Δεν πρέπει να βλέπουμε τη βιωσιμότητα ως ρυθμιστική απαίτηση

Άρθρο του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe, στο CEO Initiative Book 2022, Δεκέμβριος 2022.

Oι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν αναπροσαρμόσει τη στρατηγική τους με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά η αγορά απέχει από το να χαρακτηριστεί ώριμη. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο προσέγγισης ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές εταιρείες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και μη εισηγμένες, ελληνικές και ξένες. Για παράδειγμα οι εισηγμένες εταιρείες, εκ των συνθηκών -λόγω των απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών- προσεγγίζουν πιο ουσιαστικά τα θέματα βιωσιμότητας. Σχεδιάζουν επίσης στρατηγική σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα κι έχουν καλύτερη ορατότητα στο διεθνές περιβάλλον συγκριτικά με τις μικρότερες, οι οποίες σε συνέχεια των δοκιμασιών από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών και τις επιπτώσεις τους στα οικονομικά τους μεγέθη έχουν στραφεί σε στρατηγικές κυρίως βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.

Διαφορές, επίσης, υπάρχουν ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες και σε εταιρείες στη Βόρεια Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική, χώρες στις οποίες καλλιεργείται κουλτούρα βιωσιμότητας ενώ ισχύουν και απαιτήσεις από τις τοπικές αρχές ώστε οι εταιρείες να είναι πιο ενεργές στο ρόλο τους ως «εταιρικού πολίτη».

Παρόλα αυτά, γίνονται βήματα και στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία 1-2 χρόνια, αν και εντοπίζονται κυρίως από την πλευρά των εισηγμένων εταιρειών. Στην πρόοδο που σημειώνεται βοηθά τόσο το γεγονός ότι η χώρα έχει αναπτύξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια όσο και η συμπεριφορά των θεσμικών επενδυτών στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ΕSG, δεδομένου ότι απαιτούν από τις επιχειρήσεις εστίαση σε δείκτες μέτρησης, αναφορές και πράσινες πιστοποιήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Εξάλλου, έχουν θεσπιστεί απαιτήσεις στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών νομοθεσιών όπως οι κανονισμοί SFDR και Taxonomy ενώ προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργούν χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα τις βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να επιταχύνουν στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη και στον αναγκαίο μετασχηματισμό τους. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών και μετασχηματισμού. Από την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει η ΣΟΛ Crowe, με υπηρεσίες τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεραίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί την πρόκληση. Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελούν μέρος της λειτουργίας και των προτεραιοτήτων τους.

Προσφέροντας υπηρεσίες σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις ετησίως και διατηρώντας ενεργό πελατολόγιο σχεδόν στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής αγοράς, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες αλλά και διαφοροποιήσεις στον τρόπο που οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται και ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα.

Υπάρχουν για παράδειγμα εταιρείες που βλέπουν τη βιωσιμότητα ως ένα μέσο άσκησης δημοσίων σχέσεων, οι οποίες επιδιώκουν να δημοσιεύσουν μια αναφορά για να δηλώσουν παρών σε μια τάση της εποχής προσεγγίζοντας τη βιωσιμότητα ως μόδα. Αυτές οι εταιρείες είναι εκτός της προσοχής μας. Εστιάζουμε στις εταιρείες που προσεγγίζουν με σοβαρότητα τον τομέα της βιωσιμότητας. Κι εδώ έχουμε δύο κατηγορίες: εταιρείες που θα αναδείξουν το θέμα του sustainability εξαρχής στα σχέδιά τους και στην επιχειρησιακή τους συμπεριφορά και αυτές που θα το κάνουν εκ των υστέρων. Διαπιστώνουμε ότι εταιρείες που εξ αρχής προσεγγίζουν μέσω των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης προμηθευτές, λιανεμπόρους ή άλλους κρίκους της εφοδιαστικής τους αλυσίδας έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τις παραδοσιακές εταιρείες που τείνουν να περιορίζουν το θέμα βιωσιμότητα. Υπάρχει, όμως, και οικονομικό όφελος όταν μια εταιρεία υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση, αν και δεν πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση. Απαιτούνται μετρήσεις και έλεγχος από τη στιγμή που ένα προϊόν θα έρθει από τον προμηθευτή μέχρι την τελική του πώληση. Μακροπρόθεσμα, αυτή είναι η πρακτική που αποδίδει. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να βλέπουν τη βιωσιμότητα απλώς ως μια ρυθμιστική απαίτηση.

