δικαιώματος από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτό.

29.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

30.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορίσουμε υπεργολάβους για να συνδράμουν στην παροχή των Υπηρεσιών ως μέλη της Ομάδας Εργασίας, αλλά, στην περίπτωση που οι υπεργολάβοι δεν είναι Μέλη της ΣΟΛ Crowe, θα σας συμβουλευτούμε πριν προβούμε στην ενέργεια αυτή. Εάν διορίσουμε υπεργολάβους σύμφωνα με τον όρο αυτό, ενδέχεται να μοιραστούμε με αυτούς Εμπιστευτικές Πληροφορίες, και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις εργασίες τους, οι οποίες θα θεωρούνται μέρος των Υπηρεσιών μας.

Αποκλεισμός και περιορισμός της ευθύνης μας

31.

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες παροχής των Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην Επιστολή Ανάθεσης, αποκλείεται η συμβατική ή αδικοπρακτική ή εκ του νόμου ή άλλη ευθύνη όλων των Μελών της ΣΟΛ Crowe απέναντι σε εσάς και σε Άλλους Δικαιούχους για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη οικονομική απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών), την οποία θα υποστείτε εσείς (ή οποιοδήποτε άλλο μέρος) και η οποία προέρχεται από ή συνδέεται με τις Υπηρεσίες, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν έχει προκληθεί η έμμεση ή παρεπόμενη οικονομική απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειάς μας αλλά όχι και της δόλιας συμπεριφοράς μας.

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες παροχής των Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην Επιστολή Ανάθεσης, και με την επιφύλαξη των παραγράφων 33 και 34 κατωτέρω, η συνολική ευθύνη όλων των Προσώπων της ΣΟΛ Crowe απέναντι σε εσάς και σε Άλλους Δικαιούχους:

Εκ της συμβάσεως ή εξ αδικοπραξίας ή εκ του νόμου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο,

Για οποιαδήποτε άμεση απώλεια ή ζημία, την οποία θα υποστείτε εσείς (ή οποιοδήποτε άλλο μέρος) και η οποία προέρχεται από ή συνδέεται με τις Υπηρεσίες,

Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν έχει προκληθεί η άμεση απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειάς μας αλλά όχι και της δόλιας συμπεριφοράς μας, θα περιορίζεται στο ποσό που ορίζεται στην Επιστολή Ανάθεσης, ή σε περίπτωση που δεν ορίζεται ποσό σε αυτή, στο ποσό της αμοιβής που μας καταβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους της Επιστολής Ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μικρότερο μεταξύ των ανωτέρω περιγραφομένων και του ποσού που ρητά προβλέπεται στο νόμο, όπου υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.

Ειδικότερα, για Τακτικούς Ελέγχους των χρηματοικονομικών καταστάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η συνολική μας υποχρέωση περιορίζεται κατά ανώτερο στο δεκαπλάσιο της αμοιβής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στην Επιστολή Ανάθεσης έναντι όλων των ζημιωθέντων, σύμφωνα με τοις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4449/2017.

32.

Με την επιφύλαξη πάντα του συνολικού περιορισμού της ευθύνης μας κατά την παράγραφο 32 ανωτέρω, η έκταση της ευθύνης μας απέναντι σε εσάς και σε οποιουσδήποτε Άλλους Δικαιούχους θα ρυθμίζεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

32.1.

Η ευθύνη των Προσώπων της ΣΟΛ Crowe θα περιορίζεται, αφού συνυπολογιστεί η τυχόν συντρέχουσα αμέλειά σας (εάν υπάρχει) ή η τυχόν συντρέχουσα αμέλεια (εάν υπάρχει) οποιωνδήποτε Άλλων Δικαιούχων, σε εκείνο το ποσοστό της συνολικής απώλειας ή ζημίας που είναι δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της ευθύνης των Μελών της ΣΟΛ Crowe για τη συγκεκριμένη απώλεια ή ζημία και την έκταση της ευθύνης οποιουδήποτε άλλου μέρους που είναι επίσης υπεύθυνο ή πιθανώς υπεύθυνο απέναντι σας ή απέναντι σε Άλλους Δικαιούχους σχετικά με την ίδια απώλεια ή ζημία (εφεξής «Άλλο Υπεύθυνο Μέρος»).

