Εκθέσεις βιωσιμότητας: Ένα νέο εργαλείο στην επιμέτρηση της εταιρικής αξίας – Μέρος Β’

Γράφει ο κ. Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, για την εφημερίδα Ναυτεμπορική.

Τα νέα Δώδεκα Πρότυπα Αναφοράς Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διοικητικής Αναφοράς (ESRS) καθορίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες που οφείλει  πλέον να γνωστοποιεί μια επιχείρηση σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Αυτές οι πληροφορίες εξετάζονται με εστίαση στις σημαντικές επιπτώσεις τους, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκαλούν.

Τα ESRS ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει δύο πρότυπα, τα οποία ορίζονται ως «οριζόντια πρότυπα». Τα «οριζόντια» είναι πρότυπα γενικών απαιτήσεων και γενικών γνωστοποιήσεων. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα δέκα πρότυπα, τα οποία αφορούν σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και ορίζονται ως «θεματικά πρότυπα».  Η τελευταία κατηγορία αφορά στα  «ειδικά τομεακά πρότυπα» και είναι αυτά που εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας. Είναι πολυθεματικά και αποσκοπούν στην επίτευξη σημαντικού βαθμού συγκρισιμότητας, προσεγγίζοντας τη γνωστοποίηση πληροφοριών ενός συγκεκριμένου τομέα, που δεν καλύπτονται καθόλου ή όχι επαρκώς από τα θεματικά πρότυπα της δεύτερης κατηγορίας.

Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μία πλήρης προσέγγιση στις επιδόσεις της επιχείρησης ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής βιωσιμότητας που ακολουθεί και τις επιπτώσεις της στρατηγικής αυτής στα οικονομικά της μεγέθη (χρηματοοικονομικές πληροφορίες) σε μία δεδομένη στιγμή (ημερομηνία αναφοράς) αλλά και στο μέλλον.

Μελετώντας τα θεματικά και τα ειδικά τομεακά πρότυπα ο αναγνώστης μίας έκθεσης βιωσιμότητας μπορεί να κατανοήσει κατ’ αρχήν την ποιότητα του συστήματος διακυβέρνησης της επιχείρησης και ειδικότερα τους ελέγχους και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την επίβλεψη των επιπτώσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών βιωσιμότητας. Στο σημείο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί, πως ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες με τίτλους εισηγμένους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών,  οι πληροφορίες αυτές συσχετίζονται σημαντικά με τις επίσης μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2017, που αναφέραμε προηγουμένως. Το δε σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμης εταιρείας διαμορφώνεται υποχρεωτικά βάσει του νομικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα με κύριο άξονα τον Ν. 4706/2020. Έτσι, ως προς τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες  για τη βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση σχετικά με τη διακυβέρνηση, λειτουργεί πλέον ένα σύνθετο πλέγμα διατάξεων υποχρεωτικού δικαίου, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή.

Η δεύτερη ενότητα γνωστοποιήσεων των θεματικών και ειδικών τομεακών προτύπων αφορά στη στρατηγική της επιχείρησης σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική βιωσιμότητας παρουσιάζεται συσχετιζόμενη με το επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο  και εναρμονίζεται πλήρως με το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η εταιρεία. Στη συγκεκριμένη ενότητα γνωστοποιήσεων οι πληροφορίες αυτές αναδεικνύουν τις αλληλεπιδράσεις της στρατηγικής και του επιχειρηματικού μοντέλου επί των επιπτώσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών της επιχείρησης, προβάλλοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση.

