Η νέα Συμφωνία Πλαίσιο αναφορικά με την Κοινωνική Ασφάλιση στη Διασυνοριακή Τηλεργασία

Γράφει ο Γιάννης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική.

Την 1η Ιουλίου 2023, τέθηκε σε ισχύ η νέα Συμφωνία – Πλαίσιο για την κοινωνική ασφάλιση σε περίπτωση διασυνοριακής τηλεργασίας, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η εν λόγω πολυμερής συμφωνία παρέχει στους διασυνοριακούς εργαζόμενους που εργάζονται εξ αποστάσεως από τη χώρα διαμονής τους λιγότερο από το μισό  χρόνο του συνολικού χρόνου εργασίας τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης της χώρας του εργοδότη τους. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επίσημης ή άτυπης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, η οποία μπορεί να διαρκέσει από ένα έως τρία έτη (ανάλογα με τους τοπικούς κανόνες) με πιθανές παρατάσεις.

Γενικός κανόνας

Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 η μισθωτή εργασία υπόκειται μόνο σε ένα καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, αυτό του κράτους εργασίας ενώ για εργαζόμενους που απασχολούνται σε περισσότερα από ένα κράτη – μέλη, κρίσιμο είναι το ποσοστό του χρόνου απασχόλησης στο κάθε κράτος∙ σε αυτή την περίπτωση εφόσον ένας εργαζόμενος εργάζεται στη χώρα κατοικίας του το 25% ή περισσότερο του χρόνου εργασίας του υπόκειται στο εκεί καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης.

Η νέα Συμφωνία – Πλαίσιο, λοιπόν, λειτουργεί παραπληρωματικά με τον γενικό κανόνα επιδιώκοντας να ρυθμίσει την κοινωνικοασφαλιστική διάσταση της τηλεργασίας μετά την κατακόρυφη αύξησή της προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία των βασικών αρχών της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε..

Προϋποθέσεις εφαρμογής της Συμφωνίας – Πλαισίου

Η Συμφωνία – Πλαίσιο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ένας εργαζόμενος τηλεργάζεται στο κράτος κατοικίας του πάνω από το 25% του χρόνου εργασίας του εφόσον η Συμφωνία – Πλαίσιο έχει υπογραφεί τόσο το κράτος κατοικίας του εργαζομένου όσο και το κράτος της έδρας του εργοδότη. Σημειώνεται πως η Συμφωνία – Πλαίσιο ρυθμίζει μόνο περιπτώσεις  διασυνοριακής τηλεργασίας στο κράτος κατοικίας του εργαζομένου ενώ η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους της έδρας του εργοδότη.

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία – Πλαίσιο αφορά περιπτώσεις που εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους στο κράτος όπου είναι εγκατεστημένη η νόμιμη έδρα του εργοδότη τους και τηλεργάζονται στο κράτος κατοικίας τους. Συνακόλουθα, οι εν λόγω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν περιπτώσεις που ο εργαζόμενος ασκεί και άλλες δραστηριότητες στο κράτος κατοικίας ή εργάζεται σε κράτος διαφορετικό από εκείνο της κατοικίας ή το κράτος της έδρας του εργοδότη. Τέλος, η Συμφωνία – Πλαίσιο δεν αφορά αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους.

Παραδείγματα εφαρμογής της Συμφωνίας – Πλαίσιο

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των νέων ρυθμίσεων, ας υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος κατοικεί στην Ελλάδα και απασχολείται σε εταιρεία στην Ολλανδία. Ο εν λόγω εργαζόμενος εργάζεται από το σπίτι του με φορητό υπολογιστή και smartphone τα οποία και του επιτρέπουν πρόσβαση στο δίκτυο του εργοδότη του. Όταν η Ελλάδα υπογράψει τη σχετική Συμφωνία ο εργαζόμενος που απασχολείται από το σπίτι του στην Ελλάδα περισσότερο από το 25% του χρόνου του αλλά λιγότερο από το 50%, και τον υπόλοιπο χρόνο εργάζεται στην Ολλανδία θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό Α1 σύμφωνα με τη Συμφωνία – Πλαίσιο ώστε να παραμείνει στο ολλανδικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.