32.2.

Για σκοπούς καθορισμού του Ποσοστού της ΣΟΛ Crowe

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη ότι οποιοδήποτε Άλλο Υπεύθυνο Μέρος, έχει πάψει να υφίσταται, έχει πάψει να ευθύνεται, έχει επιβάλει ένα συμφωνημένο περιορισμό στην ευθύνη του, δεν έχει πόρους ή είναι ανίκανο για οποιονδήποτε άλλο λόγο να καταβάλει αποζημίωση.

Ύστερα από αίτησή μας, εσείς ή οποιοιδήποτε Άλλοι Δικαιούχοι οφείλετε να συμπεριλάβετε και οποιοδήποτε Άλλο Υπεύθυνο Μέρος, στις δικαστικές ενέργειες εναντίον μας εκτός εάν αυτό απαγορεύεται εκ του νόμου.

32.3.

Όταν, παρά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 33, η έκταση του ποσοστού της ΣΟΛ Crowe δεν μπορεί να καθοριστεί, το σχετικό θέμα θα παραπέμπεται, κατόπιν αιτήματος, σε πραγματογνώμονα κοινής αποδοχής ή, σε περίπτωση διαφωνίας, σε πραγματογνώμονα που θα οριστεί από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος θα ενεργεί ως πραγματογνώμονας και όχι ως διαιτητής και του οποίου η απόφαση όσον αφορά το ποσοστό ευθύνης της ΣΟΛ Crowe θα είναι οριστική και εκτελεστέα και θα υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης κρίσης.

33.

Αποδεχόμαστε το όφελος των περιορισμών των παραγράφων 32 και 33 ως άνω για λογαριασμό δικό μας και ως αντιπρόσωποι οποιωνδήποτε άλλων Μελών της ΣΟΛ Crowe που μπορεί να αναμιχθούν ή να έχουν αναμιχθεί στην παροχή των Υπηρεσιών.

Ο αποκλεισμός στην παράγραφο 31 και οι περιορισμοί στις παραγράφους 32 και 33 ανωτέρω, δε θα αποκλείουν ούτε θα περιορίζουν οποιαδήποτε ευθύνη η οποία δεν μπορεί νόμιμα να αποκλεισθεί ή να περιοριστεί και θα ισχύουν παράλληλα με οποιεσδήποτε άλλες παραγράφους οι οποίες αποκλείουν ή περιορίζουν διαφορετικά την ευθύνη.

34.

Εσείς και Άλλοι Δικαιούχοι δεν μπορείτε να στραφείτε προσωπικά εναντίον οποιουδήποτε μεμονωμένου γενικού διευθυντή, αναπληρωτή γενικού διευθυντή, υπαλλήλου ή αντιπροσώπου, κατά περίπτωση, της εταιρείας ΣΟΛ Crowe που συμβάλλεται ή οποιουδήποτε οργάνου ή νομικού προσώπου που ελέγχεται από εμάς ή ανήκει σε εμάς ή συνδέεται με εμάς αναφορικά με απώλεια ή ζημία που έχετε υποστεί εσείς ή Άλλοι Δικαιούχοι και η οποία προκύπτει από η συνδέεται με τις Υπηρεσίες. Ο περιορισμός αυτός δεν θεσπίζει περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης της εταιρείας ΣΟΛ Crowe που συμβάλλεται ως εταιρείας για τις πράξεις ή παραλείψεις των γενικών διευθυντών, αναπληρωτών γενικών διευθυντών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων της. Οποιαδήποτε αξίωση από εσάς ή Άλλους Δικαιούχους πρέπει να εγερθεί εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που εσείς ή εκείνοι αποκτήσατε το δικαίωμα να ασκήσετε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες επίλυσης της διαφοράς.