Η τρίτη ενότητα  αφορά στη διαχείριση των επιπτώσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών και μπορεί να διακριθεί στην παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα δύο φάσεων. Η πρώτη επεξεργάζεται τον εντοπισμό των επιπτώσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών και την αξιολόγηση της σημαντικότητάς τους, τόσο εξωτερικά ως προς το περιβάλλον και την κοινωνία, όσο και εσωτερικά ως προς τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και φυσικά την εταιρική αξία.  Στη δεύτερη φάση, παράγονται τα αποτελέσματα από τη διαχείριση των θεμάτων βιωσιμότητας από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων. Τα αποτελέσματα αυτά γνωστοποιούνται ως συνέχεια των παραγόμενων της πρώτης φάσης. Θα πρέπει να τονίσουμε πως και στην  περίπτωση αυτή, η διαχείριση κινδύνων αποτελεί μία ουσιώδη και θεμελιωμένη διαδικασία και πρέπει να ενσωματώνεται ως υποσύστημα στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης της ανώνυμης εταιρείας με τίτλους εισηγμένους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020.

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες, που συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των θεματικών και τομεακών προτύπων, ενισχύονται και με μία τέταρτη ομάδα γνωστοποιήσεων, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται δείκτες μέτρησης και στόχοι. Η εν λόγω ενότητα  αποτελεί ουσιαστικά την ποσοτικοποίηση των επιδόσεων της διοίκησης ως προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, που έχουν τεθεί σύμφωνα με τη στρατηγική και αναδεικνύει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου στον τομέα αυτό (πληροφορίες της δεύτερης ενότητας γνωστοποιήσεων). Επιπλέον,  η ενότητα αυτή αποτελεί έναν επίλογο όπου παρουσιάζονται ποσοτικοποιημένα τα αποτελέσματα των επιδόσεων της διοίκησης στη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας (τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού / στρατηγικής, όσο και ως προς τις εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις / επιπτώσεις) και συνεπακόλουθα και στην εταιρική της αξία.

Φαίνεται λοιπόν ότι, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης στόχευσης των επενδυτών σε τοποθετήσεις κεφαλαίων σε βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση από μόνη της δεν επαρκεί για την υποστήριξη των οικονομικών αποφάσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν ακόμα και λεπτομερείς μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.  Οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα, συνδυαστικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες δίνουν μία πληρέστερη, σφαιρική και ακριβή εικόνα των επιδόσεων της διοίκησης και έτσι και η ανάλυσή τους καταλήγει σε περισσότερο ασφαλείς εκτιμήσεις για την εταιρική αξία.

Ηγεσία: Η ικανότητα να αξιοποιείς τις δυνατότητες

Γράφει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική.

Πως μπορούν άραγε οι ηγέτες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν  σε ένα περιβάλλον αγχωτικό, απρόβλεπτο, με συνεχείς προκλήσεις και αλλαγές; Τι κρατάνε από το παρελθόν και τι χρειάζεται να αναπτύξουν για το παρόν και το μέλλον;  

«Η ηγεσία του μέλλοντος είναι ένας συγκερασμός πολλών εξισώσεων που ωθούν στην ανάπτυξη μια νέας ικανότητας να αξιοποιεί τις δυνατότητες που αναδύονται από ένα μη σταθερό οικοσύστημα».

Για δεκαετίες, η δομή και η διοίκηση των εταιριών σχεδιάζονταν σε μια λογική σχετικής σταθερότητας. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μεγάλες περίοδοι παγκόσμιας ανησυχίας (ψυχρός πόλεμος) ή σταδιακής αλλαγής τοπίου (παγκοσμιοποίηση, ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη), ο «βηματισμός» των ηγετών και κατ’ επέκταση των εταιριών, συντονιζόταν άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργά με τις απαιτήσεις της κάθε συγκυρίας.

Για τον κάθε ηγέτη, η σημερινή εποχή είναι περισσότερο απρόβλεπτη από ποτέ. Ότι και να σχεδιάσεις, ότι και να προγραμματίσεις, μπορεί να ανατραπεί σε λίγους μήνες ή και μέρες! Και μη ξεχνάμε, ότι οι δομές και οι μηχανισμοί λειτουργίας των εταιριών έχουν ισχυρότατο DNA αιώνων! Άρα και αντίστοιχο «βιοπρογραμματισμό» με απίστευτα ανθεκτικές σταθερές για το ΤΙ και το ΠΩΣ λειτουργούν και πορεύονται. Μεγέθυνση, ανταγωνισμός, καθετοποίηση οργάνωσης, πυραμιδική δομή, κανονισμοί, διαδικασίες, τζίρος, κερδοφορία, πελάτες, μερίσματα μετόχων αλλά και άνθρωποι, κουλτούρα, συναισθήματα, κλίμα, κοινωνικός χώρος δια ζώσης αλληλεπίδρασης, ωράριο, εργασιακή σταθερότητα κλπ.

