Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2018

Στο ενημερωτικό δελτίο του μήνα Φεβρουαρίου, η Συντακτική Επιτροπή της Φορολογικής Επιτροπής και του Τεχνικού Γραφείου, αναλύει και γνωμοδοτεί για τα εξής:

  1. Η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων της επιχείρησης σε τρίτη εταιρεία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του N. 4172/2013.
  2. Οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, που επιβαρύνεται η Α.Ε για τις καταβληθείσες αμοιβές μελών Δ.Σ, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.
  3. Λογιστική αντιμετώπιση μίσθωσης περιουσιακού στοιχείου “χαμηλής αξίας”, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α 16 “Μισθώσεις”.
  4. Λογιστική αντιμετώπιση κόστους δημιουργίας ιστοσελίδας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα εδώ.