Περαιτέρω, ας υποθέσουμε πως εργαζόμενος εργάζεται εξ αποστάσεως από την κατοικία του στην Ελλάδα το 40% του χρόνου εργασίας του και το υπόλοιπο 60% στην Ολλανδία στις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος του εργοδότη, ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στη Γερμανία. Δεδομένου ότι ο εργαζόμενος εργάζεται εκτός του κράτους που βρίσκεται η καταστατική έδρα, δεν θα καλύπτεται από τη Συμφωνία – Πλαίσιο.

Χώρες που έχουν υιοθετήσει τις νέες ρυθμίσεις

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της Συμφωνίας και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κληθεί να υπογράψουν τη Συμφωνία – Πλαίσιο μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ μέχρι και τη σύνταξη του παρόντος, οι ακόλουθες χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία.

Τα αιτήματα για υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις, μπορούν να υποβληθούν αναδρομικά έως τους τρεις προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, οι πρώτες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024 και να ισχύσουν αναδρομικά έως 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, αλλά πάντως όχι πριν από την 1η Ιουλίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έχουν καταβληθεί στο κράτος της έδρας του εργοδότη.

Η Ελλάδα αναμένεται να υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία – Πλαίσιο μέσα στο προσεχές διάστημα. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάσουν και να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες και δικαιολογητικά προκειμένου οι σχετικές αιτήσεις να υποβληθούν χωρίς καθυστέρηση. Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της Συμφωνίας – Πλαισίου, του πεδίου εφαρμογής της καθώς και του τρόπου υποβολής αιτήσεων για τα πιστοποιητικά Α1 οι ενδιαφερόμενοι, εργαζόμενοι και εργοδότες, μπορούν να απευθύνονται στους εξειδικευμένους συμβούλους της ΣΟΛ Crowe.

«ΣΟΛ Crowe – 30 χρόνια σταθερά δίπλα στους πελάτες μας, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να αναπτυσσόμαστε μαζί τους»

Γράφει ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, στην ειδική έκδοση της Ναυτεμπορικής “Top Leaders of the Greek Economy”.

Στο επίκεντρο της σύγχρονης επιχειρηματικής επιτυχίας βρίσκονται οι πρωτοποριακές εκείνες εταιρίες που διακρίνονται για την αφοσίωσή τους στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό της ΣΟΛ Crowe η οποία έχει αναδειχθεί ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Η φιλοσοφία της εταιρείας στοιχειοθετείται από μία προσέγγιση που ενσωματώνει την ποιότητα, τη διαρκή καινοτομία, την επένδυση στους ανθρώπους και την αξία που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος, η ΣΟΛ Crowe αντιμετώπισε σειρά προκλήσεων. Οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, το νέο εργασιακό περιβάλλον που διαμόρφωσε η πανδημία,  οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, απαίτησαν μια προορατική προσέγγιση και μια συνεχή εξέλιξη της εταιρείας προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κατεύθυνση. Η αποτελεσματική ανταπόκριση της ΣΟΛ Crowe στα νέα δεδομένα απέδειξε την ευελιξία και την ικανότητά της να αντεπεξέρχεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μάλιστα με εντυπωσιακή ανάπτυξη και σταθερότητα. Οι οικονομικοί της δείκτες δείχνουν μία θετική εξελικτική πορεία με αυξημένα κέρδη, αύξηση κύκλου εργασιών και ενδυνάμωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά – απόδειξη της ικανότητάς της να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και της επιτυχημένης εφαρμογής της στρατηγικής της. Εδώ και 30 χρόνια, η ΣΟΛ Crowe είναι πάντα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες της, παραμένοντας  σταθερά δίπλα τους και συνεχίζοντας να εξελίσσεται προς όφελός τους, προς όφελος των ανθρώπων μας και της κοινωνίας μας.

Με αυτήν την προσέγγιση, στη ΣΟΛ Crowe διαγνώσαμε την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στις ενέργειες και δράσεις ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και θέσαμε υψηλούς στόχους για την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας μας. Παράλληλα, επενδύσαμε σε προγράμματα για την ανάπτυξη των εργαζομένων μας και την προώθηση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης στο εργασιακό μας περιβάλλον.  Προωθούμε την ισότητα των φύλων, προάγοντας την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και την ισορροπημένη εκπροσώπησή τους σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον όπου όλοι έχουν ισότιμες ευκαιρίες ανέλιξης και αναγνώρισης.