O ρόλος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Συνέντευξη του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe, στο Forbes, Δεκέμβριος 2022.

Οι ελεγκτικές και οι συμβουλευτικές εταιρείες, διαδραματίζουν διαχρονικά έναν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία της οικονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σήμερα, οι συνεχόμενες κρίσεις αλλά και οι τάσεις στην παγκόσμια οικονομία, έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση επηρεάζουν και την δική μας εξέλιξη ως επαγγελματίες, αφού καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ένα πολύπλευρο και αρκετά διαφορετικό ρόλο. Με αυτόν τον προσανατολισμό, και με στόχο τη διεύρυνση των υπηρεσιών μας προκειμένου να προσφέρουμε περισσότερες αξιόπιστες λύσεις, στη ΣΟΛ Crowe  στηρίζουμε την μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα πραγματικότητα όπως είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και η σύνδεση με τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης

Το νέο πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση στο οποίο καλούνται να συμμορφωθούν πλέον οι επιχειρήσεις, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την ίδια τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι αυξάνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία των μετόχων μειοψηφίας, των προμηθευτών, των πιστωτών, των εργαζομένων και γενικότερα ολόκληρου του «οικοσυστήματος». Επίσης, αναβαθμίζει την ποιότητα των μελών των Δ.Σ., αυξάνοντας ουσιαστικά και την ικανότητα των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και δημιουργεί τις συνθήκες για προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων μέσα από τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους. Οι αλλαγές που επιφέρει η εταιρική διακυβέρνηση, όπως και τα κριτήρια ESG, στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας,  των επιχειρήσεων μέσα από την επιλεξιμότητά τους σε χρηματοδοτήσεις, υποχρεώνοντάς τες να προσαρμοστούν σε λειτουργίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητά τους με την ταυτόχρονη ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί σήμερα το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων για την  μετάβαση στην επόμενη ημέρα και τη δημιουργία ισχυρών βάσεων ανάπτυξης, προσφέροντάς  τους σημαντικά πλεονεκτήματά όπως η μακροπρόθεσμη διάρκεια του δανεισμού σε συνδυασμό με τα χαμηλά και σταθερά επιτόκια, η ευρύτητα των επιλέξιμων δαπανών και συνεπώς η χρηματοδότηση πολλών δραστηριοτήτων, καθώς και το μεγάλο ύψος των επενδυτικών πόρων. Ο ρόλος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών θεωρείται καθοριστικός για την επιτυχία του σχεδίου αυτού. Στη ΣΟΛ Crowe συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης και ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, από την αξιολόγηση μέχρι και την υλοποίηση τους. Εμείς και οι συνεργάτες μας, με την ολοκληρωμένη αντίληψη και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων συναφών με όλο το εύρος των απαιτήσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουμε τις επιχειρηματικές δράσεις που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στη μετάβαση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική εποχή.

Η ανάπτυξη της ΣΟΛ Crowe και ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών της

H ΣΟΛ Crowe, βρίσκεται διαχρονικά ανάμεσα στους κορυφαίους ελεγκτικούς οίκους στην Ελλάδα, έχοντας μια σημαντική, διευρυμένη εμπειρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες,   τα τελευταία χρόνια έχουν προσαρμοστεί και προσαρμόζονται και αυτές στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και των επιχειρήσεων. Σήμερα, οι σύνθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι παγκόσμιες τάσεις απαιτούν πολλαπλούς μετασχηματισμούς και συνεχή ετοιμότητα των εταιρειών έτσι ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες έρχονται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους τεχνική γνώση σε συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας ή της δραστηριότητάς τους. Στη ΣΟΛ Crowe εστιάζουμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, των οποίων η διεύρυνση προέρχεται από την ίδια την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων και πιστεύουμε ότι με την πάροδο των χρόνων, η ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα θα είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών

Συνέντευξη του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου ΣΟΛ Crowe, στο Business News Magazine, Νοέμβριος 2022.