Τρίτοι

35.

Οφείλετε να αποζημιώσετε οποιαδήποτε Μέλη της ΣΟΛ Crowe και εμάς, και να αποκαταστήσετε κάθε απώλεια, ζημία, δαπάνη ή οφειλή, που έχουμε υποστεί εμείς ή αυτά και η οποία απορρέει ή προκύπτει από ή σχετίζεται με τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

35.1.

Οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και

35.2.

Οποιαδήποτε αξίωση που έχει εγερθεί ή απειλείται να εγερθεί από τρίτο ή Άλλους Δικαιούχους και η οποία απορρέει ή προέρχεται από ή συνδέεται με την ως άνω παραβίαση.

Η παραπάνω διάταξη περί αποζημίωσης δεν θα τυγχάνει εφαρμογής σε περίπτωση που έχουμε συναινέσει εγγράφως για την ολική ή μερική γνωστοποίηση του προϊόντος των Υπηρεσιών προς τον ως άνω τρίτο ή τους Άλλους Δικαιούχους, σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και το συγκεκριμένο τρίτο ή Άλλο Δικαιούχο και με τους οποίους έχει ο καθένας από εσάς συμμορφωθεί.

Καταγγελία

36.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή να αναστείλει την ισχύ της ύστερα από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών προς το άλλο μέρος, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη που απαγορεύει τέτοια καταγγελία. Η καταγγελία ή η αναστολή σύμφωνα με αυτή την παράγραφο θα γίνεται με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος που μπορεί να έχει γεννηθεί για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν από την καταγγελία ή την αναστολή ισχύος και όλα τα ποσά που θα οφείλονται σε εμάς θα καθίστανται πλήρως απαιτητά κατά το χρόνο που η καταγγελία ή η αναστολή θα τίθενται σε ισχύ.

37.

Οι ακόλουθες παράγραφοι των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη λήξη ή την καταγγελία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44.

Έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε φύλλα εργασίας τα οποία στηρίζουν τις εκθέσεις μας, εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις που δόθηκαν μέχρι την ημερομηνία διακοπής (της Ανάθεσης) για περίοδο μέχρι δέκα (10) ετών από την ολοκλήρωση της εργασίας μας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Νόμο που να απαγορεύει τέτοιο δικαίωμα ή να προβλέπει μικρότερη περίοδο διατήρησης.

Γνωστοποιήσεις

38.

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς εσάς ή προς εμάς σχετική με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται εγγράφως και θα αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (ή με αντίστοιχη προπληρωμένη ταχυδρομική επιστολή στην αλλοδαπή) ή θα παραδίδεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις που εμφανίζονται στην Επιστολή Ανάθεσης (ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως).

Γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί:

Όταν ταχυδρομούνται εντός Ελλάδας, τη δεύτερη εργάσιμη μέρα και

Όταν ταχυδρομούνται εκτός Ελλάδος, τη δέκατη εργάσιμη μέρα που ακολουθεί την ημέρα της ταχυδρόμησης.

Μερική ακυρότητα

39.

Κάθε παράγραφος ή όρος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί μία χωριστή και ανεξάρτητη διάταξη. Εάν κάποιο δικαστήριο ή αρχή ακυρώσει άρθρο ή μέρος της Σύμβασης, τα μέρη θα συζητήσουν μεταξύ τους το συντομότερο δυνατό, αναζητώντας μια λύση που να μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μας. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση δεν επιλύεται, μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε την παροχή των Υπηρεσιών με ειδοποίηση που θα έχει άμεση ισχύ από την παράδοσή της, αφού προηγουμένως σας έχουμε συμβουλευτεί για την πρόθεση μας αυτή. Η παράγραφος 11.2 θα έχει εφαρμογή.

Shopping Basket