Ποιες είναι όμως οι προσαρμογές που χρειάζονται για να ανταποκριθεί η εκάστοτε ηγεσία σε δεδομένα και μεταβλητές όπως η βιωσιμότητα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η περιβαλλοντική ευθύνη, η μεγιστοποίηση της αξίας για πολλούς κοινωνικούς εταίρους και όχι μόνο για τους μετόχους, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση, η διαπολιτισμικότητα, ο συντονισμός και η συνεργασία εκ διαμέτρου αντίθετης φιλοσοφίας γενεών.  

Υπάρχουν δύο δεξαμενές παρακαταθήκης:

Α) Ανεξαρτήτως εποχών, η έννοια της ηγεσίας πλαισιώνεται από σημαντικές παραμέτρους, οι οποίες λειτουργούν ως κοινοί παρονομαστές για τον κάθε ηγέτη. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Παράμετρος 1η. Συνθήκη ηγεσίας, που σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ένα άτομο σε συνδυασμό ή σε σχέση με μια ομάδα.
  • Παράμετρος 2η. Ουσιαστική παραδοχή στο πρόσωπο του και στο όραμα του, που σημαίνει ότι υπάρχουν «οπαδοί».
  • Παράμετρος 3η. Χρονική συγκυρία που σημαίνει ότι μια σειρά γεγονότων και καταστάσεων συντονίζονται κάτω από μια κοινή συνισταμένη για την ανάδειξη του.
  • Παράμετρος 4η. Κουλτούρα, πιστεύω, αντιλήψεις, πεποιθήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω του.

Β) Μια «συστοιχία» ικανοτήτων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως η ενσυναίσθηση, η πρωτοβουλία, η αντοχή στην πίεση, το βλέμμα στο μέλλον, η στρατηγική σκέψη, η αναζήτηση τελειότητας, το καλό παράδειγμα, η παρακίνηση των άλλων, η καθοδήγηση, το χτίσιμο εμπιστοσύνης, η κατεύθυνση, η έμπνευση κ.α.

Η ηγεσία του μέλλοντος είναι ένας συγκερασμός πολλών εξισώσεων που ωθούν στην ανάπτυξη μια νέας ικανότητας να αξιοποιεί τις δυνατότητες που αναδύονται από ένα μη σταθερό οικοσύστημα. 

Το ταξίδι μετασχηματισμού της ηγεσίας, καλείται να χαρτογραφήσει νέες θάλασσες. Αυτό προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή στάσης και νοοτροπίας των ηγετών αλλά και των ηγετικών ομάδων ώστε να μπορούν να προσφέρουν σε κάθε οργανισμό τεράστιες δυνατότητες ως καταλύτες και παράγοντες δημιουργίας πολυδιάστατης αξίας. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση καλλιεργεί περισσότερη εμπιστοσύνη, σεβασμό και συμπόρευση. Χρειάζεται να γίνει ένας «παραμερισμός» της δύναμης που συνεπάγεται η θέση εξουσίας, και να υιοθετηθεί μια στάση διαφάνειας που να επιτρέπει την ανθρώπινη σύνδεση μέσα στις ομάδες και στις επίσημες ιεραρχίες. Η αξιοποίηση της οργανωτικής ενέργειας, της δημιουργικότητας και εφευρετικότητας, των ψηφιακών δυνατοτήτων, μπορούν  να ενισχύσουν και να επιταχύνουν ολόκληρο το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο δυνατοτήτων για απόδοση και βιωσιμότητα.