Επιπλέον, η ΣΟΛ Crowe, ως εξειδικευμένος σύμβουλος στην παροχή υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης, με την εμπειρία  και τεχνογνωσία της, ανέπτυξε ολοκληρωμένα προγράμματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση για τις εταιρείες που θέλουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα. Με εξειδικευμένες υπηρεσίες, που στοχεύουν στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ευθύνη σε όλα τα επίπεδα και αυξάνοντας την αξιοπιστία της εκάστοτε εταιρείας, οδηγούμαστε  στην επίτευξη υψηλών στόχων και συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας δυναμικής και αποτελεσματικής επιχειρηματικής κουλτούρας.

Επίσης, σχεδιάσαμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των Διοικητικών Συμβουλίων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, ώστε να βοηθήσει τα μέλη των ΔΣ να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχοντας προσαρμοσμένες λύσεις κατάρτισης, που κατόπιν μελέτης, ανταποκρίνονται εξειδικευμένα στις ανάγκες του εκάστοτε ΔΣ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασίζονται στις καλύτερες πρακτικές της βιομηχανίας και επικεντρώνονται στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών του ΔΣ. Το πρόγραμμα  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, της νομοθεσίας και των ρυθμιστικών πλαισίων, καθώς και του ρόλου του ΔΣ στη στρατηγική κατεύθυνση και της αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων. 

Η ΣΟΛ Crowe συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να προσφέρει αξία στους πελάτες της. Με στόχο την εξέλιξη και την αριστεία, προχωρούμε προς μια ευημερούσα και βιώσιμη επιχειρηματική πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνίας και τη δημιουργία αξίας για όλους. Επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες. Προσφέρουμε την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή πορεία των επιχειρήσεών τους και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης οικονομίας.

O κομβικός ρόλος του CFO στην εφαρμογή αρχών ESG

Γράφει ο Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική για το δημοσιογραφικό αφιέρωμα του Finance Pro, τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2023.

Πως μπορεί ο CFO να αξιοποιήσει τα κριτήρια ESG για την ανάπτυξη και καλύτερη διακυβέρνηση της επιχείρησής του προσφέροντας ταυτόχρονα στο περιβάλλον και την κοινωνία; Πώς μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή των κριτηρίων ESG, πού εντοπίζονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι και πώς θα τους διαχειριστεί; Αυτά και άλλα ερωτήματα κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, στο πρόσφατο δημοσιογραφικό αφιέρωμα του Finance Pro σχετικά με τον κομβικό ρόλο του CFO στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG.

Σύμφωνα με τον κ. Δρίτσα, ο CFO εμπλέκεται άμεσα τόσο στο σχεδιασμό της ESG επιχειρηματικής στρατηγικής – και ειδικά στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των ESG επενδύσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι υψηλότερες δυνατές ESG επιδόσεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης και τις προσδοκίες των μετόχων και των λοιπών stakeholders – όσο και στην επιλογή των βέλτιστων εργαλείων χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών. Η εμπλοκή του CFO στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής ESG είναι κομβική, λόγω του ηγετικού του ρόλου στη λογοδοσία και τη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών αναφορών, καθώς και στην επικοινωνία των επιδόσεων της διοίκησης.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των κριτηρίων ESG διακρίνονται σε τρείς βασικές κατηγορίες: α) επιχειρηματικοί β) κανονιστικής συμμόρφωσης (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο κίνδυνος ακατάλληλων μη χρηματοοικονομικών αλλά και χρηματοοικονομικών πληροφοριών) και γ) κίνδυνοι άμεσα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση που δεν εντάσσονται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, οι τρεις αυτές κατηγορίες ESG κινδύνων συσχετίζονται και με τον λειτουργικό κίνδυνο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.  

H διαχείριση των κινδύνων αυτών απαιτεί την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής όπως και επενδύσεις σε εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό και μηχανογραφικά εργαλεία διοικητικής πληροφόρησης, προκειμένου να περιοριστούν οι άμεσοι κίνδυνοι σε «πρώτο επίπεδο άμυνας». Σε κάθε περίπτωση, η επαρκής και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών απαιτεί και επενδύσεις σε «δεύτερο» και «τρίτο επίπεδο άμυνας».

