Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη

Το 2019 ο βασικός νομοθετικός πυλώνας του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα και κατά γενική ομολογία ένα από τα αρτιότερα νομοθετικά κείμενα που έχουν γραφτεί στη χώρα, ο ταλαιπωρημένος από τις πολλές τροποποιήσεις πλην όμως άκρως επιτυχημένος Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, αντικαθίσταται από τον Ν. 4548/2018, έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα ισχύος. Ο νέος Ν. 4548/2018 αποτελεί μια προσπάθεια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, ενσωματώνοντας ευρωπαϊκές οδηγίες και άλλες κατευθυντήριες γραμμές διεθνών οργανισμών στο ελληνικό δίκαιο. Η παρούσα εργασία, που αποτελείται από δύο μέρη, είναι μια προσπάθεια αντιστοίχισης των διατάξεων των δύο Νόμων, μέσα από μια αντιπαραβολή των δύο νομοθετημάτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθεται ο Κ.Ν. 2190/1920 στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4541/2018 και οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρατίθεται ο νέος Ν. 4548/2018 στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019 και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τον αναγνώστη που επιθυμεί να προσεγγίσει τις αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4548/2018 στη νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου Νόμου. 

Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου:

  1. Τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2859/2000 (με έναρξη ισχύος από 1.1.2019, μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 1 της οδηγίας Ε.Ε. 2017/2455), του Άγγελου Διονυσόπουλου

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.