Εκθέσεις βιωσιμότητας: Ένα νέο εργαλείο στην επιμέτρηση της εταιρικής αξίας – Μέρος Α’

Γράφει ο κ. Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, για την εφημερίδα Ναυτεμπορική. 

Ο προβληματισμός για το κατά πόσο μία εταιρεία ως οικονομική μονάδα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, μέσω της επιχειρηματικής της επιτυχίας, δεν είναι καθόλου νέος. Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έπαψε να είναι μία γενική αρχή στο όραμα ή την εταιρική κουλτούρα ορισμένων κορυφαίων εταιρειών με πολυεθνικές δραστηριότητες. Στα χρόνια αυτά, διατυπώθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα, για τα οποία απαιτούνται πλέον ρεαλιστικές απαντήσεις επιχειρηματικής προσέγγισης και επιδιώκονται θεμελιωμένες δράσεις, βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής και συνέπεια αυτών, αυτός ο προβληματισμός σχηματοποιήθηκε σημαντικά.

Στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ατζέντα των συζητήσεων έχει διευρυνθεί σε πολλαπλά επίπεδα όσον αφορά στην αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στη διαχείριση του ανθρώπινου, του φυσικού και του κοινωνικού κεφαλαίου. Στην κατεύθυνση αυτή, εξετάζονται πλέον, τόσο οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των εταιρειών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης, όσο και τα αποτελέσματα (ωφέλειες και οι απώλειες) από τις δραστηριότητες αυτές στην εταιρική τους αξία. Ως αποτέλεσμα, η συζήτηση αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη στη σύγχρονη εποχή, και σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα, ενισχύεται με νομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις στις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες του πλανήτη.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», μέσω της οποίας δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τις ανάγκες για δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια οικονομία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, δεσμεύτηκε να διαμορφώσει ένα πλαίσιο σχετικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο και την επικοινωνία των πληροφοριών αυτών.

Ο όρος «μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες» αναφέρεται σε πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τις διοικήσεις των εταιρειών και συνοδεύουν τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. Οι ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ως γνωστόν, περιλαμβάνουν και παρουσιάζουν «ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες» και για το λόγο αυτό ορίζονται ως «καταστάσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης». Οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, σημαντικό μέρος των οποίων αφορούν πλέον σε θέματα βιωσιμότητας, δεν περιορίζονται στο να είναι μόνο ιστορικές αλλά μπορεί να είναι και προοπτικές. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται σε ειδικές αναφορές, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο και συνοδεύουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Οι αναφορές μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων βιωσιμότητας, συντάσσονται με βάση ένα νομικό και κανονιστικό πλαίσιο θετικού δικαίου που ορίζει  τις τεχνικές προδιαγραφές πληρότητας και ποιότητας των πληροφοριών που παρουσιάζουν και όχι βάσει συγκεκριμένων λογιστικών πλαισίων, όπως λ.χ. τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία 2013/34/ΕΕ, εκτός από τις προβλέψεις σχετικά με τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχει διατάξεις σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, ενώ στην Ελλάδα οι απαιτήσεις της οδηγίας αυτής ως προς το επίμαχο θέμα της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έχουν ενσωματωθεί στα άρθρα 151 έως και 154 του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, τα οποία αφορούν στη σύνταξη της ατομικής και ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου. Στην ετήσια έκθεση διαχείρισης συμπεριλαμβάνονται, κατ’ εφαρμογή των εν λόγω άρθρων, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης καθώς -ως «μη χρηματοοικονομική κατάσταση»- και η έκθεση (δήλωση) βιωσιμότητας.