Πώς μπορεί όμως να αξιοποιήσει ο CFO τις αρχές ESG για την ανάπτυξη/κερδοφορία της εταιρείας, αλλά και για το ευρύτερο όφελος, στο οποίο αποσκοπεί το τρίπτυχο ESG;

Η ενσωμάτωση ειδικών στρατηγικών σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη εταιρική διακυβέρνηση στην επιχειρηματική στρατηγική μίας εισηγμένης σε χρηματιστήριο εταιρείας, αποσκοπεί στην επίτευξη προστιθεμένης αξίας για την ίδια την εταιρεία. Η αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών ESG μέσω της συνεισφοράς της επιχείρησης στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των ποιοτικών κοινωνικών παραμέτρων και την επίτευξη ενός βέλτιστου βαθμού ηθικής σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων, οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του CFO είναι κομβικός.

Προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής της ESG στρατηγικής στην ανάπτυξη και την κερδοφορία της εταιρείας, αλλά και για το ευρύτερο όφελος, χρειάζεται να αναπτυχθούν σε επίπεδο οικονομικής διεύθυνσης υποδομές και μεθοδολογίες μέτρησης και να διαμορφωθούν διαδικασίες και κανάλια επικοινωνίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με τη διοίκηση αλλά και τους stakeholders.

Η επικοινωνία του CFO με τη διοίκηση αποσκοπεί στην έγκαιρη ανάληψη διορθωτικών δράσεων, σε «πρώτο επίπεδο άμυνας». Ωστόσο, τα αποτελέσματα της επικοινωνίας με τους stakeholders είναι εξαιρετικής σημασίας για την επαύξηση των αποδόσεων και της επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

*Στο Finance Pro, τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2023, δημοσιεύθηκε μέρος του πιο πάνω άρθρου

DEIB: Ένα ακρωνύμιο επίκαιρο όσο ποτέ

Γράφει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, στο HR Professional.

Η διαφορετικότητα, η ισότητα, η συμπερίληψη και το ανήκειν (DEIB) είναι τέσσερις έννοιες που συνδυάζονται για να ενισχύσουν τη δυναμική των ομάδων,  την απόδοση, την παραγωγικότητα, και τη δημιουργικότητα σε έναν οργανισμό. 

DEIB, ένα ακρωνύμιο επίκαιρο όσο ποτέ. Κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές, νομικές κ.α. προεκτάσεις, έχουν οδηγήσει τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, να  ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για θέματα διαφορετικότητας, ισότητας, συμμετοχής και συμπερίληψης εντός των οργανισμών.

Έχουν υπάρξει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σε διεθνές επίπεδο για την υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε σχέση με το φύλο, τα θρησκευτικά πιστεύω, το χρώμα, τη γλώσσα, την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, το ποσοστό αναπηρίας, τις δεξιότητες και πολλούς άλλους παράγοντες.

Θέλοντας να θυμηθούμε εννοιολογικά τους όρους, θα λέγαμε ότι:

  • H Διαφορετικότητα (Diversity), αναφέρεται στα δημογραφικά στοιχεία στο χώρο εργασίας (φύλο, θρησκεία, χρώμα, γλώσσα, ηλικία, κλπ.).
  • Η Ισότητα (Equality),  παρέχει σε κάθε εργαζόμενο δίκαιη και ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για πρόοδο και εξέλιξη, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο της διαφορετικότητάς του.
  • Η Συμπερίληψη (Inclusion), διασφαλίζει ότι όλοι στην ομάδα αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό, παρά τις διαφορές.
  • Το «Ανήκειν» (Belonging), επικεντρώνεται γύρω από την εμπειρία των εργαζομένων να αισθάνονται αποδεκτοί στο χώρο εργασίας. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να νιώθει ότι η συμμετοχή του εκτιμάται και προσθέτει κάτι χρήσιμο.

