Εκπαίδευση μελών διοικητικού συμβουλίου και ανώτατης διοίκησης

Η εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυντικών στελεχών της ανώτατης διοίκησης και εκείνων που εμπλέκονται στη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση και τα πληροφοριακά συστήματα των ανώνυμων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν εφαρμόζεται ως μία υποχρεωτική πολιτική, η οποία επιβάλλεται τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Αντιθέτως, η εκπαίδευση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών διοικητικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ανεξάρτητων λειτουργιών, συνιστά μία διαδικασία διαρκούς επαύξησης της ποιότητας της ανώτατης διοίκησης της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας.

Αποτελεί δηλαδή μία επένδυση που χρειάζεται να σχεδιάζεται προσεκτικά, λαμβανομένου υπόψη του επαγγελματικού προφίλ όλων εκείνων στους οποίους απευθύνεται και των αναγκών τους, σε σχέση πάντα με τη συνολική στρατηγική του οργανισμού, τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον, επιδιώκοντας πάντα την επίτευξη προστιθέμενης αξίας στην ανώτατη διοίκηση.

Η ΣΟΛ Crowe προσεγγίζει την εκπαίδευση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών ανώτατων διοικητικών στελεχών με ένα ειδικά σχεδιασμένο έργο τριών φάσεων. Το κάθε έργο προσαρμόζεται απολύτως στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας, εστιάζοντάς με λεπτομέρεια στο προφίλ και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Shopping Basket