Στο σημείο αυτό όμως εντοπίζεται μία ουσιώδης περιοχή αδυναμίας σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Είναι γνωστό ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης περιλαμβάνουν, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, αμιγώς ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους  για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διενέργεια εκτιμήσεων ως προς την εταιρική χρηματοοικονομική θέση (καθαρή περιουσία) και τις επιδόσεις της διοίκησης. Προφανώς, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αποτελούν το πρώτο και θεμελιώδες εργαλείο στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων σχετικά με μία επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχουν είναι αποτέλεσμα έρευνας και διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους σε διεθνές επίπεδο. Οι πληροφορίες αυτές είναι τυποποιημένες σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό, πληρούν δε συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και βασίζονται σε πρότυπα και λογιστικά πλαίσια που παράγονται από φορείς και οργανισμούς εγνωσμένου κύρους και φυσικά διεθνώς αποδεκτούς από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. Αντίστοιχα, και οι νέες μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα, εστιασμένες στη στρατηγική και τις επιδόσεις των εταιρειών στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (Environment, Social, Governance – ESG), οι οποίες δημοσιοποιούνται τα τελευταία χρόνια με όλο και μεγαλύτερη ένταση και σε όλο και μεγαλύτερο εύρος από εταιρείες παγκοσμίως, χρησιμοποιούνται επίσης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σχετικά με τις εταιρείες αναφοράς. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο και αναπόφευκτα προσδοκώμενο και οι πληροφορίες αυτές να πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και σε ανάλογο βαθμό τυποποίησης με αυτόν των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένοντας συνεπής στη δέσμευσή της στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», εξέδωσε την οδηγία 2022/2464 της 14ης Δεκεμβρίου του 2022 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 31ης Ιουλίου 2023 μέσω των οποίων, αφενός διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο κατάρτισης, ελέγχου και δημοσίευσης για τις εκθέσεις βιωσιμότητας και αφετέρου εισάγεται ένα υποχρεωτικό πλαίσιο σύνταξης και παρουσίασης των πληροφοριών αυτών.

Ειδικά ως προς το πλαίσιο σύνταξης, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή δώδεκα συγκεκριμένων προτύπων (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) βάσει αρχών (principles based). Τα νέα αυτά πρότυπα εκθέσεων βιωσιμότητας διαμορφώνουν ένα πρώτο βασικό πλαίσιο εξαιρετικής ποιότητας ανάγνωσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που αναμένεται να τυποποιήσουν σε σημαντικό βαθμό τις γνωστοποιούμενες πληροφορίες και να καλύψουν τις ανάγκες των ενδιαφερομένων για ανάλυση, συνδυαστικά και σε συσχετισμό με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συνοδεύουν.

Το Β’ μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί στη Ναυτεμπορική το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

ΣΟΛ Crowe: 30 Χρόνια Πρωτοπόροι στην Υποστήριξη της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Γράφει ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe για την Καθημερινή.

Η ΣΟΛ Crowe πρωταγωνιστεί επί 30 χρόνια στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή προσφέροντας με συνέπεια, αξιόπιστες υπηρεσίες και πρωτοποριακές λύσεις.

Ποιοτικές, πελατοκεντρικές υπηρεσίες, πρωτοποριακές λύσεις, προσαρμοστικότητα στα δεδομένα της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών μας με στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν και την ενίσχυση της οικονομίας. Αυτός είναι ο πυρήνας της δραστηριότητας της ΣΟΛ Crowe που πρωταγωνιστεί εδώ και 30 χρόνια στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή αξιοποιώντας την εμπειρία της, ώστε να ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πελατών της εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιτυχία στις επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται.

