Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

γράφει η Ιωάννα Φλώρου

Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε εφαρμογή από την 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα προστατεύει καλύτερα την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες.
Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ο κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.
Απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) οι οποίες διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, πελατών, συνεργατών και φυσικών προσώπων γενικά, αυξάνοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις τους.
Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση.

Μια ολιστική προσέγγιση για τη συμμόρφωση των εταιρειών, προσφέροντας τις υπηρεσίες που απαιτούνται, προκειμένου η κάθε εταιρεία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο κανονισμός, έχει αναπτύξει η Crowe SOL, θυγατρική εταιρεία της ΣΟΛ, στην οποία μπορεί κανείς να απευθυνθεί για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων όπως πλέον ορίζονται από τον νέο κανονισμό.


* Η Ιωάννα Φλώρου, έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία σε ελέγχους εισηγμένων και μη Ελληνικών Ομίλων και Εταιρειών, πολλών κλάδων (Βιομηχανικών, Εμπορικών, Ασφαλιστικών Τουριστικών κ.λπ.) καθώς και Δήμων, ΝΠΔΔ κ.α. είναι συντονίστρια Ομάδας Ελεγκτών και μέτοχος της ΣΟΛ. Η παραπάνω γνώμη εκφράζει προσωπικές απόψεις του συντάκτη και συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο της συνέντευξής της που φιλοξενείται στο πρώτο τεύχος Newsletter 2018 της ΣΟΛ.