Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Γράφει ο Δημήτρης Γιώγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Το εισόδημα κάθε φορολογούμενου και κατά συνέπεια η φορολογητέα ύλη, διακρίνεται σε δύο είδη, το
πραγματικό και το τεκμαρτό.
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), κατατάσσει το πραγματικό εισόδημα στις ακόλουθες
κατηγορίες:
1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
3. Εισόδημα από κεφάλαιο και
4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Ιδεατά, το πραγματικό εισόδημα θα πρέπει να ταυτίζεται με το δηλωθέν, δηλαδή με αυτό που δηλώνει ο
φορολογούμενος.
Σε αντίθεση με το πραγματικό εισόδημα, το τεκμαρτό προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει
άλλων δεδομένων, όπως είναι οι δαπάνες διαβίωσης που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος καθώς και οι
δαπάνες για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου.

Δείτε τη συνέχεια εδώ.

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2018

Στο ενημερωτικό δελτίο του μήνα Φεβρουαρίου, η Συντακτική Επιτροπή της Φορολογικής Επιτροπής και του Τεχνικού Γραφείου, αναλύει και γνωμοδοτεί για τα εξής:

  1. Η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων της επιχείρησης σε τρίτη εταιρεία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του N. 4172/2013.
  2. Οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, που επιβαρύνεται η Α.Ε για τις καταβληθείσες αμοιβές μελών Δ.Σ, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.
  3. Λογιστική αντιμετώπιση μίσθωσης περιουσιακού στοιχείου “χαμηλής αξίας”, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α 16 “Μισθώσεις”.
  4. Λογιστική αντιμετώπιση κόστους δημιουργίας ιστοσελίδας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα εδώ.

Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

γράφει η Ιωάννα Φλώρου

Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε εφαρμογή από την 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα προστατεύει καλύτερα την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες.
Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ο κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.
Απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) οι οποίες διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, πελατών, συνεργατών και φυσικών προσώπων γενικά, αυξάνοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις τους.
Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση.

Μια ολιστική προσέγγιση για τη συμμόρφωση των εταιρειών, προσφέροντας τις υπηρεσίες που απαιτούνται, προκειμένου η κάθε εταιρεία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο κανονισμός, έχει αναπτύξει η Crowe SOL, θυγατρική εταιρεία της ΣΟΛ, στην οποία μπορεί κανείς να απευθυνθεί για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων όπως πλέον ορίζονται από τον νέο κανονισμό.


* Η Ioanna Florou, έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία σε ελέγχους εισηγμένων και μη Ελληνικών Ομίλων και Εταιρειών, πολλών κλάδων (Βιομηχανικών, Εμπορικών, Ασφαλιστικών Τουριστικών κ.λπ.) καθώς και Δήμων, ΝΠΔΔ κ.α. είναι συντονίστρια Ομάδας Ελεγκτών και μέτοχος της ΣΟΛ. Η παραπάνω γνώμη εκφράζει προσωπικές απόψεις του συντάκτη και συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο της συνέντευξής της που φιλοξενείται στο πρώτο τεύχος Newsletter 2018 της ΣΟΛ.