Το να αναφέρει μια εταιρία προσέγγιση DEIB στις δηλώσεις αποστολής και οράματός είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο να τηρεί και να μπορεί να εφαρμόζει αυτές τις αξίες στην πράξη. Μη ξεχνάμε ότι οι εταιρίες είναι φορείς κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης και αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στη ζωή ενός ανθρώπου. Όμως, στερεότυπα, πεποιθήσεις, πιστεύω, αντιλήψεις και εγκαθιδρυμένες νοοτροπίες, αποτελούσαν και αποτελούν ανασταλτικούς προάγοντες για μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση και αξιοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς «ετικετάρισμα» και λογικές αποκλεισμού. Η διαφορετικότητα και μοναδικότητα κάθε ανθρώπου είναι μία εκ των ων ουκ άνευ παραδοχή. Μια ουσιαστική προσέγγιση DEIB, είναι πρωτίστως θέμα παιδείας, νοοτροπίας και πολιτισμού.

Ένα υγειές εταιρικό περιβάλλον, οφείλει να είναι ένας χώρος ασφάλειας, ίσων ευκαιριών, αξιοκρατίας και σεβασμού της ανθρώπινης υπόστασης. Αν θέλουμε όμως να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι όλες οι εταιρίες ίδιες σε όρους μεγεθών, εθνικότητας, κουλτούρας, πληθυσμών, ιστορίας, τοπικής ή πολυεθνικής βάσης, διοικητικού στυλ, αντικειμένου εργασίας κλπ. Αυτό σημαίνει, ότι είναι αρκετά δύσκολο να υιοθετηθούν διευρυμένες προσεγγίσεις DEIB και να ικανοποιηθούν όλες οι παράμετροι μέσω μιας λογικής «ποσοστώσεων» και μεγάλου φάσματος στοχεύσεων.

Το ουσιαστικό σε κάθε περίπτωση, είναι να υπάρχει ένας εκ των έσω ουσιαστικός βηματισμός προσαρμογής και ζύμωσης ώστε να «ξεκλειδώσουν» και να επικαιροποιηθούν κάποιες παγιωμένες πρακτικές. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του προσωπικού σε συνδυασμό τόσο με ρεαλιστικές πολιτικές όσο και με τη στάση των διοικήσεων, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο πάνω στο οποίο νομοθετικές πρωτοβουλίες  και κοινωνικές τάσεις, να βρουν πρόσφορο έδαφος ουσιαστικών αλλαγών.

Να μη λησμονούμε ότι σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως είναι οι εταιρίες, ο σεβασμός και η αγάπη στην έννοια ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι το Α και το Ω.

Καθώς οι παράγοντες ESG έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους επενδυτές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης γίνονται πιο επίκαιρες από ποτέ

Άρθρο του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe, στο newmoney.gr 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις καθώς δραστηριοποιούνται σε ένα αδιάκοπα εξελισσόμενο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης αλλά και υψηλής διασύνδεσης. Είναι πλέον εμφανές ότι τα θέματα που αφορούν στο ESG και την εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξής τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία, και να δεσμευτούν για την υιοθέτηση και την τήρηση υψηλών προτύπων ESG σε βάθος χρόνου.

Το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αλλάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αυξάνει τους μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των  Διοικητικών Συμβουλίων και τελικά, οδηγεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων. Επιπλέον, οι παράγοντες ESG έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν να επενδύσουν σε εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις προτεραιότητές τους σε θέματα ESG.

Οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές έτσι ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν επενδυτές και πελάτες που εκτιμούν τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους, και τελικά να συμβάλουν θετικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ESG, στηρίζουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην λειτουργία και τις προτεραιότητές τους,  να επιτύχουν και να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους προς την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και τελικά να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα και οικονομικά οφέλη.

Η εμπειρία μας στην ΣΟΛ Crowe, μας έχει δείξει ότι ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις ESG στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες, να βελτιώσουν τη φήμη τους και να δημιουργήσουν αξία. Στη ΣΟΛ Crowe, κατανοούμε επίσης ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, και σε αυτή την κατεύθυνση παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης και αξιολόγησης του συστήματος διακυβέρνησης της επιχείρησης, της σχεδίασης και εφαρμογής διαδικασιών και πρακτικών διακυβέρνησης και της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών μίας επιχείρησης. Αυτές οι υπηρεσίες στόχο έχουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών προκλήσεων των επιχειρήσεων, ενώ παρέχεται και συνεχής υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι στρατηγικές εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Συνεπώς, η εταιρική διακυβέρνηση, οι αρχές ESG αλλά και γενικότερα η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της νέας εποχής, να λειτουργούν με διαφάνεια, να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.