Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Γράφει ο Δημήτρης Γιώγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Το εισόδημα κάθε φορολογούμενου και κατά συνέπεια η φορολογητέα ύλη, διακρίνεται σε δύο είδη, το
πραγματικό και το τεκμαρτό.
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), κατατάσσει το πραγματικό εισόδημα στις ακόλουθες
κατηγορίες:
1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
3. Εισόδημα από κεφάλαιο και
4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Ιδεατά, το πραγματικό εισόδημα θα πρέπει να ταυτίζεται με το δηλωθέν, δηλαδή με αυτό που δηλώνει ο
φορολογούμενος.
Σε αντίθεση με το πραγματικό εισόδημα, το τεκμαρτό προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει
άλλων δεδομένων, όπως είναι οι δαπάνες διαβίωσης που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος καθώς και οι
δαπάνες για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου.

Δείτε τη συνέχεια εδώ.