Αλεξάνδρα Μπούτα

Συντονιστής

Η Αλεξάνδρα Μπούτα  έχει περισσότερα από 28 χρόνια συνεχούς εμπειρίας στη διενέργεια Τακτικών και Διαχειριστικών ελέγχων σε Ανώνυμες Εταιρίες, Βιομηχανικές, Εμπορικές, Ξενοδοχειακές, Τεχνικές, Εισηγμένες στο Χ.Α. και μη, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  Δημοτικές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Από τη θέση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις. Έχει διενεργήσει ελέγχους σε Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και  σε Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ελληνικό Κράτος, την  Ευρωπαϊκή Ένωση και Μ.Κ.Ο. Έχει ασχοληθεί με Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Διασπάσεις, Αποσχίσεις  και Μετατροπές Εταιρειών.

Από το 2011 ασχολείται με φορολογικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών και με τη χορήγηση Φορολογικών Πιστοποιητικών.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Shopping Basket