Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος. Ο ρόλος τους στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Πώς νοούνται οι Οντότητες Δημόσιου Συμφέροντος, ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου και ποιο το πλαίσιο εποπτείας τους;

Μια λεπτομερής αναφορά από τον Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας, CPA (GR), AAIA, CRP
Επικεφαλής Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΛ


Με μία ευρεία προσέγγιση του όρου, ως «οντότητες του δημόσιου συμφέροντος» νοούνται οι οντότητες εκείνες που λόγω του μεγέθους τους, της φύσης των δραστηριοτήτων τους ή λόγω της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών (μετοχές ή ομολογίες) που έχουν εκδώσει σε οργανωμένα χρηματιστήρια, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την εθνική ή τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα αλλά και την κοινωνία συνολικά. Το ενδιαφέρον για τις οντότητες αυτές προσδιορίζεται ως «δημόσιο» γιατί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συμφεροντούχων (stakeholders), πέραν των βασικών μετόχων ή ιδιοκτητών τους, των οποίων οι αποφάσεις επηρεάζονται από τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις τους.
Το ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων ή ένωσης προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ορίζονται ως «οντότητες του δημόσιου συμφέροντος» αποτελεί ζήτημα δικαίου και ορίζεται μέσω αυτού.

Δείτε περισσότερα εδώ: Επιτροπές Δημόσιου Συμφέροντος