Η επίπτωση της πανδημίας στην ανάκτηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

Γράφει ο Άγγελος Διονυσόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος του Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ Crowe.

Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μπορεί να αναγνωριστούν για φορολογικές ζημίες, αλλά μόνο όταν υπάρχει πειστική απόδειξη ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση πριν από την πεντατετή παραγραφή τους. Όταν δεν είναι πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αναγνωρίστηκε πιθανόν να πρέπει να αναστραφεί με σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και κατ’ επέκταση στην καθαρή θέση των επιχειρήσεων.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού Covid-19 θα επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020. Οι επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία και εμφανίζουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στον Ισολογισμό τους, κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν τις απαιτήσεις αυτές που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσει τους υπεύθυνους για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και κατ’ επέκταση τους ελεγκτές των επιχειρήσεων θα είναι η ύπαρξη ή όχι πειστικών αποδείξεων για την επάρκεια μελλοντικών φορολογητέων κερδών βασισμένων σε ορθολογικές παραδοχές μελλοντικής κερδοφορίας. Η πανδημία έχει δημιουργήσει ένα σαθρό έδαφος και κάθε πρόβλεψη μελλοντικών κερδών σίγουρα είναι επικίνδυνη, όχι μόνο για την επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αλλά και για το εάν υφίσταται η θεμελιώδης αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Σύμφωνα με την ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πρέπει να αναγνωρίζονται όταν οι πιθανότητες να ανακτηθούν είναι μεγαλύτερες του 50% και παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Επίσης, η ESMA εξηγεί πότε τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για τα προσδοκώμενα μελλοντικά κέρδη είναι πειστικά.

Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον το πως οι επιχειρήσεις θα εκτιμήσουν τα μελλοντικά τους κέρδη, πως θα επανεκτιμήσουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις τους και πόσο σημαντική θα είναι τελικά η επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης από την πιθανή αναστροφή των απαιτήσεων αυτών.