Αξιολόγηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί περισσότερα από την απλή εξέταση της συμμόρφωσης της οντότητας με το πλαίσιο των κανονιστικών απαιτήσεων. Αφορά στην εφαρμογή δομημένης μεθοδολογίας για την έγκυρη αποτύπωση των δυνατοτήτων και της ετοιμότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να υποστηρίξει τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρικής οντότητας, τόσο κατά την αρχική επιλογή όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Υπηρεσίες για τη διαρκή διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας μελών ΔΣ:

Αξιολόγηση ατομικής και συλλογικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (fit-and-proper), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και περιγράφονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επιπλέον αξιολόγηση των δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών και των επιθυμητών συμπεριφορών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 καθώς και της διάταξης 1.7 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Αξιολόγηση και Βελτίωση της ατομικής και συλλογικής Απόδοσης (Performance) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη χρήση της κορυφαίας διεθνούς μεθοδολογίας Board Effectiveness Solution, που δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου με αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια του κλάδου ή/και της αγοράς παγκοσμίως.

Shopping Basket