Ποιες είναι αυτή την στιγμή οι βασικές τάσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών; Επηρεάστηκε ο κλάδος αρχικά από την κρίση της πανδημίας και στην συνέχεια από την πληθωριστική κρίση που βιώνουμε;

Παρά τις σημαντικές πιέσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια, ο ελεγκτικός κλάδος αποτελεί εκ των πραγμάτων βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής καθώς συμβάλει στην  απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας αλλά και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Παράγοντες όπως η πανδημία, η οικονομική και ενεργειακή κρίση, η τεχνολογία έχουν επηρεάσει σημαντικά το επάγγελμά μας, καθώς καλούμαστε να κατευθύνουμε και να συμβουλέψουμε με ασφάλεια τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν στην κανονιστική τους συμμόρφωση, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, στην βιώσιμη ανάπτυξή τους, στα κριτήρια  ESG, στην πράσινη μετάβαση κλπ.

Εμείς, στη ΣΟΛ Crowe, ανταποκριθήκαμε άμεσα στις νέες απαιτήσεις του επιχειρείν, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες μας και προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στους πελάτες μας όπως οι υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, οι υπηρεσίες τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού, ο κομβικός μας ρόλος στη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχή ανταπόκριση των πελατών μας στα συνεχώς μεταβαλλόμενα και πολλές φορές απρόβλεπτα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποια νέα στοιχεία έχουν προκύψει στο πλαίσιο των υψηλότερων απαιτήσεων όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση αλλά και πως έχουν διαμορφώσει το τοπίο τα ESG κριτήρια και το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοδότησης;

Το νέο πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση στο οποίο καλούνται να συμμορφωθούν πλέον οι επιχειρήσεις, αλλάζει προοδευτικά και σε μεγάλο βαθμό την ίδια τη λειτουργία τους. Με το νέο πλαίσιο αυξάνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την προστασία των μετόχων μειοψηφίας, των προμηθευτών, των πιστωτών, των εργαζομένων και γενικότερα ολόκληρου του οργανισμού, αναβαθμίζεται η ποιότητα των μελών των Δ.Σ., αυξάνοντας ουσιαστικά και την ικανότητα των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και δημιουργούνται οι συνθήκες για προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων μέσα από τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους. Οι αλλαγές που επιφέρει η εταιρική διακυβέρνηση, όπως και τα κριτήρια ESG, στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την επιλεξιμότητά τους σε χρηματοδοτήσεις, υποχρεώνοντάς τες να προσαρμοστούν σε λειτουργίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητά τους με την ταυτόχρονη ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι εταιρείες ελεγκτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια επιστροφής της χώρας  στην ανάπτυξη μέσω και του ταμείου Ανάκαμψης;

Το Ταμείο Ανάκαμψής αποτελεί σήμερα το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων για την μετάβαση στην επόμενη ημέρα και για την δημιουργία ισχυρών βάσεων ανάπτυξης εφόσον τους προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματά όπως η μακροπρόθεσμη διάρκεια του δανεισμού σε συνδυασμό με τα χαμηλά και σταθερά επιτόκια, η ευρύτητα των επιλέξιμων δαπανών και συνεπώς η χρηματοδότηση πολλών δραστηριοτήτων, καθώς και το μεγάλο ύψος των επενδυτικών πόρων.

Ο ρόλος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών θεωρείται καθοριστικός για την επιτυχία του σχεδίου αυτού. Στην ΣΟΛ Crowe υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης και ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, από την αξιολόγηση μέχρι και την υλοποίηση τους. Με την ολοκληρωμένη αντίληψη και την πολυετή εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων συναφών με όλο το εύρος των απαιτήσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, στηρίζουμε τις επιχειρηματικές δράσεις που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στη μετάβαση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική εποχή.

Τι περιλαμβάνει το πλάνο της εταιρείας για την συνέχεια; Που έχετε επιλέξει να εστιάσετε όσον αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες;

H ΣΟΛ Crowe, βρίσκεται διαχρονικά ανάμεσα στους κορυφαίους ελεγκτικούς οίκους στην Ελλάδα, έχοντας μια σημαντική, διευρυμένη εμπειρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, η σύνθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι παγκόσμιες τάσεις απαιτούν πολλαπλούς μετασχηματισμούς και συνεχή ετοιμότητα των εταιρειών οι οποίες καλούνται με την σειρά τους να παραμένουν ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες έρχονται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους τεχνική γνώση σε συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας ή της δραστηριότητάς τους. Δείτε για παράδειγμα τις υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την τεχνική γνώση να εφαρμόσουν τις αρχές της και στρέφονται σε εμάς για να τις υποστηρίξουμε. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, των οποίων η διεύρυνση προέρχεται από την ίδια την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων και πιστεύω ότι με την πάροδο των χρόνων, η ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα θα είναι συνεχώς αυξανόμενη.