DEIB: Ένα ακρωνύμιο επίκαιρο όσο ποτέ

Γράφει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, στο HR Professional.

Η διαφορετικότητα, η ισότητα, η συμπερίληψη και το ανήκειν (DEIB) είναι τέσσερις έννοιες που συνδυάζονται για να ενισχύσουν τη δυναμική των ομάδων,  την απόδοση, την παραγωγικότητα, και τη δημιουργικότητα σε έναν οργανισμό. 

DEIB, ένα ακρωνύμιο επίκαιρο όσο ποτέ. Κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές, νομικές κ.α. προεκτάσεις, έχουν οδηγήσει τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, να  ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για θέματα διαφορετικότητας, ισότητας, συμμετοχής και συμπερίληψης εντός των οργανισμών.

Έχουν υπάρξει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σε διεθνές επίπεδο για την υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε σχέση με το φύλο, τα θρησκευτικά πιστεύω, το χρώμα, τη γλώσσα, την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, το ποσοστό αναπηρίας, τις δεξιότητες και πολλούς άλλους παράγοντες.

Θέλοντας να θυμηθούμε εννοιολογικά τους όρους, θα λέγαμε ότι:

  • H Διαφορετικότητα (Diversity), αναφέρεται στα δημογραφικά στοιχεία στο χώρο εργασίας (φύλο, θρησκεία, χρώμα, γλώσσα, ηλικία, κλπ.).
  • Η Ισότητα (Equality),  παρέχει σε κάθε εργαζόμενο δίκαιη και ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για πρόοδο και εξέλιξη, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο της διαφορετικότητάς του.
  • Η Συμπερίληψη (Inclusion), διασφαλίζει ότι όλοι στην ομάδα αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό, παρά τις διαφορές.
  • Το «Ανήκειν» (Belonging), επικεντρώνεται γύρω από την εμπειρία των εργαζομένων να αισθάνονται αποδεκτοί στο χώρο εργασίας. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να νιώθει ότι η συμμετοχή του εκτιμάται και προσθέτει κάτι χρήσιμο.

Το να αναφέρει μια εταιρία προσέγγιση DEIB στις δηλώσεις αποστολής και οράματός είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο να τηρεί και να μπορεί να εφαρμόζει αυτές τις αξίες στην πράξη. Μη ξεχνάμε ότι οι εταιρίες είναι φορείς κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης και αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στη ζωή ενός ανθρώπου. Όμως, στερεότυπα, πεποιθήσεις, πιστεύω, αντιλήψεις και εγκαθιδρυμένες νοοτροπίες, αποτελούσαν και αποτελούν ανασταλτικούς προάγοντες για μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση και αξιοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς «ετικετάρισμα» και λογικές αποκλεισμού. Η διαφορετικότητα και μοναδικότητα κάθε ανθρώπου είναι μία εκ των ων ουκ άνευ παραδοχή. Μια ουσιαστική προσέγγιση DEIB, είναι πρωτίστως θέμα παιδείας, νοοτροπίας και πολιτισμού.

Ένα υγειές εταιρικό περιβάλλον, οφείλει να είναι ένας χώρος ασφάλειας, ίσων ευκαιριών, αξιοκρατίας και σεβασμού της ανθρώπινης υπόστασης. Αν θέλουμε όμως να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι όλες οι εταιρίες ίδιες σε όρους μεγεθών, εθνικότητας, κουλτούρας, πληθυσμών, ιστορίας, τοπικής ή πολυεθνικής βάσης, διοικητικού στυλ, αντικειμένου εργασίας κλπ. Αυτό σημαίνει, ότι είναι αρκετά δύσκολο να υιοθετηθούν διευρυμένες προσεγγίσεις DEIB και να ικανοποιηθούν όλες οι παράμετροι μέσω μιας λογικής «ποσοστώσεων» και μεγάλου φάσματος στοχεύσεων.

Το ουσιαστικό σε κάθε περίπτωση, είναι να υπάρχει ένας εκ των έσω ουσιαστικός βηματισμός προσαρμογής και ζύμωσης ώστε να «ξεκλειδώσουν» και να επικαιροποιηθούν κάποιες παγιωμένες πρακτικές. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του προσωπικού σε συνδυασμό τόσο με ρεαλιστικές πολιτικές όσο και με τη στάση των διοικήσεων, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο πάνω στο οποίο νομοθετικές πρωτοβουλίες  και κοινωνικές τάσεις, να βρουν πρόσφορο έδαφος ουσιαστικών αλλαγών.

Να μη λησμονούμε ότι σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως είναι οι εταιρίες, ο σεβασμός και η αγάπη στην έννοια ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι το Α και το Ω.

Καθώς οι παράγοντες ESG έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους επενδυτές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης γίνονται πιο επίκαιρες από ποτέ

Άρθρο του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe, στο newmoney.gr 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις καθώς δραστηριοποιούνται σε ένα αδιάκοπα εξελισσόμενο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης αλλά και υψηλής διασύνδεσης. Είναι πλέον εμφανές ότι τα θέματα που αφορούν στο ESG και την εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξής τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία, και να δεσμευτούν για την υιοθέτηση και την τήρηση υψηλών προτύπων ESG σε βάθος χρόνου.

Το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αλλάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αυξάνει τους μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των  Διοικητικών Συμβουλίων και τελικά, οδηγεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων. Επιπλέον, οι παράγοντες ESG έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν να επενδύσουν σε εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις προτεραιότητές τους σε θέματα ESG.

Οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές έτσι ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν επενδυτές και πελάτες που εκτιμούν τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους, και τελικά να συμβάλουν θετικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ESG, στηρίζουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην λειτουργία και τις προτεραιότητές τους,  να επιτύχουν και να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους προς την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και τελικά να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα και οικονομικά οφέλη.

Η εμπειρία μας στην ΣΟΛ Crowe, μας έχει δείξει ότι ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις ESG στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες, να βελτιώσουν τη φήμη τους και να δημιουργήσουν αξία. Στη ΣΟΛ Crowe, κατανοούμε επίσης ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, και σε αυτή την κατεύθυνση παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης και αξιολόγησης του συστήματος διακυβέρνησης της επιχείρησης, της σχεδίασης και εφαρμογής διαδικασιών και πρακτικών διακυβέρνησης και της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών μίας επιχείρησης. Αυτές οι υπηρεσίες στόχο έχουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών προκλήσεων των επιχειρήσεων, ενώ παρέχεται και συνεχής υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι στρατηγικές εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Συνεπώς, η εταιρική διακυβέρνηση, οι αρχές ESG αλλά και γενικότερα η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της νέας εποχής, να λειτουργούν με διαφάνεια, να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.