Αξιοπιστία, εμπειρία, καινοτομία

Εδώ και τρεις δεκαετίες στη ΣΟΛ Crowe στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα ως αξιόπιστος εταίρος, βρισκόμενοι στο πλευρό των πελατών μας με συνέπεια και αφοσίωση. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, περισσότεροι από 25.000 οργανισμοί και επιχειρήσεις,  που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν εμπιστευτεί την εταιρεία μας. Η εμπειρία δεκαετιών της ΣΟΛ Crowe και ο καινοτόμος προσανατολισμός της, η συσσωρευμένη, βαθιά γνώση της αγοράς και η κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, εγγυώνται την παροχή εξειδικευμένων λύσεων και πρωτοποριακών ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στη ΣΟΛ Crowe απασχολούνται ελεγκτές οι οποίοι έχουν ελέγξει τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα, διαθέτοντας εμπειρία μεγαλύτερη των 30 ετών. Η εταιρεία μεριμνά και επενδύει στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη του στελεχιακού της δυναμικού, που θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχημένης πορείας της. Τα πολύπειρα στελέχη μας διαθέτουν την κατάρτιση και τις δεξιότητες για να υποστηρίξουν και να κατευθύνουν τους πελάτες μας μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Crowe Global και αναπτύσσοντας συνεχώς τις συνεργασίες της και τις υπηρεσίες της, η ΣΟΛ Crowe είναι η ηγέτιδα ελληνική ελεγκτική εταιρεία ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών της Ευρώπης. Αποτελεί επίσης μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Υπηρεσίες με το βλέμμα στο μέλλον

Στη ΣΟΛ Crowe παρέχουμε μια πληθώρα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων όπως  συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας, εταιρικής διακυβέρνησης, HTL, διοίκησης,  ανθρώπινου δυναμικού, φορολογικές υπηρεσίες κ.α.  Η εταιρεία μας αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα εργαλεία με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού υποστήριξης και θωράκισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σημερινό, απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, απαντώντας σε όλες τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Έχοντας εμπειρία σε εκατοντάδες έργα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, τα στελέχη μας σχεδιάζουν, αναλύουν και υλοποιούν συνδυαστικές λύσεις που στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν την παρεχόμενη αξία προς τους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, μεριμνούν για την προστασία τους συμβάλλοντας στον εντοπισμό, στην εκτίμηση, στην αξιολόγηση και στη σωστή αντιμετώπιση των επιχειρηματικών τους κινδύνων, περιορίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις σε αποδεκτά επίπεδα.

ESG κριτήρια, Εταιρική Διακυβέρνηση και Βιωσιμότητα

Τα θέματα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ΣΟΛ Crowe. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας η υιοθέτηση κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν μέσο αξιολόγησης του αντικτύπου τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία, αλλά και εργαλείο εντοπισμού των τομέων που επιδέχονται βελτίωσης. Επιπλέον, τα κριτήρια ESG γίνονται όλο και πιο σημαντικά για τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναζητούν εταιρείες που δεσμεύονται για βιωσιμότητα και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Επιδεικνύοντας δέσμευση στα κριτήρια ESG, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές και εργαζόμενους που μοιράζονται τις αξίες τους και συμβάλλουν με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.  Τέλος, εκτός του ότι αποτελούν μια ηθική υποχρέωση, τα κριτήρια ESG μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία και κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Η  ΣΟΛ Crowe, ως εξειδικευμένος σύμβουλος στην παροχή υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης, με την εμπειρία  και τεχνογνωσία της, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα προγράμματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση για τις εταιρείες που θέλουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει σχεδιάσει και ένα καινοτόμο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των Διοικητικών Συμβουλίων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην αποτελεσματική διοίκηση. Οι βέλτιστες πρακτικές διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ εξασφαλίζεται η κάλυψη ολόκληρου του φάσματος θεμάτων, από τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, έως τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, με εστίαση στον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην καθοδήγηση στρατηγικών κατευθύνσεων και την αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

«Η ΣΟΛ Crowe με την πορεία τριών δεκαετιών συνεπούς προσφοράς στο ελληνικό επιχειρείν, ανανεώνει τη δέσμευσή της για το μέλλον συνεχίζοντας να κατευθύνει τους πελάτες της προς την καινοτομία και την υπευθυνότητα προσφέροντάς τους αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Οι υπηρεσίες μας αποτελούν ένα αποτελεσματικό πλέγμα στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου. Καθοδηγούμαστε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια κοινωνία και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον βιώσιμο και αποδοτικό για όλους, συμβάλλοντας  στην ισχυροποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης ελληνικής οικονομίας».